دانلود رایگان

دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز - دانلود رایگاندانلود رایگان استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز

دانلود رایگان دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11

استاندارد حسابداري تسعير ارز

فهرست مندرجات
شماره بند
. مقدمه 2 - 1
. دامنه كاربرد 6 - 3
. تعاريف 7
. معاملات ارزي 26 - 8
- شناخت اوليه 10 - 8
- تسعيراقلام ارزي درتاريخ ترازنامه 14 - 11
- شناخت تفاوت تسعير- نحوه عمل اصلي 23 - 15
- شناخت تفاوت تسعير- نحوه عمل مجاز جايگزين 26 - 24
. صورتهاي مالي عمليات خارجي 44 - 27
- طبقه بندي عمليات خارجي 30 - 27
- عمليات خارجي لاينفك ازعمليات واحد تجاري گزارشگر 33 - 31
- واحدهاي مستقل خارجي 40 - 34
- واگذاري واحد مستقل خارجي 42 - 41
- تغيير طبقه بندي عمليات خارجي 44 - 43
. افشا 48 - 45
. تاريخ اجرا 49
. مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري 50
استاندارد حسابداري
تسعير ارز
اين استاندارد بايد با توجه به "مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري " مطالعه و بكارگرفته شود.

مقدمه
1. يك واحد تجاري مي تواند فعاليتهاي خارجي خود را به دو طريق انجام دهد. واحد تجاري ممكن است معاملاتي به ارز انجام دهد يا داراي عمليات خارجي باشد. براي انعكاس معاملات ارزي و عمليات خارجي در صورتهاي مالي واحد تجاري بايد معاملات ارزي و صورتهاي مالي عمليات خارجي به واحد پول گزارشگري (ريال ) تسعير شود. موضوعات اصلي در حسابداري معاملات ارزي و عمليات خارجي عبارت از اين است كه چه نرخي براي تسعير بكار گرفته شود و آثار مالي ناشي از تغيير نرخ ارز چگونه در صورتهاي مالي شناسايي شود.
2 . هدف اين است كه تسعير معاملات ارزي و عمليات خارجي به نحوي صورت گيرد كه نتايج آن عموماً با آثار تغييرات نرخ ارز بر جريانهاي وجوه نقد واحد تجاري و ارزش ويژه آن هماهنگي داشته باشد واين اطمينان را ايجاد كند كه صورتهاي مالي تصويري مطلوب از نتايج عملكرد ارائه مي دهد. همچنين ، صورتهاي مالي تلفيقي ، نتايج مالي و ارتباط اقلام را به گونه اي كه در صورتهاي مالي ارزي قبل از تسعير نشان داده شده است ، منعكس كند.
دامنه كاربرد
3 . الزامات اين استاندارد بايد در موارد زير بكار گرفته شود:
الف . تسعير معاملات ارزي ، و
ب . تسعير صورتهاي مالي عمليات خارجي كه از طريق تلفيق يا روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي واحد تجاري منعكس مي شود.
4 . در اين استاندارد، به استثناي طبقه بندي تفاوت تسعير مربوط به آن گروه از بدهيهاي ارزي كه به عنوان حفاظي براي خالص سرمايه گذاري در يك واحد مستقل خارجي محسوب مي گردد، ساير جنبه هاي نحوه حسابداري عمليات حفاظي مطرح نمي شود.

5 . ارائه مجدد صورتهاي مالي از ريال به واحد پول ديگر به منظور راحتي استفاده كنندگاني كه به آن واحد پول عادت دارند يا براي مقاصد مشابه ديگر، در اين استاندارد مطرح نمي شود.
6 . نحوه ارائه جريانهاي نقدي ناشي از معاملات ارزي و تسعير جريانهاي نقدي عمليات خارجي در صورت جريان وجوه نقد در اين استاندارد مطرح نمي شود ( براي اين منظور به استاندارد حسابداري شماره 2 با عنوان صورت جريان وجوه نقد مراجعه شود).
تعاريف
7 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :
. عمليات خارجي عبارت است از يك واحد تجاري فرعي ، واحد تجاري وابسته ، مشاركت خاص يا شعبه واحد تجاري گزارشگر كه فعاليتهاي آن در خارج از ايران استقرار يافته يا اداره مي شود .
. واحد مستقل خارجي به آن دسته از عمليات خارجي اطلاق مي شود كه فعاليتهاي آن بخش لاينفك واحد تجاري گزارشگر را تشكيل نمي دهد.
. واحد پول گزارشگري عبارت است از واحد پول مورد استفاده در ارائه صورتهاي مالي .
. ارز عبارت است از هر واحد پولي به غير از واحد پول گزارشگري .
. تسعير فرايندي است كه از طريق آن ، اطلاعات مالي مبتني بر ارز، برحسب واحد پول گزارشگري بيان شود. واژه تسعير ، گزارش معاملات منفرد ارزي برحسب واحد پول گزارشگري و همچنين برگردان يك مجموعه كامل صورتهاي مالي تهيه شده بر حسب ارز به واحد پول گزارشگري را در بر مي گيرد.
. نرخ تسعير عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پولي به يكديگر (شامل انواع نرخهاي برابري رسمي ، قراردادي و غيره ) كه در فرايند تسعير بكار گرفته مي شود.
. تفاوت تسعير عبارت است از تفاوت ناشي از تسعير ميزان معيني از يك ارز به واحد پول گزارشگري با نرخهاي تسعير متفاوت .
. خالص سرمايه گذاري در يك واحد مستقل خارجي عبارت است از سهم واحد تجاري گزارشگر در خالص داراييهاي آن واحد مستقل خارجي .
. اقلام پولي عبارت است از وجه نقد و داراييها و بدهيهايي كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شود.
. ارزش منصفانه مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايل مي توانند در معامله اي حقيقي و در شرايط عادي ، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.
. عمليات حفاظي به اقداماتي اطلاق مي شود كه به منظور كاهش يا جبران ريسك ناشي از تغييرات قيمت بازار، نرخ سود تضمين شده يا نرخ ارز صورت مي گيرد. استقراض خارجي به منظور پوشش ريسك تغييرات نرخ ارز ناشي از سرمايه گذاري در يك واحد مستقل خارجي از جمله عمليات حفاظي است .

معاملات ارزي
شناخت اوليه
8 . معامله ارزي معامله اي است كه به ارز انجام مي شود يا مستلزم تسويه به ارز است . نمونه هايي از معاملات ارزي به شرح زير است :
الف . خريد و فروش كالاها و خدماتي كه قرار است بهاي آنها به ارز پرداخت يا دريافت شود،
ب . استقراض يا اعطاي تسهيلاتي كه قرار است تسويه آنها به ارز صورت گيرد،
ج . معاملات ناشي از قراردادهاي ارزي اجرا نشده كه يك طرف آن واحد تجاري باشد، و
د . معاملات مربوط به تحصيل يا فروش داراييها و تقبل يا تسويه بدهيها به ارز.
9 . معامله ارزي در زمان شناخت اوليه بايد براساس نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله به ريال ثبت شود.
10 . منظور از نرخ تسعير در تاريخ معامله (اعم از نرخهاي برابري رسمي يا قراردادي وغيره ) نرخ ارز در لحظه انجام معامله است . از آنجا كه تعيين نرخ لحظه اي ارز دشوار است ، بنا به ملاحظات عملي از نرخي استفاده مي شود كه تقريبي از نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله باشد. براي مثال ، كليه معاملاتي كه طي يك هفته يا يك ماه انجام مي شود براساس نرخ ميانگين
هفتگي يا ماهانه تسعير مي شود. ليكن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد، استفاده از نرخ ميانگين براي تسعير معاملات ارزي انجام شده طي دوره ، قابل اتكا نخواهد بود.
تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه
11 . در تاريخ ترازنامه :
الف . اقلام پولي ارزي بايد با استفاده از نرخ تسعير در تاريخ ترازنامه تسعير شود،
ب . اقلام غير پولي كه به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده است بايد با
استفاده از نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله تسعير شود، و
ج . اقلام غيرپولي كه به ارزش منصفانه برحسب ارز ثبت شده است بايد با استفاده از نرخ تسعيردر تاريخ تعيين ارزش منصفانه تسعيرشود.
12 . در مورد اقلام پولي بلند مدت ، اگر چه نرخ تسعير در تاريخ سررسيد به سهولت قابل پيش بيني نيست ، ليكن لازم است به منظور تسعير اين اقلام در تاريخ ترازنامه ، عيني ترين براورد ممكن در پرتو اطلاعات موجود به عمل آيد. در شرايط معمول ، تسعير به نرخ تاريخ ترازنامه بهترين براورد را به دست مي دهد، به ويژه اگر واحد پول مربوط در بازارهاي ارزي روز و سلف آزادانه معامله شود. با اين حال هرگاه در رابطه با قابليت تبديل يا قابليت خريد و فروش ارز مورد نظر ترديد وجود داشته باشد، لازم است از نرخ تسعيري استفاده گردد كه در پرتو اطلاعات موجود بهترين براورد معادل ريالي اقلام پولي ارزي بلند مدت را در تاريخ ترازنامه به دست دهد.
13 . در شرايط چند نرخي بودن ارز كه در آن ، تخصيص ارز براي برخي معاملات يا واحدهاي تجاري مشمول مقررات خاص است ، ثبت اوليه و تسعير اقلام ارزي در تاريخ ترازنامه براساس نرخ ارز تعيين شده طبق مقررات ارزي مربوط انجام مي شود.
14 . مبلغ دفتري اقلام براساس استانداردهاي حسابداري مربوط تعيين مي شود. براي مثال ممكن است برخي سرمايه گذاريها يا داراييهاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده تاريخي يا ارزش منصفانه اندازه گيري شود. مبلغ دفتري اقلام ارزي ، چه براساس بهاي تمام شده تاريخي تعيين شده باشد و چه برمبناي ارزش منصفانه ، طبق اين استاندارد به ريال تسعير مي شود.
شناخت تفاوت تسعير - نحوه عمل اصلي
15 . بندهاي 16 تا 23 اين استاندارد، نحوه حسابداري تفاوتهاي تسعير معاملات ارزي را بيان مي كند. نحوه عمل مندرج در بندهاي مذكور در مورد تفاوتهاي ناشي از كاهش رسمي شديد يا افت قابل ملاحظه در ارزش ريال به عنوان نحوه عمل اصلي نيز كاربرد دارد. ليكن در مواردي كه در قبال كاهش يا افت ياد شده ، حفاظي وجود ندارد و كاهش يا افت مزبور بدهيهايي را تحت تاثير قرار دهد كه اخيراً به دليل تحصيل داراييهاي ارزي در حسابها ايجاد شده است و واحد تجاري قادر به تسويه آنها نيست ، علاوه بر نحوه عمل اصلي ، نحوه عمل مجاز جايگزين مندرج در بند 25 را نيز مي توان به كار گرفت .
16 . تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي واحد تجاري به نرخهايي متفاوت با نرخهايي كه در ثبت اوليه اين اقلام يا درتسعير اين اقلام در صورتهاي مالي دوره قبل بكار رفته است ، بايد به عنوان درآمد يا هزينه دوره وقوع شناسايي شود . شناخت تفاوتهاي تسعير مطرح شده در بندهاي 19 الي 23 و همچنين تفاوت تسعير ارزي كه طبق استاندارد حسابداري شماره 13 در قالب مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي واجد شرايط مي باشد ، از اين قاعده مستثني است .استاندارد


حسابداری


تسعیر


ارزاستاندارد


حسابداری‌


تسعیر


ارز


دانلود تحقیق استاندارد حسابداری تسعیر ارز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز - آنلاین پروژه - آنلاین ...

18 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: ۱۷. استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز. فهرست‌ مندرجات‌.

PDF: تحقیق استاندارد حسابداری تسعیر ارز (5) | شبکه فایل - فروش

ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز (5). ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ
ﺳﺎﯾﺖ. ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آن را داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز (5) ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ...

تحقیق درباره. استاندارد حسابداري تسعير ارز | فایل 100

12 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 17. استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز. فهرست‌ مندرجات‌.

تحقیق: استاندارد حسابداري تسعير ارز - دانلود رایگان

دانلود رایگان استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز دانلود رایگان تحقیق: استاندارد
حسابداري تسعير ارز لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ...

دريافت ودانلود بسته( بررسي استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز ) | کاکتوس

دانلود تحقیق بررسی استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز – صفحه نخست دانلود تحقیق
بررسی استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز. يك‌ واحد تجاري‌ مي‌تواند lono.farsfile.ir/…

16 ﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ارز آﺛﺎر 1391( ﻧﻈ

16 ژانويه 2016 ... ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ارز. ﻛﻪ در ﺗﺎ. رﻳﺦ. 22/9/1391. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷـﻤﺎره. 16. ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز. ﻣﻲ. ﺷﻮد.

استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز - دانلود

تگ های مجموعه. پروژه دات کام; تحقیق های دانشجویی; دانلود تحقیق آماده در ورد; دانلود
تحقیق word; مرکز دانلود پروژه; دانلود پروژه دانشگاهی; دانلود پروژه های دانشجویی;
مقاله ...

دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز - دانلود فایل

30 مه 2017 ... فایل “ دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز “ به صورت کاملا اختصاصی
توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود قرار داده شده ...

مقاله استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 17 استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند . مقدمه‌ 2 - 1 .

تحقیق دانشجویی رایگان استاندارد حسابداری تسعیر ارز » دانلود ...

عنوان مقاله : استاندارد حسابداری تسعیر ارز. قالب بندی : doc. کد محصول : 33661.
نویسنده : pishahang. شرح مختصر: يك‌ واحد تجاري‌ مي‌تواند فعاليتهاي‌ خارجي‌ خود را به‌
...

,استاندارد,حسابداری,تسعیر,ارزاستاندارد,حسابداری‌,تسعیر,ارز,دانلود ...

مقاله استاندارد حسابداری تسعیر ارز لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۷ استاندارد حسابداری‌ تسعیر
ارز ...

دانلود مقاله حسابداری - استاندارد حسابداري تسعير ارز

دانلود مقاله حسابداري - استاندارد حسابداري تسعير ارز.

دانلود آنلاين فايل مقاله استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز - رز بلاگ

دانلود آنلاين فايل مقاله استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز 1 . دانلود آنلاین فایل مقاله
استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز - وب‌سایت ایرانی مقاله…,دانلود آنلاين فايل مقاله ...

پاورپوینت استاندارد 16 حسابداری تسعیر ارز - هاردل 1!

7 آوريل 2017 ... یک واحد تجاری ممکن است معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد. علاوه بر
این، یک واحد تجاری ممکن است ... پاورپوینت استاندارد 16 حسابداری تسعیر ارز ...
لینک دانلود. پیشنهاد می‌کنیم حتماً مطالب ... مقالات مشابه. استاندارد ...

بایگانی‌ها تسعیر ارز (استاندارد حسابداری شماره 16) - فایل سل

فایل پاورپوینت در مورد تسعير ارز (استاندارد حسابداري شماره 16) را از فایل سل
دانلود کنید.برای دریافت روی دکمه آبی دریافت فایل کلیک کنید تا به صفحه خرید ...

دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز - دانلود فایل مفید

6 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۱ استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ ...

پاورپوینتی در مورد تسعير ارز و استاندارد حسابداري شماره – 0x20.ir

پاورپوینتی در مورد تسعير ارز و استاندارد حسابداري شماره. لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات. دسته بندی : ... معامله اي است که به ارز انجام مي شود يامستلزم
تسويه به ارز است. از قبيل: ... تحقیق در مورد سخت افزار كامپيوتر Ram ، IC 105 ص
...

دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز

5 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۱ استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ ...

تحقیق. استاندارد حسابداري تسعير ارز – سارا فایل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۷ استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند . مقدمه‌ 2 – 1 .

دانلود مقاله و پروژه - حسابداری مبادلات ارزی و مقابله با ریسک تسعیر ارز

11 آگوست 2012 ... دانلود مقاله و پروژه - حسابداری مبادلات ارزی و مقابله با ریسک تسعیر ارز ... -اقلام
غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است ...

بازنگری استاندارد حسابداری شماره 16 : تغییرات نرخ ارز - استانداردهای ...

نام پروژه: بازنگری استاندارد حسابداری شماره 16: تغییرات نرخ ارز ... حسابداری شماره
16: تسعیر ارز، با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 21: تغییرات نرخ ارز ...

استانداردهای حسابداری ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. ....
استاندارد شماره ۷ با نام "حسابداری هزینه‌های تحقیق و توسعه" حذف و با استاندارد ...
اقلام را به گونه‌ای که در صورتهای مالی ارزی قبل از تسعیر نشان داده شده است، منعکس
کند ...

برگ پاسخ به پرسش های فنی - سازمان حسابرسی

شماره سوال, تاریخ سوال, شرح سوال, توضیحات, دانلود ... سوالات مربوط به اصلاحات
مورخ 15/5/1392 استاندارد حسابداری 16 با عنوان "آثار تغییر در نرخ ارز", دانلود فایل.

PDF: پاورپوینت استاندارد16 حسابداری تسعیر ارز | من و او دانلود!

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ درﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد16 ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: ppt pptx ...
ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 12.

دانلود تحقیق استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز

دانلود تحقیق استاندارد حسابداری‌ تسعیر ارز مقدمه‌1. یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند
فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌
دهد یا ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری تسعیر ارز | SoArticle

این مقاله درمورد پاورپوینت استاندارد حسابداری تسعیر ارز می باشد. دانلود پایان نامه
درباره |پاورپوینت استاندارد حسابداری تسعیر ارز| این پایان نامه درباره پاورپوینت
...

دانلود کتاب الکترونیکی خلاصه استانداردهای حسابداری ایران « حساب مگ

استاندارد ۱۳: حسابداری مخارج تامین مالی استاندارد ۱۴: نحوه ارائه داراییهای جاری و
بدهیهای جاری استاندارد ۱۵: سرمایه گذاری ها استاندارد ۱۶: تسعیر ارز ها استاندارد ۱۷: ...

دانلود رایگان پاورپوینت های آماده استاندارد های حسابداری - حسابداری24 ...

2 فوریه 2017 ... استاندارد حسابداري شماره ۷ – حسابداري مخارج تحقيق و توسعه دانلود. استاندارد
حسابداري ... استاندارد حسابداري شماره ۱۶ – تسعير ارز دانلود. استاندارد ...

تسعير ارز - تازه های حسابداری

دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي ... برچسب ها: تسعير ارز, ماده 141
قانون مالیات‌های مستقیم, ماليات بر درآمد حاصل از تسعير ... برچسب ها: آثار تغییر در
نرخ ارز, استاندارد حسابداری 16, استاندارد حسابداری‌ شماره‌ .... دانلود سنتر حسابداری.

نحوه محاسبه تسعیر ارز و ثبت سند حسابداری تسعیر ارز | دهکده حسابداران

13 ژوئن 2016 ... نحوه محاسبه تسعیر ارز و همچنین ثبت سند حسابداری تسعیر ارز و نیز توضیح
اینکه نرخ تسعیر ارز ... دانلود فایل : مقاله محاسبه و تغییر نرخ ارز.

نمونه کدینگ حسابداری+پاورپوینت استانداردهای حسابداری|دهکده ...

1 آگوست 2016 ... تعداد استانداردهای حسابداری که در دانلود کتاب استانداردهای حسابداری با ... جایگزین
دانلود استاندارد های حسابداری شماره ۱۶ با نام تسعیر ارز شده و بر ...

گزارش معاملات ارزی به واحد پول عملیاتی - نمایش قوانین و مقررات

16.pdf این فایل 548 بار دانلود شده است. استانداردحسابداری شماره 16، آثار
تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391). (1) استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار
تغییر در نرخ ارز که در تاريخ ... (6) در استاندارد قبلی، احتساب زيان تسعير ناشی
از کاهش شدید یا افت قابل ملاحظه در ...... کلیه حقوق برای مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اسلامی

حسابداری و مدیریت - خلاصه استاندارد شماره 16 تسعیر ارز

7 آگوست 2013 ... حسابداری و مدیریت - خلاصه استاندارد شماره 16 تسعیر ارز - به حساب خود ... height="
275" alt="مقاله انگلیسی با دانلود کتاب و مقالات حسابداری و ...

پاورپوینت تسعير ارز (استاندارد حسابداري شماره 16) | ویترین دانلود ...

8 جولای 2017 ... آثار و فوايد فردي اجتماعي نماز 8 ص · تحقیق در مورد قوانين هندبال · تحقیق؛ لزوم
حکومت اسلامی · آثار و فواید ذکر خدا · تحقیق در مورد قوتهاي سه گانه ...

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 16 – تسعیر ارز - دانلود,رایگان ...

3 آوريل 2010 ... حسابداری, دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
حسابرسی,کارآموزی,پروژه مالی,کارآفرینی,شرکت,مالی, ,ترجمه, ورد,word,

استاندارد های حسابداری - اخوان محاسب جنوب

پایگاه دانش اخوان مجموعه ای کم نظیر از مقالات با موضوعات مختلف. ... دانلود ها. نرم
افزارهای کاربردی · فرم های نمونه مالی و اداری · استاندارد های حسابداری · استاندارد های
حسابرسی · قوانین و مقررات · مطالب آموزشی ... توضیحات : استاندارد حسابداری‌ شماره‌
32،کاهش‌ ارزش‌ داراییها .... توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16، تسعير ارز ...

تحقیق در مورد استاندارد حسابداري تسعير ارز - فروشگاه فایل مقاله

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۲ استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند . مقدمه‌ ۲ – ۱ .

مقاله درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز - پی سی دانلود

22 مه 2017 ... با کلیک بر روی * دریافت فایل در پایان مطلب * شما میتوانید به دانلود مقاله درباره
استاندارد حسابداري تسعير ارز با لینک مستقیم موجود در دسته ...

آدینه بوک: راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16: تسعیر ارز ...

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16: تسعیر ارز ~موسی بزرگ اصل - 978
-964-8734-12-6 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - خرید و ارسال ...

تحقیق درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز - دانلود - پاورپوینت

8 مه 2017 ... عنوان این مقاله : تحقیق درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز. #filesell_pps_div1{
margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px ...

دانلود پاورپوینت تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16 - مگ ایران

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تسعير ارز استاندارد حسابداري
شماره ۱۶ توجه فرمایید. 1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تسعير
...

تحقیق درباره استاندارد حسابداری تسعیر ارز - فایل شاپ

25 آوريل 2017 ... تحقیق درباره استاندارد حسابداری تسعیر ارز لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۲ ...

16 ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺷﻤﺎره. 16. ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز. اﺳﺘﺎﻧ اﻳﻦ. ﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ” ﺑﻪ. اي ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي.
ﺣﺴﺎﺑﺪاري. و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ“ . ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﻳﻚ . واﺣﺪ ﺗﺠﺎري. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي. ﺧﺎرﺟﻲ. ﺧﻮد را ﺑﻪ.

بررسي استاندارد حسابداري تسعير ارز | رسانه تی وی

6 ژوئن 2017 ... استاندارد حسابداري تسعير ارز ... ضمن اينكه در استاندارد تسعير ارز صرفاً در ...
دانلود تحقیق بررسی استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز يك‌ واحد تجاري‌ ...

استاندارد حسابداری 16 (تسعیر ارز) : – ارائه مطالب در زمینه حسابداری ...

7 نوامبر 2015 ... استاندارد حسابداری ۱۶ (تسعیر ارز) : قوانین مالیاتی: زیان حاصل از تسعیر ارز بر
اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی ...

مقاله بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با میانگین ریسک
سیستماتیک سهام ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... برای عضویت در سیویلیکا
به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. ... روح الله کفاش پور - دانشجوی کارشناسی ارشد
حسابداری واحد علوم و تحقیقات کرمان،کارمند دیوان محاسبات استان کرمان،حسابرس
ارشد ...

استانداردهای حسابداری - ترجمه تخصصی حسابداری

اراپه استانداردهای حسابداری و راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری مصوب ... (
برای مدت زمان محدود، مقالات انگلیسی به صورت رایگان قابل دانلود می باشد) ... تاریخ
انتشار مقاله: 1395/09/10 نویسنده : موسسه پژوهشی حسابداری آمارکده ..... حسابداری
آمارکده کلمات کلیدی: تغییر در نرخ ارز , تسعیر ارز نام نشریه: سایت منبع: روشهای
آماری:.

تحقیق استانداردهای حسابداری - مادسیج

22 سپتامبر 2015 ... در فایل حاضر ۳۲ استاندارد حسابداری توضیح داده شده است. سرفصل های اصلی تحقیق
: ... ۷- حسابداری مخارج تحقیق توسعه ... ۱۶- تسعیر ارز.

تحقیق مقایسه صورت های مالی شرکت پارس و نیلو

دانلود با موضوعمقایسه صورت های مالی شرکت پارس و نیلو،در قالب word و در 33
صفحه، قابل ویرایش، شامل:شرکت پارس. ... استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز · نمونه
سوالات ...

تسعیر ارز چیست و چگونه محاسبه می شود؟ | انجمن ملی صنایع پلاستیک ...

1 مه 2017 ... نحوه محاسبه تسعیر ارز و ثبت سند حسابداری تسعیر ارز: ... برای اطلاع از اینکه نرخ
تسعیر ارز چیست به بیان مطالب این استاندارد طبق زیر می ...

لیست کامل موضوعات مرتبط با مقالات و پاورپوینت ها - انجمن علمی ...

انجمن علمی حسابداری دانشگاه پیام نور جم - لیست کامل موضوعات مرتبط با مقالات و
پاورپوینت ها - موسی قیصری دبیر ... 5- استاندارد حسابداري ( حسابداري تسعير ارز )
.

استاندارد 28 حسابداري

هدف اين استاندارد تجويز روش‌هاى حسابدارى براى حق‌بيمه، خسارت و مخارج تحصيل
بيمه‌هاى ... الزامات ساير استانداردهاي حسابداري درصورتي براي فعاليت‌هاي بيمه عمومي
...

معنی و مفهوم تسعیر ارز :: حسابداری با نگرش سیستمی؛ یک قدم رو به جلو

دانلود نرم افزار حسابداری رایگان · کتاب اصول حسابداری · لغت‌نامه تخصصی
حسابداری · دانلود SQL Server 2000 ... در استاندارد شماره 16 حسابداری تعاریف زیر
برای اصطلاحات مروبط به ارز بکار رفته است ... تفاوت ناشی از از تسویه یا تسعیر
اقلام پولی ارزی با نرخهای که در ثبت اولیه .... در مقاله دیگری تعدیلات مالی توضیح
داده می شود.

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران - my blog

پاورپوینت استانداردهای حسابداری ایران - - Welcome to my blog. ... شماره استاندارد,
عنوان استاندارد, PowerPoint. 1, نحوه ارائه صورتهای ... 16, تسعیر ارز, دانلود فایل.

تحقیق در مورد استاندارد شماره 1 حسابداري (word) - دانلود فایل

تحقیق در مورد استاندارد شماره 11 ... مطابقت با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري. 84.
... تحقیق ... تحقیق درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز – فایل یو ...

حسابداری بین الملل

کتاب پیشرفته 1 دکتر همتی. استاندارد شماره 16 ... حسابداری بین المللی به یک
فرایند تلفیق حسابهای شرکت مادر و .... استاندارد حسابداری شماره 16 – تسعیر ارز.

استانداردهای حسابداری - حسابداری رایان تاردیس سپنتا

شرکت حسابداری رایان تارادیس سپنتا مجری امین و قابل اعتماد تمامی امور حسابداری
شما. ... دانلود فایل, (حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ (حذف شده, 7. دانلود فایل,
حسابداري‌ ... دانلود فایل, تسعير ارز - تجدید نظر شده 1391 اصلاح شده 1392, 16.
دانلود فایل ...

استانداردهای حسابداری - شرکت حسابداری تراز تصدیق

منوی اصلی. رويدادها; نمونه فرم ها; آموزش و پژوهش ... مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری,
دانلود. استاندارد شماره1 ( نحوه ... استاندارد شماره 4 ( ذخاير ، بدهي هاي احتمالي و دارايي
هاي احتمالي), دانلود. استاندارد شماره ... استاندارد شماره 16 ( تسعير ارز), دانلود.
استاندراد ...

دانلود استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی بصورت رایگان

دسته بندی: دانلود استانداردهای حسابداریدانلود سنتردانلودفایل های حسابداری; تعداد
دیدگاه:بدون دیدگاه; تاریخ انتشار: ۹۶-۰۵-۰۴; تعداد بازدید: 71 بازدید ... ۷, استاندارد
شماره ۷ · حسابداری مخارج تحقیق و توسعه ... ۱۶, استاندارد شماره ۱۶ · تسعیر ارز.

تحقیق در مورد حسابداری مدیریتی 13 ص فایل رایگان

4 مه 2017 ... این فایل با ارزش “ تحقیق در مورد حسابداری مدیریتی ۱۳ ص “ را به صورت کاملا
رایگان از سایت ما دانلود نمائید ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :
وورد نوع فایل : .doc ... تحقیق درباره استاندارد حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي و ...
صفحات: 12 استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز فهرست‌ مندرجات‌ شماره‌ بند .

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری-‏

هدف از تدوین راهنمای بکارگیری تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به استثنای
حسابداری عملیات مصون سازی[1] اقلام ارزی به نحوی است که نتایج آن عمدتاً با آثار ...

مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی اقتصاد - فروشگاه رز داک

پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ...
دانلود تحقیق بودجه ريزي عملياتي ... دانلود تحقیق استاندارد حسابداري تسعير ارز

DR.MEHDI KAZEMI - خلاصه استانداردهای حسابداري‌

20 فوریه 2011 ... اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد. 2. فعاليتهاي
زير در اين ... استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16 -حسابداري تسعير ارز

روزنامه دنياي اقتصاد95/12/1: فرصت ها و تهديدهاي اجراي IFRS در صورت ...

19 فوریه 2017 ... اعتبار اوليه دانلود مقالات برای مشترکان طلايي جديد از ابتدای سال 92 به 100 مقاله
کاهش خواهد يافت. ... آنچه تا کنون با نام استانداردهاي حسابداري ابزارکار حسابداران بود
، امروز .... استاد در دانشگاه هاي ايران، براساس تحقيقي بي پايه و نادرست با ارائه .... 4
- استاندارد بين المللي حسابداري شماره 21 تفاوت تسعير ارز را به ...

تسعیر ارز چیست ؟ - [̲̅ب̲̅][̲̅ه̲̅][̲̅ت̲̅]

5 ژانويه 2015 ... بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۶،معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید بر اساس
نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود. مثال:خرید ...

اصل مقاله

ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ٨ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﺳﺘﻨﺒﺎط از ....
زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﻌﯿﺮ ارز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﺘﺪاول ﺣﺴﺎﺑﺪاري ... ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و.

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 16، تسعیر ارز 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16- پاورپوینت تخصصی
حسابداری | دیتا کالا : مرجع دانلود پاورپوینت، تحقیق، مقاله انگلیسی با ترجمه ...

حسابداری تسعیر ارز - ایرانی دیتا

17 ا کتبر 2015 ... همچنین مبحث حسابداری تسعیر ارز و استاندارد حسابداری مربوط به تسعیر ارز ... خاص
و مطالب کمیاب و مقالات ترجمه شده در رشته حسابداری را کلیک کنید. ... رایگان با
لینک مستقیم , دانلود یک فایل پاورپوینت حسابداری تسعیر ارز ...

کارشناسی ارشد حسابداری - پاور پوینت های تخصصی حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری - پاور پوینت های تخصصی حسابداری - ... پایگاه ثبت
پایان نامه ها،رساله های تحصیلات تکمیلی کشور ... دانلود پاور پایان نامه بررسي رابطه
بين مالکيت نهادي سهام و مديريت سود در شرکت هاي ... tutorial19.ppt, 16, تسعیر ارز.

مقایسه استاندارد 16 ایران با استاندارد 21 بین الملل تحت عنوان تسعیر ...

دانلود · تماس با ما · English. *. گواهینامه ها. اخبار. 1395/09/13 13:01 ... تفاوتهای‌
تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ باید در اجرای‌ مفاد ماده‌ ۱۳۶ قانون‌
محاسبات‌ عمومی‌ کشور ... تفاوتهای‌ تسعیر یک‌ بدهی‌ ارزی‌ که‌ به عنوان‌ حفاظ‌ خالص‌
سرمایه‌گذاری‌ واحد تجاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ ... گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی
پارس تراز.

مغایرات بین استانداردهای حسابداری ایران و قانون مالیاتهای مستقیم ...

در نتیجه هزینه طبق قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر از استانداردهای حسابداری می
باشد. .... قوانین مالیاتی: زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری
مشروط بر .... دوانی ، غلام حسین، نشریه سامان ، شماره ۲٧، مقاله مالیات و حسابداری را در
عصر ... دانلود استانداردهای حسابرسی · سوالات کارشناسی ارشد حسابداری · بانک
مقالات ...

کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16: تسعیر ارز

کتاب راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 16: تسعیر ارز انتشارات مرکز
تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی تاریخ چاپ92/12/12 نوبت چاپ7.

استاندارددانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز 10 ص · علوم انسانی. دانلود
مقاله کامل درباره استاندارد حسابداري تسعير ارز 10 ص. توضیحات بیشتر ». صفحه
1 ...

دانلود فايلهاي مرتبط با حرفه

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری · نحوه ارائه صورتهای مالی 1 ... حسابداری مخارج
تحقیق و توسعه 7. حسابداری موجودی مواد و کالا 8 ... حسابداری سرمایه گذاریها · تسعیر
ارز.

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی

پروژه دانشجویی پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی
... تفاوت تسعیر ارز ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی تا حدی که به عنوا ن تعدیل ...

HESABRES - استانداردهای حسابداری

HESABRES - استانداردهای حسابداری - مقالات و اطلاعات تخصصی حسابداری و
حسابرسی. ... استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16 : تسعير ارز. ادامه مطلب. نوشته شده توسط
حسن ...

کارشناسی ارشد حسابداری:حامد علیزاده - صورتهای عملکرد مالی

کارشناسی ارشد حسابداری: دانلود مقالات مختلف انگلیسی و فارسی رشته ... ساير
درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ كه طبق استانداردهاي حسابداري مستقيما در حقوق ...
منعكس مي شوند مانند مازاد تجديد ارزيابي، سود و زيان تسعير ارز شركت فرعي خارجي
يا سود و ...

استاندارد حسابداری شماره 13 - حسابداری 20

27 نوامبر 2016 ... استاندارد حسابداری شماره 13 در خصوص حسابداری مخارج تامین مالی صحبت می کند . ...
ارتباط با ما · درباره ما; مقالات; فروشگاه · سرویس ها · صفحه اصلی ... تفاوت‌ تسعير
ارز ناشي از تسهيلات‌ ارزي‌ دريافتي‌ تا حدي‌ كه‌ به عنوان‌ تعديل‌ سود تضمين‌ شده‌ و
كارمزد ... دانلود کامل استاندارد حسابداری شماره 13 به صورت پی دی اف.

تسعیر ارز چیست و ثبت های حسابداری و محاسبات ان چگونه انجام میشود

8 دسامبر 2016 ... دانلود سنتر حسابداری فایل های حسابداری ، دانلود نرم افزار حسابداری , مالیاتی اکسل
های حسابداری , مقالات حسابداری , حسابرسی را به رایگان برای ...

مقالات ارسالی دوستان - صورت جريان وجوه نقد

بيانيه شماره ( 2 ) استاندارد حسابداري مالي ايران ، صورت جريان وجوه نقد را تحت .... هاي
نقدي مبادلات ارزي با نرخ ارز رايج ( يا نرخ قراردادي ) در تاريخ تسويه تسعير شده ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

پکیج درس 4 اجتماعی: اعضای خانواده

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

دانلود پاورپوینت درس ششم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

دانلود مقاله زمین در فضا

آموزش تجوید1

شور ذهن (داستان زندگی زیگموند فروید)

خواب و خاموشی

خدایگان و بنده نوشته گ.و.ف.هگل

رساله باباافضل

معمیات رموزی