دانلود رایگان

حقوق اساسی(word) 82 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان حقوق اساسی

دانلود رایگان حقوق اساسی(word) 82 صفحه عنوان :حقوق اساسی
محتویات
حقوق
- خارجی
- بین المللی
- خصوصی
- داخلی
- عمومی
- حقوق اساسی
- حقوق مالیه عمومی
- حقوق اداری
- خصوصی
- حقوق تجارت
- و ...
قسمتی از متن
دولت در بین الملل/ حکومت قانونی که قلمرو معین و مستقل و بر مردم معینی حکومت می کند.
دولت در داخل کشور / دستگاه حاکم بر کشور (مجموعه سه قوا)
دولت در معنای سوم / قوه مجریه

عناصر و عوامل تشکیل دهنده دولت
1) جمعیت population :
نظر افلاطون: 50،40 نفر می توانند تشکیل دولت دهند.
نظر ارسطو: نه زیاد باشد که هرج و مرج شود نه خیلی کم که نتوانند خودکفا باشند.
رابطه ملت و ملیت با بحث قابلیت (سیستم خون – سیستم خاک) ، سیاست جمعیتی قابل بحث است.
2) قلمرو (سرزمین) tritury :
خاکی / آبی/ هوایی/فضایی
3) حاکمیت و استقلال Sovereignty and Independency :
عبارت است از قدرت فرمانروایی و اجبار اتباع به اطلاعات از دولت بدون آنکه خود از هیچ شخصی فرمان ببرد و یا تحت اجبار قرار گیرد. این حاکمیت (قدرت حاکمه) به منزله سیمانی است که عناصر دولت را به هم متصل می سازد.
= حاکمیت دائمی است (در صورت تغییر هیئت حاکم، حاکمیت تغییر نمی کند)
= حاکمیت مطلق است (تابع هیچ فرمانروایی نیست و تنهایی عمل می کند)
= با کمیت غیرقابل تقسیم است (تقسیم وظایفی زمامدار موجب بی نظمی و هرج و مرج و تضعیف حاکمیت می گردد)
= حاکمیت داخلی در داخل کشور با هدفمندی نظم و امنیت عمومی
تأمین و تضمین حقوق و آزادی فردی و عدالت اجتماعی از طریق قوای حاکم


4) حکومت Government :
مجموع ساختارهای ابزاری دولت به شمار می رود و آن عبارت است از مقامات = سازمان ها = نهادها و تشکیلاتی که به وسیله آن امور مربوط به حاکمیت اعمال می شود.
فرق بین حاکمیت و حکومت
1) حاکمیت دائمی و حکومت موقتی و گذرا می باشد، بدین معنا که در نظام های دموکراتیک دوره مسئولیت و زمامداری مقامات (رئیس جمهور و نمایندگان) محدود (بین 2 تا 4 سال) می باشد و در نظام های غیر دموکراتیک نیز به حکم طبیعت (مرگ) یا به حکم جبر (سرنگونی) حکام از عرصه اقتدار خارج می شوند.
2) حاکمیت مطلق و حکومت مقید است. بدین ترتیب که در نظام های دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور و اتخاذ تصمیمات از طرف مقامات حاکم باید بر اساس قانون باشد و تخلف و تجاوز حکومت به آن موجب مسئولیت و پاسخگویی خواهد بود. حکمت این اصل در جلوگیری از خودسری متقابل در حکومت های استبدادی است.
3) حاکمیت تـام اما حکومت قابـل تحکیم است (بین قوا و نهـادهای حاکم) . تفکیک محتوا و تقسیم قدرت حکـومتی بین نهـادهای متعدد عـلاوه بر اینکه امر منطقـی و کارش لسـانی است تمرکز قدرت و آثار سوء بر آن (استبداد) در دست یک مجموعه واحد یا یک شخص جلوگیری می کند.
عناصر سازنده دولت
- جمعیت
- سرزمین
- حاکمیت
- حکومت
- اعمال حقوقی
- تقینی
- اجرایی
- قضایی
- اعمال سیاسی
- دولت ناظم
- دولت رفاهی
- دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی

تقنینی: ابتکار عمل دولت در تدوین قواعد حقوقی کلی، جامع و غیرشخصی است که بصورت قانون و مقررات تصویب و حاکم بر روابط حقوقی – فردی و اجتماعی است و برای تابع آن ایجاد حق و تکلیف می کنند.

اجرایی : مجموعه اعمالی است که بر اساس آن دولت در مقام اجرایی قواعد حقوقی حسب مورد انتظارات فردی و اجتماعی را برآورده می سازد. مجموعه صلاحیت هایی است که به دولت این امکان را می دهد تا به حل و فصل اختلاف میان اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوص و عمومی بپردازد تا به این وسیله صلح و آرامش و نهایتاً عدالت در جامعه مستقر شود.

قضایی: همانطور که قوانین برای همه نوشته شده است و همه در برابر قانون برابرند و اجرای آن نیز بر عهده همه افراد جامعه است در صورت تخلف و سرپیچی از قوانین، جرایم و مجازات قضایی آن نیز برای همه برابر است و تبعیض ندارد.

دولت ناظم: استقرار نظم برای جلوگیری از حرج و مرج امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. دولت با اعمال قواعد و مقررات لازم و استفاده از نیروی انتظامی به منظور تامین امنیت داخلی و نیروی نظامی به منظور مراقبت و پاسداری از مرزهای جغرافیایی مسئولیت استقرار نظم را بر عهده دارند.

دولت رفاهی: هر چند که فلسفه وجودی دولت بطور سنتی استقرار نظم و امنیت می باشد رخدادها و عواملی همچون جنگ فقر بیکاری و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی، نظم و امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده تا آنجا که دولت ها ناگزیر از اتخاذ تدابیر توضیعی و جبرانی شده اند. با این ترتیب یکی از صلاحیت های دولت حمایت اجتماعی است که تحت عناوین تأمین اجتماعی به یاری رسانی اجتماعی – جبران خسارت حمایت از آسیب دیدگان عوارض زندگی (همچون بیکاری – بیماری – پیری – تصادف و مرگ پدر و مادر فرزندان صغیر) و تأمین احتیاجات لازم (همچون بهداشت و آموزش) از جمله صلاحیت های دولت رفاهی متداول در جوامع امروزی می باشد. حمایت اجتماعی تضمین شده توسط دولت رفاه را می توان سیاست اجتماعی نام برد.
دولت راهبر و سیاست گذار تعدیل اقتصادی: اقتصاد مجموعه گسترده ای است که در جلوه های تولید، مبادله و مصرف همواره فراگیر زندگی افراد و فضای اجتماعی می باشد. این فراگیری می تواند نظام های سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و دولت ها با توجه به سبک اقتصادی حاکم بر جامعه ناظر یا هدایتگر اقتصادی باشند. در جریان مبادله و مجادله مکتب سوسیالیست و لیبرالیسم در قرن گذشته سرانجام مرام سالاری اجتماعی همواره با آرمان مشترک آزادی و عدالت اجتماعی و یا ساختار اقتصادی هدایت شده زینت بخش اکثر نظام های سیاسی گردید. با این ترتیب اقتصاد هدایت شده نظامی است که دولت از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری، سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و اجراء در مقام سامان بخشیدن به امور و فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. تا به این وسیله اهدف مورد انتظار جامعه (آزادی – عدالت) را تامین نماید. و در رشد و توسعه اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت – نفی بهره کشی (از جمله مصادیق اقتصاد هدایت شده) دولت برای آنها دارای ابتکار عمل می باشد.مفهوم حاکمیت در قانون اساسی مصوب58


حاکمیت مطلق خدا بر جهان آفرینش نتیجه منطقی دلایل متغن توحید، نخستین اصل اعتقادی اسلام است. این نوع ولیات و حاکمیت مطلقه خدا بر جهان آفرینش تکوینی است ولی در مورداعمال انسان خداوند به جای اعمال حاکمیت و ولایت قهری و جبری چون سنتش بر آزادی و اختیار او قرار گرفته است. نوع دیگری از حاکمیت را جایگزین کرده است که از آن به عنوان ولایت و حاکمیت تشریعی تعبیر می شود که در واقع با فرمان اطیعوالله و اطیعوالرسول واولامر منکم حاکمیت تشریعی خود را از سه راه اعمال کرد. 1- اطاعت از پیامبر اکرم(ص) 2- اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام 3- اطاعت از ولایت فقیه عادل که در زمان غیبت امام زمان(عج) به نیابت از آن حضرت به ولایت امر و امامت امت بر عهده وی است.
حاکمیت انسان بر سرنوشت خودش نتیجه منطقی اصل اعتقادی آزادی و اختیار انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است که به حکم معیشت الهی ، او آزاد و مختار و مسئول و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده شده است و به او شرافت و غرامت ذاتی و شایستگی خلافت الهی داده شده است و هم اوست که باید در عمل نیز ، این شایستگی و استعداد را به ظهور برساند و جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند و سنت فلا تجد ... تعدیلاً ناظر بر این مسئله می باشد.
حاکمیت دوگانه طولی اصل 57 قانون اساسی بر اساس دو اصل (ماده) 5 و 6 همان قانون حاکمیت دو گانه ای را به صورت نزولی ترسیم کرده است و در عین تفویض حاکمیت به ملت و اجرای آن از طریق قوای سه گانه ، نظارت ولایت فقیه منتخب را بر آن سه قوه به ترتیبی که در اصول دیگر بیان شده مقرر کرده است بطوری که بخش اصل حاکمیت که اصل 6 و بعد دوم آن به اصل 5 باز می گردد.
حاکمیت ملی به موجب اصل 57 قانون اساسی بخشی از حاکمیت توسط قوای مجریه و مقننه اعمال می شود. اعضای قوه مقننه براساس اصل 57 و رئیس قوه مجریه بر اساس اصل 114 با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و بخش دیگر حاکمیت (یعنی رهبری و قوه قضائیه) نیز طبق اصول 107، 108 و 157 به طور غیرمستقیم توسط مردم برگزیده می شوند. و در نهایت همه بخش های حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اصل 56 نخستین اصل فصل 5 است. در این مورد می گوید حاکم مطلق در جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان منع کند یا در خدمت گروه خاصی قرار دهد و این حق را که خدا داد – ملت اعمال می کند. (در اصول دیگر می آید)
حاکمیت ملت راه تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه تعبیر خاصل اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و اصالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت مظهر ولایت فقیه و ولایت فقیه نیز به نوبه خود به عنوان مظهر حاکمیت خدا مطرح شده است. در نتیجه این مردم هستند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام ولایت فقیه در کیفیت نظام اسلامی می پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا تنفیذ می کند.


حقوق اساسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه حقوق اساسی (1) 51 صفحه

دانلود جزوه حقوق اساسی (1) 51 صفحه - جزوات و خلاصه کتاب های رشته حقوق - ویژه اساتید و ...

دانلود جزوه حقوق اداری (1) 81 صفحه

دانلود جزوه حقوق اداری (1) 81 صفحه ... حقوق اساسی (1) 51 صفحه; ... آب معدنی 42 صفحه - فایل word;

دانلود تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - 165 صفحه ...

تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – ۱۶۵ صفحه وورد تحقیق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ...

حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه – فایل می

این محصول ارزشمند “ حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه “توسط پورتال فایل می جمع آوری و برای ...

تحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق ...

دانلود تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در نظام حقوق اساسی ایران و ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ صفحه فهرست مطالب مقدمه طلیعه نهضت حکومت اسلامی ...

دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون ...

دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word دارای 82 صفحه ... حقوق ...

دانلود قانون مدنی word - دانشجویان حقوق الیگودرز

دانشجویان حقوق ... دانلود قانون اساسی word. ... » صفحه نخست » ...

حقوق اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان ...

دانلود حقوق اساسی 2 – تلگرام09378915659

Posts about دانلود حقوق اساسی 2 written by legaltests

دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون ...

دانلود پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی word دارای 82 صفحه ... حقوق ...

حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه – فایل می

این محصول ارزشمند “ حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه “توسط پورتال فایل می جمع آوری و برای ...

دانلود قانون مدنی word - دانشجویان حقوق الیگودرز

دانشجویان حقوق ... دانلود قانون اساسی word. ... » صفحه نخست » ...

دانلود جزوه درسی حقوق اساسی | جزوه

صفحه نخست ... جزوه ی موجود مربوط به درس حقوق اساسی می باشد.که ابتدا تعریف جامع و کاملی ...

دانلود حقوق اساسی 2 – تلگرام09378915659

Posts about دانلود حقوق اساسی 2 written by legaltests

مجله علمی پژوهش درفقه وحقوق | مطالب سایت

مجلـه‌ی علمی «پژوهش در فقه و حقوق» به ... حقوق اساسی ایران: صفحه ... و حقوق جزا: صفحه 82 ...

دانلود جزوه حقوق اساسی 2 - حقوق | پروژه ها

حقوق اساسی، حقوق مردم است و آن حقوق اساسی شهروندان را در یک جامعه مورد بحث ... صفحه اصلی ...

حقوق اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان ...

دانلود کتاب PDF متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و درود خدمت شما عزیزان ، خدمتتان عارضم بنده کتاب قانون اساسی رو از سایت پر ...

تحقیق آماده درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام با موضوع ...

انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر 21 صفحه word ... در نظام حقوق اساسی ایران - صفحه ... 82 صفحه ...

دانلود قانون مدنی word - دانشجویان حقوق الیگودرز

دانشجویان حقوق ... دانلود قانون اساسی word. ... » صفحه نخست » ...

دانلود کتاب PDF متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و درود خدمت شما عزیزان ، خدمتتان عارضم بنده کتاب قانون اساسی رو از سایت پر ...

دانلود جزوه حقوق اساسی 2 - حقوق | پروژه ها

حقوق اساسی، حقوق مردم است و آن حقوق اساسی شهروندان را در یک جامعه مورد بحث ... صفحه اصلی ...

تحقیق آماده درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام با موضوع ...

انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر 21 صفحه word ... در نظام حقوق اساسی ایران - صفحه ... 82 صفحه ...

دانلود مقاله حسابداری حقوق و دستمزد(word) 20 صفحه - لینک ...

دانلود مقاله حسابداری حقوق و دستمزد(word) 20 صفحه . ... word. 20 صفحه. ... شرایط اساسی انعقاد ...

دانلود مقاله محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری ...

... (موضوع اصل 71 قانون اساسی) word دارای 32 صفحه می ... (همـان، اصل .(82. ... حقـوق اساسـی ...

کلینیک حقوقی ایران - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی ... برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از ... تمامی حقوق محفوظ و ...

حقوق اساسی تست| ویکی پدیا فارسی

دانلود آموزش خبر جدید هک کانال تلگرام مرگ حبیب کاهش وزن عکس دختر ماه عسل واریز حقوق ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 2 دکتر هاشمی – تلگرام09378915659

Posts about دانلود کتاب حقوق اساسی 2 دکتر هاشمی written by legaltests

حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. ... حقوق اساسی و حقوق ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت عدالت سازمانی

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)

دانلود پاورپوینت ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی - 33 اسلاید

دانلود پاورپوینت جانوران مضر شهری - 6 اسلاید

پاور پوينت زنجيره غذايي (شبكه غذايي)

تحقیق آمیزش مگس سرکه

Chromosome

لکه سیاه سیب

ارزیابی فنی و اقتصادی روش آبیاری قطره ای در گندم و مقایسه آن با روش آبیاری سطحی