دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 19 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق
عنوان : مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده: 3
مقدمه 3
مفهوم خشونت 4
اسلام و نفی خشونت علیه زنان 4
خشونت علیه تمامیت جسمانی زن 6
قتل در فراش 6
مبانی معافیت زوج از مجازات 7
نظرات فقها 8
روایات 9
ارزیابی روایات 9
خشونت علیه تمامیت معنوی زن 11
آمار بعضی از خشونت ها 12
قانون و دفاع از زنان بزه دیده 13
خلأهای قانونی 13
پیشنهادهایی برای رفع خشونت 14
نتیجه گیری 16
منابع 17چکیده :
اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.
مقدمه :
زن نیمی از پیکرة انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزههای انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی در مرتبهای پائینتر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب مینماید که زن مورد حمایت خاص و فرا سوی حمایت از مرد قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون آن است که از یکسو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد. در این رابطه سؤال های مطرح است، از قبیل: آیا در باور جامعه ما ضعیفنوازی جایگاه والایی دارد، آیا قوانین ما با گسترهای کامل، تمامی اعمال مخالف باورهای حمایتآمیز از جنس ضعیف را در برمیگیرد؟ و آیا قانون موضوعه ایران نیازهای ماوراء هنجارهای جامعه را در حمایت از این قشر ضعیف تأمین نموده است؟

به نظر می رسد آحاد جامعة ما با توجه به فطرت عدالتجوی انسانی و تعالیم عالیة دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت قوی تر میگردد. اما عرف جامعة ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق میدهد برای تأدیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. جامعة ما دیدی اغماضآمیز نسبت به خشونت علیه زنان در حریم خانواده دارد و شاید این اغماض از حرمت کانون خانواده نشأت گیرد. زن به عنوان رکن اصلی خانواده (مادر و همسر) بار حرمت این حریم را بردوش میکشد، تا مبادا سوز سرد جدایی، شلاقگونه بر پیکرة نحیف نونهالان زندگی مشترک وارد شود.

منابع :

قرآن کریم.

ابن ادریس، «سرائر»، مؤسسة فقه الشیعه، چ اول، قم، 1411.

الجزیری، عبدالرحمن، «الفقه علی مذاهب الاربعه»، دارالاحیاء التراث العربی، بی تا.

ابن ابی جمهور، احسائی: «عوالی اللئالی»، انتشارات سید الشهداء، قم، بی تا.

پاد، ابراهیم: «حقوق کیفری اختصاصی»، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، 1348.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر: «ترمینولوژی حقوقی»، گنج دانش، چ چهارم، 1368.

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسائل الشیعه»، دار الاسلامیه، چ هفتم، 1372.

حلی (علامه)، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه آل البیت للطباعة و النشر، بی تا.

خوانساری، سیداحمد: «جامع المدارک»، مکتبة الصدوق، تهران، 1405.

دانش، تاج زمان: «محرم کیست، جرم شناسی چیست؟»، انتشارات کیهان، 1366.

ذهنی تهرانی، سید محمد جواد: «المباحث الفقهیه فی شرح الروضة البهیة»، انتشارات وجدانی، چ سوم، 1375.

سلطانی نژاد، هدایت الله: «مسئولیت مدنی خسارت معنوی»، نشر نور الثقلین، 1380.

شیخ صدوق، ابن بابویه: «من لا یحضره الفقیه»، جامعه مدرسین قم، 1404.

شیخ طوسی، ابوجعفر: «تهذیب الاحکام»، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365.

شیخ طوسی، ابوجعفر: «المبسوط فی فقه الاسلامیه»، المکتبة المرتضویه، 1387.

صانعی، پرویز: «حقوق و اجتماع»، انتشارات دانشگاه ملی ایران، چ دوم، 1355.

علی آبادی، عبدالحسین: «حقوق جنایی»، چاپخانه بانک ملی ایران، چ اول، 1352.

عمید، حسین: «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، چ بیست و دوم، 1362.

فاضل هندی: «کشف اللثام»، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1405.

فرجاد، محمدحسین: «آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات»، انتشارات بدر، چ دوم، بی تا.

فرید تنکابنی، مرتضی: «رهنمای انسانیت»، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، 1376.

فیض، علی رضا؛ مهذب، علی: «شرح لعمه»، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.

قرائتی، محسن: «تفسیر نور»، انتشارات در راه حق، چ چهارم، 1378.

گلدوزیان، ایرج: «حقوقی جزای عمومی ایران»، انتشارات ماجد، چ اول، 1372.

محدث نوری: «مستدرک الوسائل»، مؤسسه آل البیت، چ اول، 1407.

محقق حلّی: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، دارالزهراء (بیروت لبنان)،1412.

مطهری، مرتضی: «عدل الهی»، شرکت سهامی انتشار، چ دوم، 1352.

مطهری، مرتضی: «تعلیم و تربیت در اسلام»، انتشارات الزهراء، 1362.

معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، انتشارات امیرکبیر، چ پانزدهم، 1379.

موسوی خمینی، روح الله: «تحریر الوسیله»، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1363.

موسوی خوئی، سیدابوالقاسم: «تکملة المنهاج»، مترجم هاشم نوری، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم، 1422.

مهرپور، حسین: «حقوق بشر و راهکارهای اجرایی آن»، انتشارات اطلاعات، 1378.

نجفی، شیخ محمدحسن: «جواهر الکلام»، مؤسسه المرتضی العالمیة، 1412.

نوربها، رضا: «زمینه حقوق جزائی عمومی»، نشر کانون وکلای دادگستری مرکز، 1369.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبرگزاری شفاف - akairan.com

اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی گلستان . حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حقی ...

مشاهده و چاپ قبض - پورتال شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...

رمز رایانه: * رمز رایانه یک عدد 7 رقمی برروی قبض است. شماره پرونده: *. کد امنیتی: ... کلیه حقوق ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس عطر …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ایبرشم ...

سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از ...

سامانه اینتر نتی تغذیه - دانشگاه قم - سامانه اینترنتی ...

توصیه های ایمنی برای آغاز فصل سرما شهروندان باید پیش از آغاز فصل سرما دستورالعمل کارکرد و ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری قیمت ...

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی - irna.ir

رئیس کمیسیون امور بین‌المللی دومای روسیه:آمریکا با خروج از توافق هسته ای در انزوا قرار می ...

جستار - حضور مردم در صحنه - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه حضور مردم در صحنه حضور مردم/ درصحنه بودن مردم

خبرگزاری جمهوری اسلامی - irna.ir

رئیس کمیسیون امور بین‌المللی دومای روسیه:آمریکا با خروج از توافق هسته ای در انزوا قرار می ...

جستار - حضور مردم در صحنه - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه حضور مردم در صحنه حضور مردم/ درصحنه بودن مردم

خبرگزاری شفاف - akairan.com

اختلاس میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی گلستان . حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حقی ...

مشاهده و چاپ قبض - پورتال شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...

رمز رایانه: * رمز رایانه یک عدد 7 رقمی برروی قبض است. شماره پرونده: *. کد امنیتی: ... کلیه حقوق ...

سایت فروش عطر و عطر فروشی یار ،مطالب جالب و عکس عطر …

عطر فروشی ، پخش و فروش عطر در ایران ، سایت فروش عطر ، آدرس عطر یار ، آدرس نمایندگی عطر ایبرشم ...

سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از ...

سامانه اینتر نتی تغذیه - دانشگاه قم - سامانه اینترنتی ...

توصیه های ایمنی برای آغاز فصل سرما شهروندان باید پیش از آغاز فصل سرما دستورالعمل کارکرد و ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

رشد و تکامل کودک ، خلاقیت کودک

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری قیمت ...

حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش ...

خبرگزاری جمهوری اسلامی - irna.ir

رئیس کمیسیون امور بین‌المللی دومای روسیه:آمریکا با خروج از توافق هسته ای در انزوا قرار می ...

جستار - حضور مردم در صحنه - KHAMENEI.IR

جستار بیانات رهبری کلیدواژه حضور مردم در صحنه حضور مردم/ درصحنه بودن مردم

دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن