دانلود رایگان

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM

دانلود رایگان بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM مشخصات فایل
عوان:بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي استان کرمانشاه با استفاده از مدل TAM
محتویات
چكيده
مقدمه
پيشينه ي تحقيق
روش تحقيق
يافته هاي پژوهش
بخش توصيفي
بخش استنباطی
بحث و نتيجه گيري
فهرست منابع
چكيده
[1] مي باشد. اين پژوهش از نوع تحقيقات پيمايشي است که براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه ترجمه شده ي ديويس(1989) استفاده گرديد. به منظورسنجش روايي پرسشنامه ي مذکور از روش ترجمه ي معکوس بهره گرفته شد. اعتبار اين پرسشنامه توسط پانل متخصصان تاييد گرديد، و پايايي آن به وسيله ي آزمون آلفاي کرونباخ براي کليه ي بخش ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعة آماري اين مطالعه را 52 نفر از هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي در شهرستان هاي کرمانشاه ، اسلام آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشيرين و بيستون تشكيل داده اند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماري استفاده گرديد. نتايج حاصل ازتحليل مسير نشان داد که متغيرهاي برداشت ذهني از مفيد بودن و نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات اثر مثبت ومعني داري بر تصميم به استفاده از فناوري اطلاعات داشتند، وتصميم به استفاده از فناوري اطلاعات نيز اثرمثبت و معني داري بر استفاده از فناوري اطلاعات داشت. همچنين برداشت ذهني ازآساني استفاده از فناوري اطلاعات بر نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات اثر مثبت ومعني داري داشت. نتايج اين مطالعه مي تواند دستاوردهايي براي برنامه ريزان آموزش متوسطه کشاورزي داشته باشد، بدين صورت که سياست گذاران آموزش متوسطه ي کشاورزي مي توانند مفيد بودن فن اوري اطلاعات را در فرآيند ياددهي- يادگيري به هنرآموزان متدکر شوند و از طرفي آموزش درحد تسلط مي تواندآساني استفاده از فناوري اطلاعات را در هنرآموزان تقويت نمايد.

كليدواژه ها: فناوري اطلاعات، مدل پذيرش فناوري، هنرستان کشاورزي.

Key words: Information technology, Technology Acceptance Model, Agricultural Vocational Schools.
مقدمه
[2]، 2008) در آموزش متوسطه کشاورزي هنگامي محقق مي شودکه آموزشگران کشاورزي بتوانند محيط واقعي کشاورزي را خصوصا هنگامي که شرايط جوي، کار عملي، در مزرعه را مقدور نمي سازد به صحنه ي کلاس درس بياورند. آوردن چنين شرايطي در محيط آموزشي، مستلزم پذيرش و بهر ه گيري از فناوري اطلاعات مي باشد. پذيرش فناوري هاي اطلاعاتي در محيط هاي آموزشي همواره مورد مقاومت آموزشگران قرار گرفته است(آلستون[3]،2003؛ آلستون و ماير،2001؛ فلتچر و ديدز[4]،1994؛ فريز وهمکاران[5]،2002،کاترليک وهمکاران،2003). اگرچه پژوهش هاي گسترده اي در رابطه با پذيرش فناوري اطلاعات در بين مدرسين آموزش عالي انجام گرفته است(يعقوبي ،1380)، اما متاسفانه شمار مطالعات انجام شده در آموزش متوسطه کشاورزي بسيار اندک است. ازطرفي امروزه گسترش و توسعه ي فناوري اطلاعات و قابليت هاي فراوان آن در اثربخشی آموزش کشاورزي، غيرقابل انكار است. پژوهش ها بيانگر آن است كه استفاده از رايانه در آموزش متوسطه ي کشاورزي مي تواند موجب برقراري تعامل بين هنرجويان و تقويت و تشويق آنها گشته و برقراري ارتباط با منابع اطلاعاتي عظيم نظيرکتابخانه ها را ميسر سازد (حجازي به نقل ازگيبسون[6]،1998). بسياري از معلماني که از فناوري اطلاعات استفاده مي کنند رايانه را ابزاري مي دانند که مي تواند يادگيري و انگيزه ي دانش آموزان را بهبود ببخشد و آنان را با سبک هاي مختلف يادگيري و نيازهاي اختصاصي، در جهان گسترده ي اطلاعاتي هماهنگ ومنطبق سازد (دفتر ارزيابي تکنولوژي[7]،1995؛ پاپرت،1993). بنابراين استفاده از رايانه براي تسهيل و اثربخشي تدريس، از طريق بکارگيري روش هاي مختلف و بهبود بخشيدن به مديريت کلاس درس در هنرستان هاي کشاورزي ضرورت دارد (پاپرت،1993؛ سندهولتز وهمکاران،1997 )، اگرچه، آموزشگران بر نقش مؤثر فناوري اطلاعات در فرآيند يادهي - يادگيري و در تسهيل مسائل آموزشي اذعان دارند(پاپرت[8]،1993؛ سندهولتز وهمکاران[9]،1997؛ شکتاف[10]،2000؛ ساپس[11]،1968) و هنرستان هاي کشاورزي نيز نظير ساير دبيرستان ها، با هزينه هاي فراوان به کارگاه هاي فناوري اطلاعات تجهيز شده اند، اما پذيرش آن از سوي آموزشگران همواره با مقاومت همراه بوده است. نتايج نيازسنجي هاي آموزشي در ميان آموزشگران کشاورزي نشان داده است که معلمان آموزش متوسطه ي کشاورزي ، استفاده از فناوري اطلاعات را در فرآيند تدريس، از مهمترين اولويت ها براي توسعه و ارتقاء شغلي خود قلمداد کرده اند(استيون[12]،2010) و به کارگيري فناوري اطلاعات را در فرآيند تدريس به دانش آموزان، با ارزش ومهم مي دانند(آلستون و ماير[13]،2001؛ کاترليکت وهمکاران[14]،2003)، اين درحالي است که با وجود دسترسي به فناوري هاي اطلاعاتي در مدارس، آموزشگران آنچنان رغبتی به استفاده از آن ندارند(آلستون وهمکاران،2003؛ کاترليک وهمکاران،2003) و معلمان در پذيرش وبه کارگيري آن ها مقاومت نشان مي دهند(آلستون[15]،2003؛ آلستون و ماير،2001؛ فلتچر و ديدز[16]،1994؛ فريز وهمکاران[17]،2002،کاترليک وهمکاران،2003)، بنابراين عدم پذيرش و بکارگيري مناسب فناوري اطلاعات موجب عدم بهر ه برداي مناسب از امکانات موجود در سطح مدارس آموزش متوسطه ي کشاورزي مي شود. از طرفي، به نقل از مورت و و كرنل[18] (1941) متغيرهاي فردي مانند حمايت معلمان از نوآوري هاي آموزشي به مثابه عوامل تسهيل كننده گسترش نوآوري هاي آموزشي عمل مي كنند. لذا شناسايي عوامل موثر بر پذيرش و به کارگيري فناوري اطلاعات در عرصه ي آموزش کشاورزي مي تواند هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي را در فراهم کردن، معرفي،توضيح و انتقال مؤثرتر دانش کمک شاياني نموده و درنتيجه،حصول اهداف آموزش کشاورزي را تسريع نمايد. از طرفي تجربه کشورهاي جهان نشان مي دهد که نوآوري آموزشي و ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، بدون همراهي و پذيرش معلمان ميسر نيست. لذا هدف کلي پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان هاي کشاورزي استان کرمانشاه مي باشد.

[1] Technology Acceptance Model (TAM)
[2] Phipps & Osborne
[3] Alston
[4] Fletcher &Deeds
[5] Fraze et al
[6] Gibson
[7] Office of Technolog Assessment
[8] Papert
[9] Sandholtz et al
[10] Sheketoff
[11] Suppes
[12] Steven
[13] Alston & Miller
[14] Kotrliket al
[15] Alston
[16] Fletcher &Deeds
[17] Fraze et al
[18] Mort& Cornell


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدلTAM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان ...

پایگاه مقالات بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای ...

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات آموزشگران هنرستان ...

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي استان ...

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

... اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از ... مؤثر بر ...

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان ...

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان ...

توسعه سازمان های آموزشی بر پایه مدیریت اطلاعات و مدیریت ...

بررسي عوامل مرتبط با ... مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی ...

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان ...

وب سايت شخصی عادل سليمانی

بررسي عوامل مؤثر بر ... استان کرمانشاه با استفاده از ... اطلاعات توسط هنرآموزان ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی ...

اگه فایل مورد نظرتم در سایت نبود از طریق تماس با ... مكانيزمهاي مؤثر بر ... به اطلاعات ...

وب سايت شخصی عادل سليمانی

... بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي استان‌هاي غرب کشور با ...

13. tarvijconf.um.ac.ir - صفحه اصلی

... بررسي عوامل مؤثر بر ... فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي استان ...

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع ...

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی ...

بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان ...

13. tarvijconf.um.ac.ir - صفحه اصلی

... بررسي عوامل مؤثر بر ... فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي استان ...

وب سايت شخصی عادل سليمانی

بررسي عوامل مؤثر بر ... استان کرمانشاه با استفاده از ... اطلاعات توسط هنرآموزان ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی - پایان نامه های ...

775 - بررسي عوامل مؤثر بر ... استان کرمانشاه با ... با استفاده از ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | انتخاب ...

بررسي عوامل مؤثر بر ... مناسب با استفاده از تكنيك ... در شرکت گاز استان کرمانشاه ...

لیست پایان نامه علوم و تحقیقات تهران - ترويج و آموزش کشاورزي 1

... و هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان يزد ... از عوامل موثر بر پذيرش کلزا ...

دکتر حسین مهدی زاده .::. دانشگاه ایلام

بررسي عوامل مؤثر ... استان کرمانشاه به فناوري ... عوامل بر استفاده از ...

مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع ...

بررسي عوامل مؤثر بر ... پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي ...

لیست پایان نامه علوم و تحقیقات تهران - توسعه روستايي

... تهران بر توسعه کشاورزي استان ... بررسي عوامل موثر بر ... از پایان نامه ها با ...

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات

... بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش ... فناوري اطلاعات توسط ... کرمانشاه با استفاده از ...

مدیریت بازاریابی - لیست پایان نامه

... با استفاده از ... در استان کرمانشاه بررسي ... بررسي عوامل مؤثر بر ...

مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع ...

بررسي عوامل مؤثر بر ... پذيرش فناوري اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان‌هاي کشاورزي ...

اطلاع نما - عناوین پایان نامه های 337تایی

26 بررسي استفاده از ... 67 بررسي عوامل مؤثر بر استفاده ... بر پذيرش فناوري اطلاعات ...

عوامل مؤثر بر پذيرش سامانه مديريت شهري تهران (137) توسط ...

عوامل مؤثر بر پذيرش ... 137 توسط شهروندان بررسي ... و با استفاده از فناوري ...

لیست پایان نامه علوم و تحقیقات تهران - ترويج و آموزش کشاورزي 1

... و هنرآموزان هنرستانهاي کشاورزي استان يزد ... از عوامل موثر بر پذيرش کلزا ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | انتخاب ...

بررسي عوامل مؤثر بر ... مناسب با استفاده از تكنيك ... در شرکت گاز استان کرمانشاه ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | لیست پایان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل مؤثر بر ... بر استفاده از فناوري ... اطلاعات با ...

عنوان چكيده مقالات داخلي پذيرفته شده

... روستايي با استفاده از ... بررسي عوامل مؤثر بر وضعيت ... فناورياطلاعات ...

نشریه مديريت بازرگاني:مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

علوم کشاورزي: ... دریافت مقالات با امکان پرداخت الکترونیک ، کامل ترین اطلاعات فارسی ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاور پوينت زنجيره غذايي (شبكه غذايي)

تحقیق آمیزش مگس سرکه

Chromosome

لکه سیاه سیب

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی