دانلود رایگان

نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين- 32 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطابق قانون, حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت, حضانت و قیمومت, مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری که عبارت از پدر , جدپدر

دانلود رایگان نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين- 32 صفحه عنوان:نقد و تحليل قانون امور حسبي در ولايت و قيمومت در محجورين
محتویات
چكيده
تعريف طفلكودك از منظر اسلام
كودك در قوانين موضوعه
راه هاي حمايت از طفل
حضانت
نگهداري طفل
تربيت طفل
ماهيت حضانت
مدت حضانت
سقوط حضانت
جنون
ازدواج مادرعدم مواظبت از طفل
اختيارات ولّي
سقوط ولايت
حجر
عدم رعايت غبطه اي[1] صغير

[1] - منظور از غبطه در نگهداري اموال مولي عليه اين است كه ولّي عملي نكند كه موجب فساد مالي مولي عليه شود، اما رساندن نفع به مولي عليه در تصرفاتي كه ولّي مي كند ضرورت ندارد (لنگرودي، 1370ق: ص487).
عدم امانت در انجام امور صغير
ولايت مادر
شرايط ضمّ امين
كبر سن و بيماري ولّي
غيبت يا حبس ولّي قهري
قيمومت
موارد نصب قيم
وظايف و اختيارات قيم
نتيجه
اختيارات جد پدري نسبت به صغير
عدم وجود اختيارات ولايي براي مادر
پيشنهادات
فهرست منابع
*
چكيده:
مطابق قانون، حمايت از اطفال در ابعاد مالي و غيرمالي در سه محور ولايت، حضانت و قيمومت، مورد توجه قرار مي گيرد. ولّي قهري كه عبارت از پدر ، جدپدري و همچنين وصي منصوب از طرف ايشان است داراي اختيارات تام در امور مالي و غيرمالي صغير و طفل بالغ غيررشيد مي باشند. اين ختيارات و بي اختياري حضانت كننده در امور مالي صغير در عمل موجب بروز مشكلاتي براي مادر كه غالباً عهده دار سرپرستي طفل است، مي گردد. رويه هاي اداري و قضايي فراقانون نيز، دامنة اين مشكلات را توسعه مي دهد. در اين نوشتار سعي شده علاوه بر بررسي مشكلات، راه حل ها و پيشنهاداتي ارائه گردد.

واژگان كليدي:
ولي قهري، قيم، حضانت، ضم امين، اداره امور سرپرستي
تعريف طفلدر تعريف كودك و تعيين حدود و ثغور آن اختلاف نظر فراوان است. دوران زندگي انسان ها به نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي و پيري تقسيم شده است؛ اما تعيين سنين نوزادي، كودكي و چگونگي تشخيص آن جاي بحث دارد. (مقاله احتياج به مقدمه اي مناسب دارد و محل اين تعريف تغيير كند)
1)كودك از منظر اسلام
قرآن كريم شروع دوران طفوليت را ابتداي تولد مي داند. آنجا كه از دوران جنيني (مستور) كه سرا پا تحول و تطور است خارج شده و وجودي مستقل مي يابد فانا خلقناكم من تراب ثم من علقه ثم من مضغة نخرجكم طفلاً (حج، 5). مراحل مختلف رشد انسان در قرآن كريم به نام هاي طفوليت يا صبابت، بلوغ، رشد، اَشُدّ، شيخوخت و ارذل العمر آمده است. تطورات دوره جنيني با دميدن روح خداوندي در جسم انسان اوج مي گيرد نفخت فيه من روحي (حجر، 29). طفلي كه در گهواره است (نوزاد) و آن گاه كه بر روي پاهاي خويش مي ايستند، طفلي غيرمميز است و ضابطه تمييز طفل، عدم تشخيص تفاوت هاي جنسيتي زن و مرد است او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء (نور، 31) علامه طباطبائي در تفسير اين آيه مي فرمايد منظور اطفالي است كه بر عورت هاي زنان غلبه نيافته اند يعني آن چه از امور زنان است كه مردان از تصريح به آن شرم دارند، اطفال زشتي آن را درك نمي كنند (طباطبايي، 1363: ج15، ص157). اما طفل مميز بر اين تفاوت آگاه است و به همين جهت خداوند آيه استيذان را براي آنان نازل كرده و اهل ايمان را به حفظ خلوت خويش از اين اطفال سفارش نموده است (نور، 58).
بـلوغ مرز كودكـي و رشـد بوده و به معناي رسيدن به انتها است. خداوند متعال بلوغ را رسيدن به سن نكاح مي داند و ابتلو اليتمي حتي اذابلغو النحكاح (نساء، 6) آن گاه كه اطفال شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند بايد مانند بالغان با اجازه وارد شوند و تحويل اموال كودك بالغ شده را منوط به احراز رشد مي نمايد. در قرآن كريم واژه بلوغ گاه براي رشد جنسي و گاه براي رشد عقلي استفاده است و بلوغ جنسي و احتلام را مرز رشد جنسي قرار داده است. همچنين ديگر بلوغ جنسي را صرفاً اماره اي بر رشد اقتصادي قرار داده و احراز رشد عقلي صغيري كه به بلوغ جنسي رسيده است را شرط سپردن اداره اموال به وي قرار داده است (حج، 5: غافر، 67) قابل تعمق است كه در هيچ يك از آيات، سن و مرزي براي بلوغ مشخص نشده و معيار سنجش آن حلم و رسيدن به سن نكاح است كه همگي اموري طبيعي مي باشد و در اشخاص، متفاوت است. روايات در موضوع سن بلوغ سه دسته هستند:
ـ عدم تعيين سن بلوغ؛ صرفاً به ذكر نشانه هاي آن اكتفا نموده و اكثراً حُلم (احتلام) را كه امري غيرتعبدي است دليل بلوغ دانسته اند (مرعشي، 1371، ص67). مانند صحيحه علي بن جعفر كه بلوغ را احتلام كودك و آشنايي وي به داد و ستد تعريف نموده است (حرعاملي، 1403ق: ج1، ص31). (اصل روايات در اين بخش آورده شود)
ـ تعيين سن مشخصي به عنوان اماره بلوغ؛ موثقة عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) از اين گونه روايات است كه سنين 9 سال و 13 سال را به ترتيب براي دختر و پسر اماره بلوغ قرار داده و ملاك تحقق آن را حيض در دختر بيان نموده اند. (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص431). البته در روايات ديگر سن هاي متفاوتي ذكر شده است.
ـ رسيدن به سن معيني را دليل بلوغ قرار داده بدون اين كه نشانه هاي بلوغ را بيان كند. روايت ابوحمزه ثمالي از امام جعفر صادق (ع) كه سنين 13 ـ 14 سالگي را سن بلوغ معرفي كرده، هرچند آثار احتلام در كودك ظاهر نشده باشد (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص432).
در روايات دسته اول و دوم، سن در تعيين بلوغ موضوعيت ندارد و اشاره به سن خاصي به عنوان اماره اي نسبي در جهت شناخت غالب افراد جامعه است كه معمولاً در اين سن آثار ظاهري بلوغ پديدار مي شود. اما در روايات دسته سوم، سن در تشخيص بلوغ موضوعيت دارد به گونه اي كه آن را بايد اماره مطلق در تشخيص مكلف قرار داد. اما با تلفيق آيات و روايات به نظر مي رسد بلوغ سني، صرفاً اماره اي براي تحقق بلوغ جنسي و بلوغ طبيعي است. به عبارت ديگر براي تشخيص بلوغ نيازي به بيان شرع نيست؛ زيرا بلوغ از اموري طبيعي است كه در لغت و عرف مشخص مي باشد و مانند عبادات از موضوعات شرعي نيست كه فقط از طريق شارع قابل شناخت باشد. صاحب جواهر از جمله فقهائي است كه به طبيعي بودن بلوغ معتقد مي باشد (ر.ك. نجفي، 1412 ق: ج9، ص236) چنانچه مشهور فقهاي اماميه 9 سال را در دختران به طور تعبدي اماره بلوغ دانسته اند، اما اعراض از اين نظر محل اشكال نخواهد بود؛ زيرا فقهائي كه به روايات 9 سال عمل كرده اند به اين خاطر بوده كه فكر مي كردند سن 9 سالگي اماره بلوغ است و پس از آن كه معلوم شد 9 سالگي اماره بلوغ نيست و گاهي دختران در 9 سالگي بالغ مي شوند، اعراض آنان از عمل به روايات موجب وهن نمي گردد (مرعشي، 1371: ص69). همچنين تحقق بلوغ به معناي خروج از مرحله كودكي نيست همچنان كه در آيه 6 از سوره نساء، رسيدن به حد نكاح را موجبي براي تحقق تعبدي رشد در فرد ندانسته بلكه آن را صرفاً موجبي براي به آزمون گذاردن قواي عقلاني قرار داده است.
2)كودك در قوانين موضوعه
با تصويب قانون مدني در سال 1314، مقنن بدون توجه به سن بلوغ، هجده سال را به عنوان اماره اي براي رشد اشخاص در امور مدني قرار داد. در ماده 1209 ق.م. آن چنين مقرر داشته بود: هر كس كه داراي هجده سال تمام نباشد در حكم غير رشيد است. معذلك در صورتي كه بعد از 15 سال تمام، رشد كسي ثابت شود، از تحت قيمومت خارج مي شود . همچنين قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1313 با تاكيد بر سن هجده سال به عنوان سن رشد معاملي، محاكم عدليه، ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي را مكلف نمود در مورد كليه معاملات، عقود و ايقاعات كساني را كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده اند، اعم از ذكور و اناث، غيررشيد بشناسد مگر آن كه رشد آنها قبل از معامله مدعي العموم در محكمه ثابت شده باشد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقنن با تأسي از نظر مشهور فقهاي اماميه با اصلاح ماده1210 ق.م. سن بلوغ را در دختران و پسران به ترتيب 9 سال و 15 سال تمام قمري قرار داد و بدون توجه به ظهور علائم بلوغ در دختر و پسري در اين سن، آنان را در امور غيرمالي خويش از جمله ازدواج، داراي اهليت شناخت، اما دخالت در امور مالي را منوط به احراز رشد فرد در محكمه نمود؛ بدون اين كه سني را به عنوان اماره رشد قرار دهد. مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م. اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به وي داد كه رشدش ثابت شده باشد. لازم به ذكر است، صدر ماده 1210 ق.م. با تبصره هاي آن در تعارض بود، مطابق صدر ماده هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون وي ثابت شود. در راستاي رفع اين تعارض، ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره30 مورخ 3/10/1364 ماده 1210 ق.م. را ناظر به دخالت افراد بالغ در هر نوع امور مربوط به خود تفسير كرد مگر در امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ، مالك شده مستقلاً تصرف و مدخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولّي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.نقد و تحلیل قانون امور حسبی در ولایت


قیمومت در محجورین


کودک از منظر اسلام


راه‌های حمایت از طفل


نگهداری طفل


سقوط حضانت


اختیارات ولّی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قانون امور حسبی مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی ...

فایل صوتی بررسی دعاوی سرقفلی و تخلیه در قانون ... ‌قانون امور حسبي ... ولايت يا قيمومت ...

ظرفيت حكومت اسلامي و ضرورت ولايت مادر/ ليلاسادات اسدي

اين نوشتار به نقد و تحليل قوانين ايران در ولايت، حضانت و قيمومت ... قانون امور حسبي و ...

قانون امور حسبی - موسسه حقوقی راهیان

قانون امور حسبي ... نمايد و اگر بين‌صفحه ... قيمومت يا ولايت و يا در ...

قانون و مقررات (law) - متن کامل قانون امور حسبی

... تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و ... قيمومت يا ولايت و يا در ... و وجه نقد كه در ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: وصيت در قانون وفقه

وصیت از ریشه «وصی» و در لغت ... حتي ماده 301 قانون امور حسبي ... د-ولايت بر اولاد و ...

قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي - تالارهای پادشاه ایرانی

11.12.2010 · ‌قانون اداره تصفيه امور ... پول نقد - برگهاي ... كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ...

حقوق: جزوه ثبت و امور حسبي - aria-law.com

جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در ... نيست و في الجمله در تحليل ... قانون امور حسبي ...

حقوقی در هر زمینه

با توجه به مواد 360 و 361 و 364 قانون امور حسبي كه در ... صفحه 6 و 7 ... ولايت و قيمومت ...

حقوق خصوصی در آیینه قوانین - قانون مدنی ایران- قسمت13

... ( تحريرالوسيله ج ۲ صفحه ۲۶۴ و ... قيمومت يا ولايت و يا در ... قانون امور حسبي ...

نخستین نقد ولایت مطلقه فقیه | محسن کدیور

... و در پیش نویس قانون ... در اين نشريه مورد نقد و ... ولايت فقيه از امور ...

نقشه گسل های ایران با فرمت SHP

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش سوم

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

تحقیق آماده در مورد ویندوز سون

کد نویسی و شبیه سازی متلب تاب‌آوری شبکه‌های سايبری با الگوریتم استعماری و شبکه عصبی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

تحقیق در مورد دانه

دانلود پایان نامه کارشناسی با عنوان بررسی شرایط تشکیل رسوب همزمان آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

دانلود تحقیق کامل در مورد پلیمر

کتاب تئوری و تحلیل ورق و پوسته های ردی J_N_Reddy_Theory_and_Analysis_of_Elastic_Plates_and_Shells

گزارش آز ترمودینامیک - سیکل تبرید جذبی

دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی در دینامیک سیالات به همراه حل تمرین

حل تمرین کتاب مکانیک آماری پتریا به زبان فارسی