دانلود رایگان

گردشگری به عنوان یک سیستم-31 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان گردشگری به عنوان یک سیستم,

دانلود رایگان گردشگری به عنوان یک سیستم-31 صفحه مشخصات فایل
عنوان:گردشگری به عنوان یک سیستم
نمونه مشهد
محتویات
چکیده
درآمد
روش تحقیق
مباحث نظري
ديدگاه سازمان جهانی گردشگری
ديدگاه ليپر
ديدگاه گانديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس
ديدگاه کاسپار
ديدگاه هولدن
سیستم گردشگری کلان شهر مشهد
باورهای مذهبی/ دینی
توانهای محیطی
محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
جاذبه ها
عناصر سيستم گردشگري در بخش عرضه
زیرساختها و حمل و نقل
واحد های اقامتی/پذیرایی
دفاتر خدمات مسافرتی
سازمان ها و اتحادیه ها
سایر خدمات
روند سيستم گردشگري شهر مشهد در سده اخیر
نتیجه گیری
کتابنامه
چکیده
نگرش سیستمی، رویکرد نسبتاً جامعی برای درک، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و پویایی گردشگری است؛ در این رویکرد بخوبی می توان بخش ها و عوامل تاثیر گذار بر گردشگری را هم چون گردشگران، جامعه میزبان، سازمان ها و شرکت های ذی ربط، محیط و ... را به صورت به هم پیوسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و آنها را سازماندهی کرد. به عبارتی دیگر، نگرش سیستمی واقعیت، بنیان و اساس گردشگری را در کلیتی منسجم به تصویر می کشد و پیوند بین اجزاء وعناصر بخش عرضه گردشگری، اعم از جاذبه ها، حمل ونقل، واحد های اقامتی، خدمات، سازمانها و ... با تقاضا ( گردشگران) در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی نمایان می سازد تا برنامه ریزان برای پویایی آن در عرصه رقابت جهانی تلاش نمایند.
هدف اصلي اين پژوهش، آن است تا دریچه ای نو، برای پژوهشگران و مدیران و دست اندرکاران گردشگری کشور ایجاد کند و ضمن پرهیز از بخشی نگری گردشگری ، بتواند با ایجاد مدیریت یکپارچه در راستا پویایی گردشگری شهر و منطقه، انطباقی بین عرضه و تقاضا ایجاد نماید. همچنین پژوهش حاضر از مبانی نطری بر پايه نظريه سيستمي است و روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی از کل به جزء می باشد؛ بعلاوه روش جمع آوري اطلاعات برمبناي کتابخانه اي- اسنادي و نيز ميداني است.
در این مقاله ابتدا ضمن بيان مسأله و ديدگاههاي ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری و ساير نطریه پردازان مشهور جهان راجع به نظام گردشگري به بررسی و تحلیل گردشگری کلان شهر مشهد پرداخته شده و در نهايت راه حلي جهت پويايي آن ارائه شده است. نتایج مطالعات میدانی بدست آمده مبین اين واقعيت است که ساختار و نظام مديريت گردشگري مشهد در بخش عرضه با چندپارچگی و عدم ارتباط سازمند بین سازمان ها، اداره ها، شرکتها، اتحاديه ها و... مرتبط با گردشگری مواجه است؛ بطوریکه تعدد و چند پارچگی با حداقل تعامل در مدیریت جاذبه های گردشگری، واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، حمل و نقل و... مشهود است. بنابراين شايسته است برای برقراری ارتباط سازمند بین اجزاء و عناصرنظام گردشگري شهر و منطقه، نهادي فرادست، متشکل از کنشگران فوق تشکيل تا براي برقراري نظامی يكپارچه جهت پویایی و توسعه آن تلاش و برنامه ریزی کنند.
كليدواژه ها: سیستم گردشگري، عناصر، کلیت، ارتباط متقابل، عرضه و تقاضا، مديريت يكپارچه گردشگري، نهادي فرادست
1- درآمد
سيستم[1] را می توان مجموعه اي از اجزاء و عناصر که بر يکديگر تأثيرات متقابل دارند وکلیت واحدی را به وجود آورده اند، محسوب کرد؛ این پدیده به صورت باز و یا بسته دارای ویژگی های همچون کليت، جمع پذيري، مکانيزاسيون، تمرکز، سازمان سلسله مراتبي، شبکه، ساختار، کارکرد و... است(سادوسکي و ديگران، 1361: 56-45 ).
رویکرد سیستمی[2] يکي از نظريه ها علوم جديد است که از اوايل قرن بيستم براي گريختن از بحران در شناخت علمي پرورانده شده است؛ از اينرو، این نظریه به عنوان نگرشي اساساً ميان رشته اي دارای روش شناسی، تدوین رویکرد و قابلیت انتقال قوانين و مفاهيم از يک قلمرو به قلمروي ديگری را دارد. در این روش از آغاز پژوهش مي توان يک موضوع را از چندين طريق مختلف بررسی و عناصر تشکیل دهنده موضوع تحقیق را شناخت و براي پرهيز از تناقض های پژوهشگر، به طراحی مدلی از کل پژوهش اقدام نمود (سادوسکي،1361: 44- 38 ). در اين رویکرد هر سيستم مرکب از اجزاء و عناصر است، که با نظم و ترتيب معین با يکديگر ترکيب مي يابند و ساخت سيستم را فراهم مي سازند؛ هر چند هر گونه تغيير و دگرگوني در يک جزء عامل تأثير گذار بر ساير اجزاء است؛ ولي اين تغييرات در راستاي انهدام سيستم نيست، بلکه اين تغييرات در جهت حفظ و ثبات کليت سيستم عمل می کند(فرشاد،1362: 26- 18).
بر این اساس سیستم گردشگري هر مکان کلیتی است، مشتمل بر بخشها، اجزاء و عناصر متعدد و پيچيده همانند جاذبه ها، مراکز اقامتي، حمل و نقل( هوایی، زمینی، دریایی و...)، تأسيسات زير بنايي، خدمات، اطلاعات، تبلیغات، بازارهاي داخلي و بين المللي و... مي باشند که در ارتباط متقابل با همديگر و برخورداری از شبکه، سلسله مراتب، ساختار، کارکرد و... جایگاه خود را در بازار رقابتی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی) بدست مي آورد؛ به عبارتی دیگر گردشگري از جاذبه ها، هتل ها و خطوط هوايي و ديگر عناصر به صورت مجزا تشکيل نشده است که هر بخش بدون ارتباط و تعامل با سایر بخش های تشکیل دهنده سیستم گردشگری، بتواند به موفقیت دستیابی پیدا کند؛ بلکه کليتی است(همانند یک سیستم) که پویایی آن( گردشگری) در سایه ارتباط متقابل و سازمند اجزاي و عناصر تشکیل دهنده آن در بازار رقابتی بدست می آید. دو بخش اصلي سيستم گردشگري كه چرخه، حرکت و پيشرفت گردشگري را در يك مكان شكل مي دهد، عرضه و تقاضا[3] است؛ تقاضا شامل تمامی گردشگران متقاضی گردشگری از مبداء های مختلف ملی و بين المللي به مقصد مورد نظر می باشند که بازارهاي هدف گردشگری آن مکانرا تشکیل می دهند(والا/ بيچريل، 1384: 62)؛ و عرضه مشتمل بر جاذبه ها، واحدهای اقامتی، حمل و نقل، خدمات، تسهيلات و تأسيسات گردشگري و... یک مکان/ منطقه و... می باشند که موجب جذب گردشگران از سطوح فوق الذکر می گردند. ارتباط سازمند این دو بخش اصلی گردشگری در سایه برنامه ريزی و سازماندهی ایجاد می گردد (سازمان جهاني جهانگردي،1379: 14-16 ). به عبارتی دیگر درون اين شاخه ها و زير سيستم کلي، جزئيات و عناصري است که برنامه ريزان و مديران باید براي کسب موفقيت آن تلاش کنند و به گونه اي خدمات، تسهيلات و امكانات گردشگري را فراهم نمایند که گردشگران به راحتي بتوانند، نياز و خواسته خود را برآورده سازند (داس ويل، 1379: 231- 267).
تايلر[4] نیز معتقد است، گردشگري را بايد به صورت سيستمي مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظرگرفت؛ که با يكديگر مرتبط اند. داخل اين دو بخش سيستم کلي، عناصر و اجزايي قرار دارند که بايد مديران و برنامه ريزان براي کسب موفقيت آن تلاش کنند. براي تحصيل تقاضاي گردشگري، يک ناحيه يا شهر و... بايد قادر باشيم به گونه اي خدمات را فراهم کنيم که با نياز و جواب هاي گردشگران مطابقت داشته باشد. وی اين را به نام سيستم و دستگاه بازار[5] لقب داده است که با روش منطقي با عنصر تقاضاي متغير گردشگران، تناسب داشته باشد و بين تقاضا و عرضه مطابقت برقرار کند. به عبارتي ديگر تطبيق عرضه با تقاضا (تعيين تفاوت ميان آنچه گردشگر جستجو مي کند و آنچه در آن ناحيه وجود دارد)، کليد راه رسيدن به توسعه صحيح و نهايي گردشگري است (Taylor,1980 : 55-56).
به نظر بولون[6] (1985) سیستم های گردشگری از سه جهت مورد توجه است: الف) مدل تقاضا ب) رویکرد انسان شناسی اجتماعی است که در بر گیرنده اوقات فراغت ج) مدل گردشگری صنعتی که گرایش به تولید انبوه تجاری و سود دارد (Briones.J,Tejeida.P,Morales.M,2009:5)

[1]. Systems
  1. systems approach
  1. Taylor
[5] . Market -Plant
[6].Boullon


گردشگری به عنوان یک سیستممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

نرم افزار ساخت بنر در سایت

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی

طرح لایه باز آگهی ترحیم

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ ایمنی برق ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1386

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1385

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

سوالات کنکور تجربی +پاسخ تشریحی 92

آلبوم " شاخه گل 1 " غلام حسین بنان

امیرکبیر از کودکی تا مرگ