دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 22 صفحه آماده

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران
عنوان : نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 22 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
1. چهارچوب نظری 4
الف. نخبه‌گرایی 4
ب. گفتمان 6
پ. ناسیونالیسم 7
2. نخبگان سیاسیِ ناسیونالیسم باستان‌گرا 8
الف. میرزا فتحعلی‌ آخوندزاده 8
ب. میرزا آقاخان کرمانی 11
پ. جلال‌الدین میرزا 13
3. ناسیونالیسم باستان‌گرا (رمانتیک) در ایران 15
نتیجه‌گیری 19
مراجع 20چکیده :
نخبگان سیاسی همواره نقش به‌سزایی در شکل‌گیری گفتمان‌ها در درون جامعه داشتند؛ به‌گونه‌ای که یکی از اساسی‌ترین نقش‌های نخبگان، پویش نهادینگی سیاسی و بسط حوزه سیاست، مشروعیت بخشیدن به ارزش‌ها و نهادهای جدیدی است که اصول و مبانی همکاری و همزیستی عمومی را تبیین می‌کنند و به پویش‌های سیاسی خصلتی ملی-اخلاقی می‌بخشند. نخبگان سیاسی ایرانی نیز در قرن نوزدهم، در پی انحطاط ایران و واگرایی گفتمان غالب آن زمان، دچار بحران هویت شدند؛ از اینرو جهت هویت‌یابی، دست به تاسیس نظمی‌نو در قالب گفتمان ناسیونالیسم باستانگرا زدند. آن‌ها برای این منظور، دال‌ها گفتمان پیشین را با طرد کردن، به حوزه گفتمانگونگی سوق دادند و حول دال مرکز ملت ایران، گفتمان جدیدی را بنا نهادند. در این تحقیق با بررسی افکار سه اندیشمند قرن نوزدهمی، به این موضوع پرداخته شده است که این اندیشمندان تحت تاثیر چه عواملی، صورتبندی نظم نوینی را تدارک دیدند که سالیان بعد به عنوان گفتمان مسلط در ایران به کار گرفته شد.
مقدمه :
در این مقاله سعی بر آن است با رویکردی تلفیقی، بر اساس نظریه نخبه‌گرایی و تحلیل گفتمان به تحلیل عملکرد نخبگان در شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران پرداخته شود. نخبگان همواره نقش قابل توجه‌ای در جوامع داشته‌اند و به عنوان سرآمدان یک جامعه نقش رهبری و هدایت را عهده‌دار هستند. این گروه از افراد در ایران نیز تاثیر به‌سزایی داشتند و در نهادینه‌سازی ارزش‌ها و تولید گفتمان‌های جدید بسیار موثر بوده‌اند. از طرفی دیگر ناسیونالیسم یکی از گفتمان‌هایی است از صد و اندی سال پیش تاکنون طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است. به گونه‌ای که برخی اساس پیشرفت و توسعه امروز ایران را ایجاد و خلق ناسیونالیسم در گذشته می‌دانند. از اینرو، در این تحقیق سعی بر آن است که نقش نخبگان، به عنوان گروه برجسته در جامعه در خلق گفتمان ناسیونالیسم مورد ارزیابی قرار گیرد. برای انجام این پژوهش، سوال اصلی آن است که: نخبگان سیاسی ایران چگونه گفتمان ناسیونالیسم را مفصل‌بندی کردند؟ در پاسخ به این سوال‌، فرضیه‌ای که عنوان شد، این است که: نخبگان ایران با تاثیرپذیری از انقلاب فرانسه و به طور کلی غرب و همچنین عوامل دیگری مانند استعمار‌ستیزی، مفاهیم و دال‌های اصلی گفتمان مسلط آن دوره را که همانا گفتمان پاتریمونیالیسم بوده است را طرد کردند و به مرور گفتمان ناسیونالیسم را با مرکزیت «ملت ایران» برجسته ساختند. این مقاله از آنجایی که به دوره شکل‌گیری گفتمان ناسیونالیسم در ایران می‌پردازد، از لحاظ زمانی به دوران مشروطیت محدود می‌شود. همچنین روش این مقاله توصیفی-تحلیلی است و از روش کتابخانه‌ای جهت گردآوری منابع استفاده شده است.
منابع :

منابع فارسی
- آبادیان، حسین (1387)، «روایت و فراروایت تاریخی در اندیشه جلال‌الدین میرزا قاجار»، جستارهای تاریخی (فرهنگ)، صص 40-1.
- آدمیت، فریدون (1357)، اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران: انتشارات پیام.
- آدمیت، فریدون (1349)، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران: انتشارات خوارزمی.
- احمدی، حمید (1390)، بنیاد‌های هویت ملی ایرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- ازغندی، علیرضا (1376)، ناکارآمدی نخبگان سیاسی بین دو انقلاب، تهران: قومس.
- ازغندی، علیرضا و فرشته سادات‌اتفاق‌فر (1392)، «بررسی و مقایسه اندیشه سیاسی نخبگان انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، صص 39-7.
- امانت، عباس (1377)، «پورخاقان و اندیشه بازیابی تاریخ ملی ایران: جلال الدین میرزا و نامه خسروان»، ایران‌نامه، صص 54-5.
- انتخابی، نادر (1390)، ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه، تهران: نگاره آفتاب.
- باتامور، تام (1381)، نخبگان و جامعه، با ترجمه علیرضا طیب، تهران: شیرازه، چاپ دوم.
- بروجردی، مهرزاد (1395)، «روشنفکران ایرانی و مدرنیته‌ی دو پهلوی ایشان»، در: http://www.mehrzadboroujerdi.com
- بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران: نگاه معاصر.
- تاجیک، محمدرضا (1379)، «روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره پنجم، صص 176-159.
- توکلی‌طرقی، محمد (1373)، «تاریخ پردازی و ایران آرایی: بازسازی هویت ایرانی در گزارش تاریخ»، ایران‌نامه، 658-583.
- حقیقت، صادق (1387)، روش‌شناسی علوم‌سیاسی، قم: سازمان انتشارات دانشگاه مفید.
- مارش، دیوید و جری استوکر (1388)، روش و نظریه در علوم سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- سردارنیا، خلیل‌الله (1392)، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی در خاورمیانه، تهران: نشر میزان.
- صدری‌نیا، باقر (1388)، «پیشینه تاریخی و مبانی نظری سره‌نویسی»، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره 65، صص 128-99.
- قوام، عبدالعلی و محمد قیصری (1391)، «ملی‌گرایی و دولت – ملت‌سازی در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 71، صص 36-11.
- کرمانی، میرزا آقا‌خان ( 2000م.)، سه مکتوب، به کوشش بهرام چوبینه، آسن: نیما.
- مجتهدی، کریم (1356)، «میرزا فتحعلی آخوندزاده و فلسفه غرب»، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی ، بهار و تابستان، 118-95.
- توحیدفام، محمد و فاطمه صالحی (1389)، «گفتمان‌های متناقض سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نومحافظه‌کاران آمریکا (1384-1376)»، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، صص 32-1.
- تارنمای ‌گفتمان ‌جامعه‌شناسی، (1395)، در: http://goftemaneman.blogfa.com/post-35.aspx
- وحدت، فرزین (1393)، رویارویی فکری ایران با مدرنیت، تهران: انتشارات ققنوس.
- یارخی، حسینعلی (1395)، در: http://www.irdc.ir/fa/content/33502/default.aspx#_edn25

English Source
- Ashraf, Ahmad (2017), "Iranian Identity IV 19th-20th Centuries", at: http://www.iranicaonline.org/articles/iranian-identity-iv-19th-20th-centuries.
- Jørgensen, Marianne and Louise Phillips (2002), Discourse Analysis as Theory and Method, London: Sage Publications Ltd.
- Vergara, Luis Garrido (2013), “Elites, Political Elites and Social Change in Modern Societies”, Revista De Sociologia, pp. 31-49.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


نخبگان عصر مشروطه و صورتبندی گفتمان ناسیونالیسم در ایران


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح درس روزانه ریاضی - معرفی کسر متعارفی

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه