دانلود رایگان

17 - دانلود تحقیق بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان 17 - دانلود تحقیق بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 102چكيده
وجود اطلاعات مالي در خود اعتماد، لازمه بقاي جامعه امروزي است و تصميم گيري اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث حصول اطمينان از مطلوبيت در ارائه قابليت اعتماد صورتهاي مالي مي شود.
هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي فهاليتهاي حرفه حسابرسي در ايران در اعتبار دهتي به صورتهاي مالي مي باشد و در اين راستا، انعكاس آن بر قيمت سهام بررسي شده است.
جامعه آماري مورد بررسي در مورد فرضيه اول، شركتهاي پذيرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها سالهاي 81 و 82 مي باشد براي فرضيات دوم تا چهارم، پرسشنامه اي بين سهامداران، كارگزاران و مديرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد.
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات نظري ومباني تحقيق استفاده شده است همچنين با استفاده از اين روش، اطلاعات مربوط به فرضيه اول جمع آوري شد.همچنين ار روش تحقيق ميداني براي توزيع پرسشنامه استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه اول از توزيع فيش در سطح اطمينان 95% و براي آزمون فرضيات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در يك جامعه در سطح اطمينان 95% استفاده شده است. در نهايت نتيجه گيري كلي زير بدست آمد:
با 95% اطمينان مي توان ادعا كرد كه بين نوع اظهار نظر حسابرس و قيمت سهام رابط معني داري وجود دارد.
واژه هاي كليدي
بورس اوراق بهادار، حسابرسي، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولي نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضريب پاسخ سود.

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول- كليات
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- فرضيه هاي تحقيق
1-5- تعاريف علمياتي
فصل دوم- مباني نظري تحقيق
2-1- سير تكاملي حسابرسي در جهان
2-2- پيدايش حسابرسي در ايران
2-3- مباني نظري تقاضا براي حسابرسي صورتهاي مالي
2-3-1- تضاد منافع
2-3-2- پيامدهاي اقتصادي با اهميت
2-3-3- پيچيده بودن موضوعات اقتصادي
2-3-4-عدم دسترسي مستقيم
2-3-5- فرضيه نظارت
2-3-6- فرضيه بيمه
2-3-7- فرضيه اطلاعات
2-4- تعريف حسابرسي
2-5- مسئوليت حسابرسي و انتظارات استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي
2-6- استكالات ناستي از قبول صورتهاي مالي حسابرسي نشده
2-7- استانداردهاي حسابرسي
2-8- گزارش حسابرسي
2-8-1- عنوان
2-8-2- مخاطب گزارش
2-8-3- بند مقدمه
2-8-4- بند دامنه رسيدگي
2-8-5- بند اظهار نظر
2-8-6- تاريخ گزارش
2-8-7- گزارشهاي تحويل شده
2-8-7-1- انحراف از استاندارهاي حسابداري
2-8-7-2- محدويت در دامنه رسيدكي
2-8-7-3- ابهام
2-8-7-4- تأكيد بر مطلب خاص
2-8-8- اظهار نظر متفاوت
2-9- بورس اوراق بهادار تهران
2-9-1- تاريخچه
2-9-2- تحوه تأمين اطلاعات
2-9-3- نحوه نظارت
2-9-4- اظهار نظر حسابرسي توقف فعاليت شركتها در بورس
2-10- پيشينه پژوهشهاي انجام شده در جهان
2-11- پيشينه پژوهش در ايران
فصل سوم- روش تحقيق
3-1- جامعه آماري
3-2- روش نمونه گيري
3-3- روش اجراي تحقيق
3-3-1- سود غير عادي سهام
3-3-2- خطاي پيش بيني سود هر سهم
3-3-3- ضريب پاسخ سود
3-4- روشهاي جمع آوري اطلاعات
3-4-1- روش كتابخانه
3-4-2- روش ميداني
3-5- روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
3-6- محدوديتهاي تحقيق
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها
4-1- بررسي رابط سترو 1 حسابرسي و قيمت سهام
4-2- تجزيه و تحليل داده هاي گرد آوري شده از پرسشنامه
4-3- آزمون فرضيات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
5-1- نتيجه گيري
5-2- پيشنهادات پژوهش
5-3- پيشنهاد براي تحقيقات آتي
منابع و مآخذ
پيوستها
پيوست 1: جدول محاسبه ERC
پيوست 2: پرسشنامهفصل اول- كليات

1-1- مقدمه
در پي تحولات ناشي از انقلاب اسلامي صنعتي در ارو پا، تاسيس شركتهاي بزرگ در قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم، نيازمند سرمايه هاي كلان بود، بنابراين سرمايه هاي كوچك تعداد كثيري سرمايه گذار، تحت عنوان سهام، يكجا جمع شده، براي تامين سرمايه شركتهاي بزرگ تخصص يافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالكيت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمايه و جلب اعتماد سرمايه گذاران بيش از بيش بر دولتها معلوم شد. ايجاد بازارهاي سرمايه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهميتي بود كه به رشد و گسترش شركتهاي بزرگ و افزايش تعداد سهامداران و دينفعان بازار سرمايه گذاران نمي توانستند به طور مستقيم در اداره شركتها دخالت داشته باشند لذا مسئوليت را به عهده هيئت مديره منتخب خود قرار دادند. با رواج انديشه جدايي مالكيت از مديريت در اوايل قرن بيستم، دامنه مسئوليت و وظايف، گسترش يافت وارائه گزارشهاي مالي جديدتر و مناسبتر، بر اساس نياز استفاده كنندگان، از جمله صورت سود و زيان، ضرورت يافت تا صاحبان سرمايه بتوانند از چگونگي بكارگيري سرمايه هايشان، توسط مديريت، و از چشم انداز آتي سرمايه گذاري خود مطلع شدند.
افزودن بر سرمايه گذاران مذكور، بانكها و موسسات اعتباري براي مقاصد وام و اعتبار، و دولتها براي مقاصد سياسي، اخذ ماليات و … نيازمند گزارشهاي جديد و معتبر بودند. افزايش مواد استفاده شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي، و رونق بازار سرمايه و پول، هدف حسابداري و حسابرسي را از رفع نيازهاي تعداد محدودي صاحب سرمايه، به پاسخگوي به نيازهاي اطلاعاتي گروه كثيري ذيحق و ديعلاقه ارتقا و به حسابداري و حسابرسي، نقش با اهميت اجتماعي داد. حسابرسان با ايفاي نقش نظارتگري و اعتبار دهي به صورتهاي مالي، افزايش پويايي و كارايي بازار سرمايه را موجب مي شوند. در يك اقتصاد سالم و در بين بازار سرمايه، بورس ارواق بهادار، از اهميت بسزايي برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جايگاه مطلوب خود را در اقتصاد يك كشور بدست آورد و نقش خود را به خوبي ايفا كند بي شك، رشد و شكوفايي اقتصاد را سرعت خواهد بخشيد. لازمه افزايش كارايي و پويايي بازار سرمايه. تجهيز سرمايه گذاران و تحليلگران مالي به اطلاعات كامل، صحيح و معتبر مي باشد. مهمترين ابزار آگاهي در اين بازار، صورتهاي مالي به همراه گزارشهاي حسابرسي است كه بدون هزينه در اختيار استفاده كنندگان، قرار داده مي شود. بدين ترتيب با اتكا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتني بر يافته هاي حسابرسان مستقل، بي طرف و ذيلاح، تصميمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شكل بهينه و مطلوب به سودآورترين فهاليتها، تخصصي داده مي شود.
دانلود


تحقیق


بررسی


تاثیر


گزارشات


حسابرسی


بر


قیمت


سهام


شرکتهای


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود کار تحقیقی با موضوع : قتل عمد در ايران و فرانسه 66 صفحه

تحقیق درباره بررسی اکوتوریسم

پاورپوینت درباره تفاوت های فرهنگی در مذاکره

تحقیق در مورد جايگاه اخلاق در جهان معاصر

دانش خانواده و جمعیت ویراست دوم - جمعی از نویسندگان - عمومی پیام نور

دانلود پاورپوینت درس22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازسازی ویرانه ها

پاورپوینت درباره بررسی آسیب پذیری راه آهن هنگام زلزله

دانلود نقشه توپوگرافی 1:50000 ونک

نقشه های GIS حوزه رودخانه تالار استان مازندران

پاورپوینت در مورد آقا محمد بيد آبادى گيلانى اصفهانى

دانلود پایان نامه پیرامون معجزه و اعجاز

دانلود تحقیق کامل و جامع پیرامون توبه

دانلود پایان نامه بررسی روش تفسیری احسن الحدیث

دانلود پایان نامه پیرامون تعدد زوجات در ایران

دانلود پایان نامه پرورش فضائل اخلاقى

دانلود پایان‌نامه ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پایان نامه اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم

دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پاورپوینت زبان My Village درس ششم پایه هشتم

Listening Words 1-12

دانلود نمونه سوالات درس واژه شناسی پیام نور با جواب تستی رشته مترجمی زبان انگلیسی

دانلود تحقیق کامل درمورد پیدایش پرسپکتیو در آثار هنری و معماری

دانلود تحقیق کوبیسم و اکسپرسیونیزم

نقاشی و شمایل نگاری

عکاسی مستند

مقاله تصوير ديجيتال

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 2

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 6