دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 26 صفحه آماده چاپ و تحویل می

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
عنوان : هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 26 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
چارچوب تئوریک: سازه گرایی در روابط بین الملل 4
هویت در تحلیل سیاست خارجی 5
مولفه های هویت ملی ایران 7
الف: ایران گرایی 8
ب: شیعه گری 9
ج: تجدد گرایی 10
تکوین هویت انقلاب اسلامی ایران: غلبه گفتمان اسلامیت بر ایرانیت و برتری سنت بر تجددگرایی 11
تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های هویت ملی 15
رادیکالیسم در عرصه روابط بین الملل 17
حمایت از نهضت های آزادی بخش ومخالفت با قدرت های بزرگ 17
امریکا ستیزی 18
تکلیف گرایی 19
هنجار سازی شیطان بزرگ و مقابله با آمریکا 20
مخالفت و مقاومت در برابر نظام سلطه 21
نتیجه گیری 22
منابع 24چکیده :
این مقاله سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس عناصر هویت ملی بررسی می کند. هویت ملی ایران یک موضوع شناختی مبتنی بر فهم مشترک از ایران و کشورهای دیگر می باشد. هویت ملی جمهوری اسلامی ایران، تصور این کشور از خویش بر اساس برداشت و تصویر سایر کشورها از آن است. فرضیه این مقاله بدین ترتیب است که سیاستگزاری، جهت گیری و شیوه رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران متاثر از انگاره های هویت ملی بوده است.
مقدمه :
رابطه سال­ها بدلیل سیطره پارادایم رئالیسم در روابط بین الملل مورد توجه قرار نگرفت. مورگنتا در کتاب سیاست میان ملل) و کنت والتس در کتاب های (بشر، دولت، جنگ) و (تئوری سیاست بین الملل) در قسمت نظریه پردازی به صراحت ارتباط فرهنگ و هویت ملی یک کشور با سیاست خارجی را نفی کرده اند. دلیل دیگر کم توجهی به این مقوله سیطره رفتار گرایی و توجه به پدیده های ملموس و قابل اندازه­گیری بود. در نتیجه تعریف فرهنگ و تعین رابطه آن با پدیده های دیگر عمل دشواری بود. اما با ظهور رویکرد تکوین گرایی در عرصه روابط بین الملل و اهمیت دادن به انگاره ها، ایده ها و عناصر غیر مادی، مؤلفه هویت جایگاه خود را در روابط بین الملل پیدا کرد.
منابع :

بلیس جان- اسمیت استیو،(1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین،مترجم ابوالقاسم راه چمنی و...،تهران: ابرار معاصر.
احمدی حمید، (1383)، «دین و ملیت در ایران، همیاری یا کشمکش»، برگرفته از کتاب ایران؛ هویت، ملیت، قومیت، به کوشش دکتر حمید احمدی،تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
بشیریه حسین،(1384)، موانع سیاسی در ایران،چاپ پنجم، تهران: گام نو، چاپ پنجم.
تاجیک محمد رضا(1383)، سیاست خارجی: عرصه فقدان تصمیم و تدبیر،تهران : فرنگ گفتمان.
کاستلز مانوئل،(1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت و هویت)، جلد دوم مترجم: حسن چاوشیان تهران: طرح نو.
کاظمی علی اصغر (1382)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: قومس.
نقیب زاده احمد،(1381)، تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
کرمی جهانگیر، (1384)، تحولات سیاست خارجی روسیه هویت دولت و مساله غرب، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه مرکز چاپ و انتشارات.
سریع القلم محمود(1384)، جهانی شدن: ایران و جهانی شدن؛ چالش­ها و راه حل­ها، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک. شهریور، دانشگاه شهید بهشتی.
بشریه حسین (1383)، «ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران»، برگرفته از کتاب ایران؛ هویت، ملیت، قومیت، به کوشش حمید احمدی، تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
کرمی جهانگیر،(1384)، تحولات سیاست خارجی روسیه هویت دولت و مساله غرب،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه مرکز چاپ و انتشارات.
رنجبر مقصود، (1386)، «منافع ملی و مسئولیت­های فراملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در کتاب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، داود کیانی، تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رمضانی،(1381)،چارچوب تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،تهران:نی
هادیان ناصر(1382)، «سازه انگاری: از روبط بین­الملل تا سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی ایران، سال هفدهم، شماره 4، زمستان.
مجتهدزاده پیروز،(1386)، دموکراسی و هویت ایرانی، تهران: کویر.
نقیب زاده احمد،(1381)،تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،تهران:دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی
هانترشیرین،(1380)، اسلام وغرب، مترجم همایون مجد، تهران: انتشارات فرزان.
تاجیک محمدرضا (1383)، گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
دهقانی فیروزآبادی سید جلال(1386)،«هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» برگرفته از کتاب: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از نویسندگان به کوشش داود کیانی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مجتهدزاده پیروز،(1385)، «دادگری پدیده­ای از هویت ایرانی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی،(بخش دوم)، سال بیستم، شماره هفتم وهشتم، فروردین و اردیبهشت.
قطب سید (1368)، اسلام و صلح جهانی، مترجم هادی خسروشاهی و زین العابدین قربانی، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
مصلی نژادعباس، (1386)، فرهنگ سیاسی در ایران، تهران: فرهنگ صبا.
سمتی محمد مهدی، (1376)، «نقش تروریسم در تبلیغات سیاسی امریکا علیه اصول گرایی»، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره 21- 20،پائیز وزمستان.

24. 1999), Culture, Strategy and Foreign Policy Change,",)Barnett Micheal
25. ," European journal of International Relation, Vol.5(1).
26. . -Howard Peter(2005), Constructivism and Foreign Policy ? Anew Approach to Analysis.http:" www.Nwo8.american edu/ Howard/isan-5.doc.2005
27. -Hopf Ted, "The Promise of Constructivism in The International Security ,International Security, Micheal Barnett, Culture, Strategy and Foreign Policy Change, Israel’s road to Oslo ,European journal of International Relation, Vol.5(1) ,1999,P6
28. Headley Jim,(2007) ,"Identity in foreign policy Analysis" ,University Otego, Paper Presented, at The British International Studies, A association annual Conference University of Cambridge :http:" www. Bi as. As. U k 2007 headley.

29. --Howard Peter(2005)," Constructivism and Foreign Policy ? Anew Approach to Analysis ".http:" www.Nwo8.american e d u/ Howard/isan-5.doc.2005
30. -Boroujerdi Mehrzad(1998),"Contesting Nationalist Constructions of Identity" ,Published in Critique: Journal for Critical Studies of Middle East,No12,Spring.
31. R.K.Ramazani,(2004), “Ideology and pragmatism in Iran's Foreign policy” T he middle East Journal, 58:4 Proquest social science


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران


فایل ورد


فایل wordمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

تحقیق آماده در مورد ویندوز سون

کد نویسی و شبیه سازی متلب تاب‌آوری شبکه‌های سايبری با الگوریتم استعماری و شبکه عصبی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

آموزش نرم افزار R (آر) با زبان فارسی

تحقیق در مورد دانه

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت انواع مبدل های حرارتی [پروژه]