دانلود رایگان

شرط تاخیر تسلین مبیع در انتقال قطعی اموال غیر منقول و نحوه اجرای آن (کارشناسی ارشد) - دانلود رایگاندانلود رایگان شرط تاخیر تسلین مبیع در انتقال قطعی اموال غیر منقول و نحوه اجرای آن (کارشناسی ارشد)

دانلود رایگان شرط تاخیر تسلین مبیع در انتقال قطعی اموال غیر منقول و نحوه اجرای آن (کارشناسی ارشد) فایل word
تعداد صفحات 122
چکیده 1
فصل اول
کلیات
  1. مقدمه 3
1-1.بيان مسئله 5
1-2. ضرورت، اهداف و اهميت موضوع 6
1-3.اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد 7
1-4. پرسش ها و فرضيات تحقيق 7
1-4-1.پرسش ها 7
1-4-2.فرضیه ها 7
1-5.پیشینه تحقیق 8
1-6-1.مال 10
1-6-2.مال غیر منقول 10
1-6-3.بيع 10
1-6-4.تعهد 11
1-6-5.تعریف تسلیم‏ 11
1-7.روش تحقيق 11
1-8. ساماندهی تحقیق 12
فصل دوم:
قرارداد تشکیل بیع

2-1. ماهیت قرارداد و انواع آن 14
2-1-1 مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی 14
2-2. جایگاه فقهي حقوقي قرارداد 14
2-2-1-حدود ومصادیق عقود معتبر 14
2-2-2 موضوع قرارداد تشکیل بیع 18
2-3. اصول و قواعد موضوعه قرارداد 19
2-3-1 وضعیت قرارداد تشکیل بیع در قانون مدنی 20
2-3-1-1وضعیت قراردادتشکیل بیع درقانون مدنی،از حیث حدودمصادیق عقودمعتبر 20
2-3-1-2 موضوع قرارداد تشکیل بیع 20
2-3-1-3 بررسی مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت در مورد تعهد به بیع مال غیر منقول 21
2-4 شروط تحقق قرارداد 23
2-5 تعهدات الزام آور قرارداد 27
2-5-1 تأثیر قرارداد تشکیل بیع در ایجاد تعهد 27
2-6 پیدایش حق عینی در قرارداد 28
2-7 تعهد بر فروش مال غير منقول به ثالث 33
2-7-1. تاريخ فروش مال ، مقدم بر تاريخ تعهد بر فروش آن است 33
2-7-2. تاريخ تعهد بر فروش مال غير منقول مقدم بر تاريخ فروش آن باشد 33
2-7-3. تاريخ تعهد بر فروش مال غير منقول، مجهول باشد 35
2-8. بيع مال غير منقول ونيز تعهد به تنظيم سند رسمي بيع در سند عادي 35
2-9. تعهد بر تنظيم سند رسمي بيع مال غير منقول در سند عادي 36
2-10- تعيين وجه التزام براي تخلف 37
2-10-1. وجه التزام صرفاً براي تأخير در انجام تعهد است 39
2-10-2.وجه التزام دربرابرعدم انجام تعهدبوده وباتخلف ،متعهدله حق انتخاب دارد 40
2-10-3. وجه التزام در برابر عدم انجام تعهد است و متعهد حق انتخاب دارد 40
2-10-4. نه ازعبارات قراردادونه از قرائن،قصدمشترك طرفين بريكي از فرضهاي سه گانه مذكور در بالا استنباط نشود 40
2-11-فسخ قرارداد 43
2-11-1 ماهیت فسخ 43
2-11-2مبنای فسخ 44
2-11-2-1 توافق طرفین 44
2-11-2-2 حکم مستقیم قانون 45
2-11-3 موجبات فسخ قرارداد 45
2-11-3-1 شرایط فسخ 45
2-11-3-2 موارد فسخ معامله 46
2-11-4 آثار فسخ 48


فصل سوم:
انتقال اموال غیر منقول

  1. تعهد به انتقال مال غیر منقول 52
3-1. تعهد رسمی به انجام عمل حقوقی 54
3-1-1. تعهد به انجام عمل حقوقی ضمن عقد معین 54
3-1-2. تعهد به انجام عمل حقوقی به صورت عقد نامعین 54
3-2. الزامات تعهد رسمی به انتقال مال غیرمنقول 56
3-2-1. استنکاف متعهد از اجرای تعهد 56
3-2-1-1. حق به متعهدله متعلق است نه متعهد 56
3-2-1-2. فقدان وجود مجری بیطرف 57
3-3. مقدمات تنظیم سند تعهد به انتقال مال غیرمنقول 58
3-4. تعیین شرایط انتقال مال غیرمنقول 59
3-4-1. نا ممکن شدن اجرای قرارداد 60
3-5.شرط تاخیر انتقال 60
3-5-1. مشروع بودن شرط 62
3-5-2.مقدور بودن شرط 66
3-5-3.سازگار بودن شرط با مقتضای عقد 68
3-5-4. تأخیر مقتضای ذات در قانون مدنی 69
3-5-6.تأخیر مقتضای ذات از منظر فلسفی 73
3-6. شرط تأخیر تسلیم مبیع در انتقال قطعی اموال غیر منقول 76
3-6-1.ماهیت حقوقی شرط 77
3-6-2. تغییر در زمان اجرای شرط 77
فصل چهارم :
نحوه اجرای شرط مندرج در سند رسمی

4-1.اجبار مشروطٌ علیه به اجرای شرط 83
4-2. اجرای مفاد سند رسمی از طریق ادارات ثبت یا مراجع قضایی 84
4-3. چگونگی تسلیم و تحویل مبیع 86
4-4. تعیین وجه التزام و اجرت المثل 89
4-4-1.وجه التزام 90
4-4-2. اجرت المثل 95

فصل پنجم
نتیجه گیری
  1. نتیجه گیری 98

فهرست منابع و مآخذ 101
چکیده انگلیسی 105


چکیده
دادن تعهد به جهت انتقال مال غیرمنقول عقدی نامعین است چنانچه ایجاد این تعهد ضمن عقود معین نیز ممکن است. تنظیم غیررسمی در این عقد تحت همان قولنامه ای است که در میان مردم رواج دارد. و این قولنامه پس از رفع موانعی همچون اطمینان از فک رهن و رفع بازداشت و صدور پایان کار و غیره امکان انتقال مال غیرمنقول ، انتقال مالکیت از تاریخ تنظیم سند به رسمیت شناخته می شود و قانونی است. معاملات و عقود ناقله ای که با توجه به قوانین و مقررات خاص در دفاتر اسناد رسمی ثبت و در دفتر املاک ثبت می شود دارای اثر ذاتی خود ،و انتقال غیرقطعی اموال غیرمنقول، می باشند. با این حال در برخی موارد که متعاملین به موجب عقد بیع یا صلح مال غیرمنقولی را که قبض و اقباض شده است معامله کرده اند اما امکان اجرای قانونی انتقال قطعی یا غیرقطعی امکان پذیر نبوده است طرفین معامله می توانند معاملات خود را با انجام در دفترخانه رسمی نمایند در اینصورت متعاملین می توانند عقدی را در دفترخانه ثبت نمایند که بر حسب انشاء عقد، انتقال مالکیت مورد معامله مؤجل می گردد و هر یک از طرفین به موجب شرط ضمنی که در ضمن معامله قرار می دهند، متعهد به رفع موانع و محدودیتهای قانونی و انتقال مالکیت مورد معامله تا موعد مقرر می گردند.با تنظیم و ثبت سند ثبت شده ناشی از عقد در دفترخانه به صورت رسمی وبه موجب آن نیز تعهداتی که قرار داده شده است که این امکان را به ذینفع می دهد در صورت امتناع یا فوت و حجر کسی که متعهد شده می دهد ، بتواند به دادگاه یا اجرای اداره ثبت رجوع وانتقال رسمی مورد معامله یا انتقال اجرایی مورد معامله را انجام می دهند.
واژگان کلیدی:شرط تاخیر، تسلیم مبیع ، اموال غیر منقول


شرط تاخیر تسلین مبیع در انتقال قطعی اموال غیر منقول و نحوه اجرای آن (کارشناسی ارشد)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حقوق ثبت اسناد و املاک - سند انتقال اجرایی

کارشناسی ارشد ... تشریفات آن شبیه مورد اجرای سند در ... املاك و اموال غیر منقول ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - توقیف اموال منقول و غیر منقول

... توقیف اموال منقول و غیر ... تمام آن توقیف خواهد شد. در این ... له برای نحوه اجرای حکم ...

الزام به تحویل یا انجام موضوع قرارداد

... و کارشناسی و کارشناسی ارشد ... آن مبیع می‌باشد و در ... و انتقال اموال غیر منقول ...

موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی - پايگاه حقوقی ...

طبق مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت در اموال غیر منقول ... در نحوه اجرای آن ... و انتقال رسمی مبیع ...

مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول در ایران ...

قانون نحوه اجرای ... و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای ... تملک اموال غیر منقول در ...

تخصصی حقوق و فقه - الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی ...

... اموال غیر منقول ... در مبیع و قیمت آن عقد ... طبق نظر کارشناسی در اجرای ...

اجرای مفاد اسناد رسمی :: کلاس حقوق

... حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و ... در آن شرط می ... اموال غیر منقول. در خصوص ...

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی ...

... شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای ... اموال غیر منقول ... کارشناسی ارشد ...

مشاوره حقوقی پارسینه؛ با "فروش مال غیر" چه باید کرد؟

... بپرسید و در اسرع وقت پاسخ آن را ... منقول و غیر ... در دریا از اموال منقول به ...

کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان

کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان - زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی در حقوق ایران ...

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt