دانلود رایگان

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی, بنزینی و موضوع گازسوز به صورت فایل ورد و قابل ویرایش پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:
محدوديت هاي اعمال شده از طرف سازمانهاي زيست محيطي، تدوين قوانين و استانداردهاي جديد در كنترل ميزان آلاينده هاي خروجي از موتورهاي بنزيني و ديزلي موجب شده فن آوري موتورهاي ديزلي و بنزيني به سوي سيستم هاي تغذيه و احتراق پيشرفته پاشيدن سوخت و احتراق با كنترل ECU گرايش يابد.
اين حركت علاوه بر دستاوردهاي چشم گير زيست محيطي موجب رضايت دارندگان اتومبيل و دستيابي به شتاب و قدرت برتر و بهره برداري اقتصادي تر از نظر مصرف سوخت شده است. طبق آخرين گزارشهاي دريافتي از مراكز تحقيقاتي و كارخانه هاي سازنده خودروها، برنامه زمان بندي براي دستيابي به آلودگي در حدود صفر تا سال 2010 به طور جدي پيگيري شده و هم اكنون موتورهاي بنزيني و ديزلي مرحله استاندارد EURO II را پشت سرگذاشته و توليدات را به سطح استاندارد EURO IIIرسانده اند. موضوع به كارگيري سوختهاي همگام با رشد فن آوري طراحي و توليد موتورهاي پيشرفته همچنان پيگيري، و تطبيق فن آوري سوختهاي گازي همگام، به طوري كه باز هم از نظر سطح آلاينده هاي برتري هاي چشم گير خود را نسبت به حالت گازوئيل و بنزني سوز حفظ كرده اند. خصوصا با تاكيد دانشمندان به اثر مخرب CO2 توليدي از احتراق موتورهاي بر لايه اوزون سوختهاي گازي LPG و به ويژه CNG با، تعداد كم كربن در ساختمان مولكولي و در نتيجه توليد CO2 كمتر و همراه نداشتن ناخالصي ها به عنوان سوختهاي پاك مطرح هستند.
روند رشد فن آوري موتورها در دو دهه گذشته از سرعت چشمگيري برخوردار بوده و رقابت سازنده اي با هدف توليد خودرو ديزلي و بنزيني و گازسوز با آلودگي كمتر در سطح كشورهاي صنعتي وجود دارد. در اين دو دهه صنعت خودرو كشور ما در اين رقابت حضور نداشته و لذا مترادف با سطح فن آوري مورتوهاي ديزلي و بنزيني در مورد گاز سوز نيز از قديمي ترين سيستم تبديل و تجهيزات مربوطه استفاده نموده است.
متاسفانه گزارشهاي دريافتي نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه به دليل عدم رضايت مباني طراحي و تبديل خودروهاي سبك به سوخت گازي با روش مهندسي اهداف نيست محيطي طرح بهره گيري از سوختهاي گازي نيز يا كمرنگ و يا نا موفق بوده است و توليد اين مجموعه هاي كيت هاي گاز سوز قديمي و ناموفق همچنان ادامه دارد.
عطف به حركت جديد صنايع خودروسازي به سوي توليد خودروهاي به روز در سطح جهاني و ساخت خودروهاي مشترك با كمپاني هاي صاحب نام، ارائه دهنده مقالةروند رشد فن آوري موتور و خودروها را در زمينه گاز سوز منطبق يا برتر از حالت گازوئيلي و بنزيني به بحث و تحليل علمي مي گذاردوبه ترتيب شش نسل تكاملي تجهيزات گازسوز بر روي خودروها را از سال 1980 الي 2000 به شرح ذيل پژوهش عمل و فن مي‎كند:
سيستم گازسوز موتورها به روش كاربراسيون با ونتوري ثابت كه هم اكنون دركشورها متداول است.
سيستم گازسوز موتورها به روش كاربراسيون، مخلوط كن متغير.
سيستم گازسوز موتورها به روش كاربراسيون با شير متغير و كنترل الكترونيكي و كاتاليست دو راهه نوع رقيق سوز.
سيستم گاز سوز با روش كاربراسيون و شير كنترل به روش ECU با كاتاليست سه راهه مدار بسته.
سيستم گازسوز با پاشيدن متمركز با كنترل ECU و مدار بسته و كاتاليست سه راهه TBI.
سيستم گازسوز با پاشيدن چند نقطه اي و كنترل ميكرو پروسسوري MPFI و كاتاليست سه راهه مدار بسته.

مقدمه:
بهره گيري از سوختهاي جايگزين در دهه اخير مورد توجه مراكز پژوهشي و صنايع موتور در سطح جهاني قرار گرفته است، زيرا با كاهش ذخاير نفت، موتورهاي صنعتي در حال گردش، و در برنامه توليد كه از نظر اصول طراحي و فن آوري به سوختهاي هيدروكربوري وابسته اند، راهي جز استفاده از سوختهاي گازي ندارند متخصصان امر پيش بيني مي كنند كه با تقليل توليد نفت خام، بخش رو به رشد سوخت مورد نياز خودروها بايد پس از سال 2000 با روندي رو به رشد از گاز مايع و پس از گاز طبيعي تأمين شود.وابستگي اصول طراحي موتورها به مشخصات فيزيكي و شيميايي و در نتيجه سازگاري سوخت با طراحي موتور روند رشد خودروهاي گاز سوز را تا سه دهه آينده به طرف LPG و سيكل اتور و پس با كاهش توليد نفت خام و در نتيجه كاهش توليد LPG به طرف CNG و LNG با سيكل اتوسوق خواهد داد.
هر دو سوخت LPG و CNG در تبديل خودروهاي سواري مجهز به موتورهاي SI و سيكل ترموديناميكي OTTO مي توند به ترتيب با حفظ مشخصات طراحي و با تغييراتي بسيار جزئي با توجيه فني و اقتصادي مورد بهره برداري قرار گيرد. موضوع توسعه رو به افزايش وسايط نقليه عمومي در سطح شهرها از طرفي و از طرف ديگر محدوديت هاي رو به تاكيد حد آلاينده هاي اگزوز اين وسايل كه عموما از نوع ديزلي هستند بهره گيري از سوختهاي گاز بر روي ديزلها را تضمين مي‎كند.
هر چند كار بر روي موتورهاي ديزلي با سوخت گازوئيل با آلودگي هاي كمتري از نظر گازهاي اگزوز صداي موتور شديدا توسط كمپاني هاي صاحب نام دنبال مي‎شود و به موفقيت هايي نيز دست يافته‎اند ولي بايد با صراحت اعلام داشت كه پس از كاهش توليد نفت خام و توسعه بازار سوختهاي گاز احتمال قوي وجود دارد كه ديزل سازها نيز الزاما به طرف سيكل اتو OTTO سوق پيدا نمايد.
زيرا سيكل به دليل مشخصات ويژه خودرو و طراحي موتور آن در آينده توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي برتري دارد. محدوديت هاي اعمال شده براي گازهاي اگزوز بهره گيري از كاتاليست هاي سه منظوره را الزامي ساخته و در نتيجه روش صد در صد گاز سوز و سيكل اتور از ارجحيت برخوردار خواهد بود. مراكز پژوهشي وابسته به صنايع كه كار هماهنگي بين صنعت و سازمانهاي محيط زيست را كرده اند كه جواب گوي محدوديت هاي رو به رشد در تدوين استانداردهاي كنترل آلودگي اگزوز وسايل نقليه بهره گيري از سوختهاي به روش صد در صد و استفاده از سيكل اتو هستند.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه:
ديدگاههاي جهاني در مورد آلاينده سوختهاي فسيلي
دياگرام ميزان درخواست و توليد سوختهاي فسيلي تا سال 2100 ميلادي
تدوين استانداردهاي جديد در محدود كردن ميزان گازهاي آلاينده اگزوز
روند توسعه فن آوري در سيستم هاي تغذيه و احتراق موتورهاي سيكل اتو (OTTO)
رابطه سوختوآلاينده هاو روند توسعه فن آوري
روند توسعه فن آوري گاز سوز همگام با صنايع خودرو
گامهاي فن آوري در موتورهاي گازسوز
روند توسعه فن آوري موتورهاي ديزلي و موضوع گازسوز
روند توسعه فن آوري گاز سوز در تبديل موتورهاي ديزلي
روند اجراي پژوهش و توسعه موتورهاي گازسوز با روش 2
شرح عناوين طرح هاي موفق از پژوهش تا توسعه و بهره بردراي طبق برنامه ريزي
وزارت صنايع
شرح عناوين طرحهاي موفق پژوهشي اجرا شده و در انتظار توسعه تحت حمايت
وزارت صنايع
نتيجه گيري:
منابع تخصصي و علمي مقاله

منابع و مأخذ:
منابع تخصصي و علمي مقاله
N. O Comblustion Engines 1994.
N. O Engine management system 1992.
Symposium on the use of ga fuel for I. C. E kier 991.
L. Engine and Enviroment 1994.
مجموعه گزارشها و مقالات دانشگاه تبريز در زمينه موتورهاي گازسوز به روش دو گانه آقاي دكتر پيروز پناه1373-1368.
گزارشهاي مركز پژوهشي و خدمات علمي وزارت نفت - گروه سوخت و احتراق، 1373.
گزارشهاي دانشگاه تهران دانشكده فني، آقاي دكتر ابتكار 56-1353.
مجموعه مقالات همايش سراسري مراكز تحقيق و توسعه صنايع كشور- ل - سواد كوهي- 1379.


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


مهندسی


میکانیک


داک


کلاسی


ارائه


روند


رشد


فن


آوری


در


موتورهای


دیزلیبنزینی


و


موضوع


گازسوز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ...

پروژه روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی, بنزینی و موضوع گازسوز به صورت فایل ورد و ...

دانلود مقاله روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي و بنزيني و ...

... فن آوري موتورهاي ديزلي و ... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي و بنزيني و موضوع ...

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع ...

دانلود پروژه و مقاله بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز ...

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع ...

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع گازسوز دسته: فنی و مهندسی

مقاله روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی و بنزینی و موضوع ...

برچسب ها : ., تحقیق روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي و بنزيني و موضوع گاز سوز ...

پلان زمین والیبال بایگانی - بزرگترین مرجع دانلود فایل

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc; پاور پوینت درس اول ...

بررسی روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی، بنزینی و موضوع ...

بررسی روند رشد فن آوری در ... doc حجم فایل ... بنزینی و موضوع گازسوز,پروژه بررسی ...

دانلود پروژه نحوه توليد ابزارهاي برنده و شناخت روش هاي ...

موضوع: نگاه اسلام ... این محصول” دانلود پروژه نحوه توليد ابزارهاي برنده و شناخت روش ...

فــنی مهنـدســـی | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری ...

a روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ... مقالات و پروژه ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه عملكرد و كاربرد روان كارها در ...

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc; ... فن آوري ...

نور در معماری اسلامی pdf بایگانی - بزرگترین مرجع دانلود فایل

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc; پاور پوینت درس اول ...

مقاله روند رشد فن آوری در موتورهای دیزلی و بنزینی و موضوع ...

برچسب ها : ., تحقیق روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي و بنزيني و موضوع گاز سوز ...

مقالات، تحقیق و پایان نامه های فنی و مهندسی

160 روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ... دوره مدیریت پروژه و کنترل ...

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

a روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ... (پروژه طرح كسب و ...

پایان نامه، پروژه، مقاله

روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. 26. ... آوري در موتورهاي ديزلي ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی – 0x20.ir

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ... . doc; پروژه جریان در ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار ...

... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز ... آوري در موتورهاي ديزلي ...

دید پد – موفق ترین منبع فایل دانلودی

دانلود تحقیق روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. ... خرید و ...

تغيير از موتورهاي بنزيني به گازوئيلي : - كارگاه ماشينهاي حساس

فن آوري بسرعت در حال رشد است و در ... روند رو به رشد اين فن ... در فن آوري ساخت موتورهاي ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی ...

روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز: ... روند رشد فنآوري در ...

دانلود شناخت و کاربرد موتورهاي ديزلي و بنزيني

دانلود شناخت و کاربرد موتورهاي ديزلي و بنزيني ... در قالب ورد و در ... موضوع : موتور دیزل ...

دانلود پکیج و بانک پروژه و پایان نامه های آماده دانشجویی ...

روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز: ... روند رشد فنآوري در ...

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت شهری - فایل یو

دانلود پروژه کارآموزی در ... رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز

دانلود حل المسائل و پاسخ تشریحی تمرینات کتاب لیزر silfvast ...

پروژه روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز. doc تحقیق درباره تعیین ...

لیست عناوین صنایع،صنعت و نساجی(644 عنوان) صفحه 2 - …

... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز ... آوري در موتورهاي ديزلي ...

لیست عناوین صنایع،صنعت و ... - پروژه

... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز ... روند رشد فنآوري در ...

دانلود پروژه و پایان نامه های کمیاب دانشجویی بانک تحقیق و ...

روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز: ... روند رشد فنآوري در ...

بررسي علل ضعف دانش آموز پايه اول ابتدايي در درس رياضي

... پروژه کارخانه ... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي و بنزيني و موضوع ...

لیست عناوین صنایع،صنعت و ... - پروژه

... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع ... دانلود پروژه و مقاله ...

دانلود رام اندروید 7.1 ایسوس ZenPad 8.0 (Z380KL) - دانلود ...

۸۵ پروژه طراحی دکوراسیون ... روند رشد فن آوري در موتورهاي ديزلي، بنزيني و موضوع گازسوز;

تهدیدی به نام کمبود جمعیت - تحقیق درس دانش خانواده و جمعیت

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان لیپیدها و انواع انها در 120 اسلاید

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود پروژه آزمایش لوژان (word)

پاورپوینت درباره سدهای زیرزمینی

نوترینوهای کیهانی بزرگترین کیهانی بزرگترین موفقیت سال 2013 را به نام خود ثبت کردند

کانی

بوژان

دانلود پاورپوینت ساختار زمین - 9 اسلاید

فسیل ها وتشکیل ان ها