دانلود رایگان

ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق دانشجویی

دانلود رایگان ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming فرمت : WORD تعداد صفحه :263

پيشگفتار
پيدايش مهندسي بافت به عنوان يك رشته تحصيلي دانشگاهي و صنعت جهاني فرصت هاي بي نظيري را در جهت يافتن روشهاي نوين معالجه براي درمان بيماريهاي مادرزادي يا اكتسابي بوجود آورده است. مهندسي بافت شامل مباحثي نظير تركيبات نوين سلولها، بيومواد غير سلولي، داروها، فراورده هاي ژني، يا ژنهايي مي باشد كه قابل طراحي تشخيص و ساخت بوده و امكان رهايش آنها به طو همزمان يا ترتيبي به عنوان عاملهاي درماني ميسر باشد. اگرچه داروها يا بيومواد غير سلولي به مواد بسياري اطلاق مي شوند اما درمانهاي مهندسي بافت درواقع منحصر به فرد هستند. بنابراين فقدان استانداردهايي كه توسط آنها اثر بخشي و ايمني مورد ارزيابي قرار گيرد. مشخصه عمومي درمانهاي مهندسي بافت در اوايل قرن بيست و يكم خواهد بود. عليرغم نبود استانداردهاي مورد نياز براي ارزيابي، مسئوليت اداره كل خوراك دارو ايالات متحده (FDA). در جهت حفاظت عموم از خطرات تهديد كننده سلامتي مرتبط با درمانهاي تحقيقي به قوت خود باقي است. FDA انتظار دارد كه درمان هاي تصويب شده براي استفاده در ايالات متحده ايمن و مؤثر باشد. معيارهاي ايمني براي تجهيزات پزشكي مستلزم برتري فوايد احتمالي نسبت به خطرات احتمالي درمان يا بيماري درمان نشده است.
معيار اثر بخشي تجهيزات بايد نشان دهنده كارآيي دستگاه براي كاربردهاي هدفمند و حتي المقدور امكان استعمال و بازگرداندن نقص فيزيولوژيكي ايجاد شده توسط بيماري در بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت هدف باشد. اين استانداردهاي قانونمند در مورد درمانهاي مهندسي بافت درست همانند تجهيزات پزشكي متداول داروها يا مواد بيولوژيكي استفاده مي شوند. به هر حال چندگانگي در اكثر درمان هاي مهندسي بافت به همراه فقدان مستندات، ارزبابي FDA را در ايمني و تأثيرپذيري آنها دشوار مي‏سازد با اين وجود FDA با برقراري رشهاي نوين در ارزيابي ايمني و تأثير پذيري، به طور بسيار پويا نسبت به اين پتانسيل عظيم كه منافع عمومي را در راستاي مهندسي بافت در بر دارد انجام وظيفه نموده است. ابتكارات جديد FDA با اتفاق نظرهمگاني با شركت اساتيد دانشگاه، صاحبان صنايع و دولت مردان با هدف ايجاد راهنما و استانداردهايي جهت ارزيابي تركيبات و عملكرد بافت هاي مهندسي شده صورت گرفت. يكي از مهمترين اين ابتكارات شركت كردن FDA در يك كارگروهي با انجمن سنجش و مواد آمريكا (ASTM) براي پايه ريزي استانداردهاي محصولات پزشكي و مهندسي بافت است. توسعه استانداردها توسط ASTM نويد تسهيل در فرايندهاي ارزيابي معرفي بافت هاي مهندسي شده جهت به ارمغان آوردن منافع گوناگون پزشكي در كوتاهترين زمان ممكن و كمترين هزينه را مي دهد. شركت در تلاش ASTM به منظور توسعه استاندردها، داوطلبانه بوده و براي عموم آزاد است. اين امر بيشترين امكان را در پايه ريزي استانداردهاي جامع براي مهندسي بافت فراهم نموده و با استانداردهاي بين المللي همخواني دارد. همچنين پايه علمي گسترده اي در علوم پايه و پزشكي براي FDA ايجاد مي كند. اين فصل چندين موضوع ويژه ضوابط درمانهاي مهندسي بافت را مورد بررسي قرار مي دهد. البته اين مبحث هيچ گونه سياست يا موضع فكري را از FDA نشان نداده و در حوزه خود نيز جامع نمي باشد.
-ملاحظات ايمني SAFETY CONSIDERATION
بدليل تشكيل اجزاي بنيادي بافت از سلولها، اكثر درمانهاي مهندسي بافت شامل سلولها مي شوند علاوه بر اين مزيت اساسي مهندسي بافت، نگهداري يا حذف بافت اهدا شده از دريافت كننده است. تحقق اين مزيت بستگي به تكثير يك يا چند توده سلولي در شرايط خارج بدني (in vitro) و يا درون بدني (in vivo) دارد. تكثير توده هاي سلولي به لطف روشهاي مهندسي بدون نياز به كشت سلولي خارج بدني صورت مي گيرد. بسياري از سيستمهاي كشت سلولي شامل تركيبات مشتق شده از حيوان و ساير آلاينده هاي شيميايي يا بيولوژيكي است. علاوه بر اين اگر سيستم حاوي سلولهاي دگرزا (allogenic) يا بيگانه را باشد انتقال عوامل اكتسابي ممكن مي شود. هم بيمار و هم كاركنان آزمايشگاه بايد در قبال عوامل بيماري زاي احتمالي محافظت شوند به منظور حصول اطمينان كافي از ايمني در درمان هاي مهندي بافت FDA استانداردهايي را كه عمدتاً از مراكز تحقيقاتي و ارزيابي بيولوژيكي (CBER) به دست آمده است. را اعمال مي كند. اين استانداردها شامل موارد ذيل بوده اما تنها به آنها محدود نمي شود اين موارد عبارتند از: اجزاء محيط، به دست آوردن بافت، ذخيره سازي و به كارگيري كاشتني و سنجش ايمني محصول نهائي.
-اجزاء محيط: MEDIA COMPONENTS
يك محيط كشت سلولي سنتي شامل مخلوطي از مواد غذايي ضروري (نمك ها، آمينواسيدها، ويتامين ها، كربوهيدرات ها، اسيدهاي چرب)، بافرها، (تثبيت كننده ها) و عناصر رديابي مي باشد كه با عوامل ميتوژنيك مشتق شده از حيوان، هورمون هاي مصنوعي، يا فاكتورهاي رشد باز تركيبي تكميل مي گردد. انواع خاص سلول ها نيز جهت تكثير نياز.مند كشت همزمان با سلولهاي تغذيه كننده هستند. كشت سلولي سنتي با سركوب همزمان سلولهاي ديگر بافت اصلي سبب تحريك رشد انتخابي انواع سلولهاي هدف مي گردد. اما به دليل اينكه درمان هاي مهندسي بافت مي تواند در برگيرنده چنيدين نوع سلول باشد براي تكثير انتخابي سلولهاي كشت شده يا خوابانيدن ساختارهايي كه شامل انواع سلولها هستند محيطهاي متعددي را مي توان مورد استفاده قرار داد. در نتيجه آماده سازي مواد مهندسي بافت مي تواند شامل ارتباط اجزاء آنها با محيط هايي داراي فرمولاسيون هاي مختلف باشد. هر محيط فرمولاسيون منحصر به فردي از مواد غذايي ضروري و مكمل خود را داشته كه بايد به طور جداگانه‏اي مورد ملاحظه قرار گيرد و جهت ايمني بيمار كه در معرض مستقيم قرارداد به صورت تركيب با ديگر فرمولاسيون‏ها در نظر گرفته ‏شود. مواد غذايي ضروري مي توانند حامل آلاينده‏هاي شيميايي باشند كه در حين فرايند پالايش زوده نشده اند سلولهاي مكمل يا تغذيه كننده مي توانند شامل آلاينده هاي بيولوژيكي باشند كه سبب عفونت شده و يا از رشد سلولها براي كاشتني نهايي جلوگيري مي كنند.
هرگونه تماس با تركيبات مشتقات حيواني يا انساني ممكن است سبب انتقال ژن هاي ايمني دگرزا يا بيگانه زا به دريافت كننده گردد به طور كلي هر تركيب از هر محيطي را مي‏توان توسط گواهي تجزيه و تحليل شناسائي نمود. اين گواهي تركيبات شيميايي و آزمون هاي بيولوژيكي را كه براي عوامل بيماري زا به وسيله FDA وضع شده است. توصيف مي كند. گواهي تجزيه و تحليل از طريق سازندگان اغلب محيط هاي تجاري در دسترس قرار داده مي شوند. به طور ايده آل، كليه محيط هاي به كار رفته در ساخت كاشتنيهاي مهندسي بافت بايد براي تعيين تركيباتشان داراي درجه خلوص در سطح دارويي باشند. متأسفانه تعريف اين سطح بيوشيميايي هنوز براي بسياري از سلولهايي كه در شرايط خارج بندي جهت پيوند رشد داده مي شوند به دست نيامده است. با وجود اين اهميت پالايش بيوشيميايي در محيط كشت سلولي شناخته شده و به طور وسيعي براي بيش از دو دهه مورد مطالعه قرار گرفته است. در نتيجه تاكنون نمونه هاي بسياري از محيط هاي بيوشيميايي براي كشت تركيبي و يا انتخابي سلولهاي انسان تعريف شده است. اصول پايه ريزي شده توسط اين موارد بايد به وسيله محققان و توسعه دهندگان كاشتني هاي مهندسي بافت اعمال شود تا استعمال تركيبات مشتقات حيواني يا انساني در كشت سلولي كاهش يافته يا حذف گرديد. درجه داروي محيط ها براي محصولات پزشكي مهندسي بافت يك هدف قابل دسيابي بوده و در دسترس بودن چنين محصولاتي احتمال ايمني بيماران را افزايش مي دهد. البته محيطهاي از اين نوع ممكن است هزينه قابل ملاحظه اي را به ساخت كاشتني هاي مهندسي بافت بيافزايند.
-اكتساب بافت TISSUE ACQUISITION
تنوع و انعطاف پذيري روشهاي مهندسي بافت امكان افزودن سلولهاي اتولوگ(خودي)، آلوژنيك (دگرزا) يا زنوژينك (بيگانه زا) را به كاشتنيهاي ساخته شده فراهم نموده است. نكات ايمني دريافت كننده سلولهاي اتولوگ خودي به طور عمومي به دريافت عوامل اكتسابي(ميكروبي، ويروسي، عفوني) در آزمايشگاه محدود مي شود. البته تلفيق سلولهاي دگرزا يا بيگانه زا از امكان انتقال عوامل بيماري زا را اهدا كننده هاي غير اتولوگ فراهم مي كند. براي بافت هاي الوژيك، استانداردهاي ايمني جهت نگهداري متداول بافتهاي انساني با عصاره هاي بافت مقرر شده است. اين استانداردها مشابه بانك خون بوده و نيازمند بررسي اهدا كننده ها از جنبه هاي مختلف بيماري زايي است. كه از آن جمله مي‏توان ويروس ضد ايمني انسان (HIV) و انواع هپاتيت B و C را نام برد.
در فرآيند هاي ساخت دستگاههاي مهندسي بافت تعيين وضعيت مساعد اهدا كننده نيازمند تلفيق آزمون هاي بيماري زايي با فرايند هاي بهتر آزمون هاي ساخت (GMPS) دارد. مشابه بانك هاي بافت چه بافتها براي كاشتن به كاربرده شوند، و چه طرد شوند، به مهندسان بافت جهت ثبت و رديابي تاريخچه بافتها از زمان اهدا شدن در خلال فرآيند تا نگهداري و تنظيم نهايي نياز خواهد بود.
چنانچه بافت اهدا شده براي بررسي بيماري زايي فرا خوانده شود مسئوليت آگاهي دادن به پزشكي كه وظيفه كاشتن بافت توزيع شده را دارد بر عهده توزيع كننده بافت خواهد بود. مهندسان بافت تا زماني كه كاشتني هاي مهندسي بافت حاوي اجزاء باشند، به عنوان صاحبان بانك بافت قلمداد شده و همان مسئوليت را بر عهده خواهند داشت. همچنين شرايط آزمون در صورتيكه بافت از فرد فوت شده يا اهداء كننده زنده بدست آمده باشد متفاوت خواهد بود. در پايان تستهاي تبديل بافت تا چندين ماه پس از اهداء مورد نياز است. تا زمان تعيين ايمني نهايي، بافت ها يا سلولها در قرنطينه و اغلب در يخچالها يا شرايط سرد نگهداري مي شوند. قرنطينه بافت هاي بدست آمده از افراد فوت شده نيز قبل از عرضه جهت پيوند توسط بانك هاي بافت انجام مي پذيرد. بنابراين مهندسان بافت كه با سلولهاي آرلوژنيك سرو كار دارند ممكن است از قوانين ايمني بانكهاي بافت به عنوان يك مرجع جامع بهره مند گردند. در حقيقت تمامي قوانين وابسته به FDA در مورد كسب ايمني و پردازش بافت هاي انسان تحت عنوان استانداردهاي بانكداري بافت از انجمن آمريكايي بانك هاي بافت بيان مي شود.
بدست آوردن بافت هاي آلوژنيك نيازمند ارائه وجه مناسبي از كاربردهاي هدفمند است هم شركتهاي مهندسي بافت و هم بانك هاي بافت وظيفه توزيع بافت ها و يا مشتقات بافت را به صورت تجارت انتفاعي يا غير انتفاعي بر عهده دارند. با وجود اينكه استانداردهاي ايمني و تاثير پذيري تحت نظارت دادرسي فدرال تنظيم مي شود اما اهداي بافت تحت نظارت دادرسي فدرال تنظيم مي گردد. بدليل اينكه اهداي اندام و بافت بر رضايت اهداء كننده يا خانواده وي احتياج دارد، فرم رضايت نامه بايد به وضوح هدف استفاده از بافت را نشان دهد. شفافيت اين موضوع بايد به حدي باشد كه مورد استفاده اي را كه بدست آوردن بافت با آن هدف صورت مي پذيرد كاملاً تصريح نمايد، پيوند مستقيم براي كاربردهاي درماني، بررسي هاي تحقيقاتي، با استفاده از بافت به عنوان منابع اصلي مواد جهت ساخت محصولي ديگر.
اخيراً استانداردهاي مشابهي براي استفاده ايمن از بافت هاي زنوژنيك توسط FDA پيشنهاد شده است. بدليل كاربرد بافت زنوژنيك در حفظ پتانسيل ذخائر عظيم بافت هاي معمولي از گونه هاي بسيار مختلف، يا بافت هاي حاصل از حيوانات با ژنهاي تغيير يافته، توسعه استانداردها در اين بخش بسيار درخور توجه است.
علاوه بر موضوعات ايمني مربوط به انتقال عوامل بيماري زا، ايمني زايي و پايداري بردارهاي ژن هاي تغيير يافته نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. همچنين اگر سلولهاي اصلاح شده از نظر ژنتيكي پيوند شده باشند، پاسخ مشخص دريافت كننده به فنو تيپ تغيير يافته سلول ها نيازمند مطالعه خواهد بود. توسعه يك چارچوب قانونمند كه احتمالات مختلف پيوند بافت هاي زنوژنيك با مشتقات آنها را در نظر بگيرد هنوز به صورت رقابتي بين مهندسان بافت و FDA باقي مانده است.
-ساخت و نگهداري كاشتي IMPLANT FABRICATION AND STORAGE
پس از بدست آوردن بافت ها و آزاد شدن آنها از قرنطينه، فرآيند مهندسي بافت آغاز مي‏شود با وجود تضمين هاي خاص در مورد عاري بودن بافت هاي آلوژنيك يا زنوژنيك از عوامل بيماري زا، بافت هاي گرفته شده از خود شخص معمولاً تحت آزمون بيماريهاي خوني مادرزادي قرار نمي گيرند. در نتيجه هر بافت انساني تست نشده را بايد آلوده به عوامل بيماري زاي مرگ آور فرض كرد.
بردارش بافت ها جهت كشت سلولي يا نگهداري مستقيم بايد همراه با ايمني كاركنان آزمايشگاه باشد. اين استانداردهاي ايمني مهندسي بافت مي توانند از طرف سياستهاي بازدارنده بيمارستان در برابر بيماريهاي خوني مادرزادي تصويب شود. بطور كلي اين شيوه هاي اعمال شده براي حفاظت كاركنان شامل دستكش ها، لباس هاي ايمني و روشهاي بازدارنده سلولها يا بافت مي شود. عموماً اتاقك هاي ايمني بيولوژيكي كلاس II براي جلوگيري از فرآيند هاي كشت سلولي قابل قبول هستند. مسئله ديگري كه بايد لحاظ شود حفاظت از محيطهاي غذايي با استفاده از ظرفهاي كشت باز (براي مثال ظرف پتوي) يا ظروف غير قابل نفوذ (مانند بطري هاي غلتان و فلاسك هاي با درپوش صافي) است كه خطر قرار گرفتن محيطها را در تماس با سلولهاي انساني تست نشده به حداقل مي رساند.
-آزمون ايمني محصول نهائي از نظر سترون شدگي، سميت و ميكوپلاسها
SAFETY TESTING OF THE FINAL PRODUCT FOR STERILITY, ENDOTOXIN, AND MYCOPLASMA
كاشتني هاي مهندسي بافت بايد از نظر آلاينده هاي بيولوژيكي ايجاد شده در خلال پردازش براي بيماران كاملاً ايمن باشند. اين تضمين به وسيله آزمون سترون شدگي، سميت و ميكوپلاسما، در محصول نهائي قبل از آزاد سازي محصول انجام مي شود. سترون شدگي يك كاشتني كه شامل سلولهاي زنده مي باشد ممكن است نيازمند آزمون هاي سترون شدگي قبل از آزادسازي و در زمان پيوند زدن باشد. آزمون ها سترون شدگي را مي تواند در محيط تيوگليكولات (thioglycollate) و يا محيطهاي قابل قبول ديگر براي تشخيص ميكروارگانيزم ها انجام داد.
تعيين سميت توسط آزمايش ليمولوس آموبوسيت ليسات (LAL) انجام مي گيرد. ميكوپلاسماها جزء خانواده انگلهاي درون سلولي هستند كه بعضي از آنها مي توانند براي انسان بيماري زا باشند. شناسائي قارچ توسط كشت مستقيم در محيط كشت سلول نگهبان به وسيله پيوند (هيبريداسيون) در محل (in sifu) يا به وسيله آزمايش واكنش زنجيره پليمري (PCR) انجام مي گيرد.
اجزاي آزمايشات سترون شدگي نسبتاً ساده و ارزان است. البته آزمونهاي مربوط به مواد سمي و قارچ ها پيچيده و گران هستند. در نتيجه انجام هر آزموني در هر مرحله از آماده سازي كاشتني مهندسي بافت مي تواند به لحاظ اقتصادي امكان پذير نباشد. در عوض توسعه الگوريتم نمونه برداري جهت كنترل روند آماده سازي كاشتني هاي متعدد مي‏تواند جوابگو باشد. طرح ويژه الگوريتم آزمون غالباً براي قراردادهاي ساخت در مورد هر كدام از انواع كاشتني مهندسي بافت منحصر به فرد است.
-ملاحظات تأثيرپذيري EFFECTIVENESS CONSIDERATION
تعيين تأثيرپذيري تجهيزات مهندسي بافت بايد شامل تشخيص و اندازه گيري نكات خاصي باشد كه نشان گر تغييري سودمند در شرايط بيماري هستند البته همه درمانهايي كه به عنوان مهندسي بافت شناخته شده اند نياز به داده هاي مؤثر قبل از شروع بازاريابي ندارند. تمايز بين شرايط تأثير بيولوژيكي و تجهيزات بعداً در مبحث استاندادهايFDA مربوط به خطرات و تركيبات گفته مي شود براي طرح هايي كه نياز به آزمون هاي تأثير پذيري دارند اشكال سنتي ارزيابي مناسبند.
آزمون پيش باليني شامل شناسائي خارج بدني تركيبات است. (يعني آناتومي و فيزيولوژي) مطالعات حيواني، واكنش ميزبان به كاشتني ها، تغييرات جنبشي كاشتني و ترميم ساختار و عملكرد بافت آسيب ديده را مشخص مي كند. البته تجهيزات مهندسي بافت نيازمند ارزيابي هاي متفاوت از آنهائي است كه براي كاشتني هاي غير زنده به كار مي روند. كاشتني هاي غبر زنده و غير قابل جذب (مانند لگن فلزي پا مفاصل زانو، پيوندهاي عروقي از جنس تفلون) تمايل دارند به طور نامحدود و به صورت فصل مشترك با بافت هاي ميزبان باقي بمانند. تأثير كاشتني هاي از اين نوع معمولاً سريع، پايدار و با دوام است. در مقام مقايسه، اكثر كاشتني هاي مهندسي بافت شامل يك جزء قابل جذب و يك جزء سلولي هستند. با وجود استانداردهاي كامل و جامع در صورت شكست پليمرهاي غير سلولي تخريب پذير (براي مثال، پلي لاكتيك اسيد) و افزودن سلولها به پليمر هاي تصويب شده يا نشده توسط FDA ممكن است نيازمند هر دو ارزيابي باليني و پيش باليني باشد.
كاشتني هاي مهندسي بافت كه شامل سلول هستند مي توانند پردازش هاي آنابوليك يا مصنوعي را در سلولهاي پيونده زده شده يا بافت هاي ميزبان تحريك كنند. پردازش هاي مصنوعي در كاشتني هاي مهندسي بافت همچنين جهت تعيين نرخ و ميزان تأثيرات درماني ممكن است نياز به ارزيابي قبل يا بعد از پيوند زدن داشته باشند.
- ارزيابي پيش باليني CLINIVAL ASSESSMENT
تجهيزات مهندسي بافت در زمان ساخت و قبل از پيوند زدن نياز به آزمون بيمه كيفيت (QA) دارند تا تضمين كند كه خصوصيات طراحي با تركيب مطابقت دارد.
اين مشخصه ها با آناتومي و فيزيولوژي بافت هدف قابل مقايسه هستند. به دليل اينكه مهندسي بافت هنوز نسبتاً در مراحل اوليه خود به سر مي برد آناتومي و فيزيولوژي كاشتي ساخته شده در اغلب موارد زير مجموعه اي از بافت آسيب نديده در نظر گرفته خواهد شد. اگر كاشتني شامل سلولهاي زنده باشد، آزمون زيست پذيري (Viability) به عنوان شاخص پيش گويي قابليت دستگاه براي اصلاح آناتومي و فيزيولوژي بعد از پيوند توصيه مي شود. تا زماني كه دستگاههاي محققين مختلف جهت ترميم بافت مشابه (مثلاً استخوان) به كار گرفته ميشود استانداردهاي QA براي كليه دستگاهها بايد از استاندارد مقايسه اي استخوان آسيب نديده استفاده كنند. توسط اين فرايند يك دستگاه ممكن است قابليت اندازه گيري افزايش استحكام استخوان را تا 70% , 50% , 30% و … را در شرايط خارج بدني دارا باشد. چنين سنجشهايي احتمالاً ميزان تأثير را در زمان پيوند و نرخي را كه در آن عملكرد مي تواند بهبود يابد پيش بيني مي كنند.
پيش بيني تأثير گذاري معمولاً به مطالعات حيواني به عنوان قمستي از ارزيابي پيش باليني محتاج است. در اين مطالعات نتياج نهائي تجهيزات مهندسي بافت مي‏تواند مستقيماً با سنجش هاي متعارف نتايج باليني سازگار شود با سازگار كردن نتايج نهائي موجود در مدل هاي حيواني مي توان تجهيزات مهندسي بافت را مستقيماً براي كاشت بافت هاي خود شخص يا بافت هاي مشابه هموژن (ايزوژنيك) به جاي كاشتني هاي جذب نشدني و غير زنده استفاده كرد. نتايج اين مطالعات پيش باليني مي تواند داده هايي را جهت توجيه ابتدايي تحقيقات باليني فراهم كند. بدون اجراي مطالعات پيش باليني موفق، انتظار مي رود كه احتمال موفقيت تحقيقات باليني نيز كاهش يابد.
-ارزيابي باليني CLINICAL ASSESMENT
تقريباً تمامي تجهيزات مهندسي بافت قبل از كسب مجوز بازاريابي توسط FDA نياز به اثبات تاثير گذاري باليني دارند. اگر چه درمانهاي تحقيقاتي با مهندسي بافت مي تواند بسيار متنوع و پيچيده باشند اما طرح هاي تحقيقاتي براي سنجش تاثير گذاري چنين نيستند. مقايسه يك دستگاه تحقيقاتي با استاندارد رايج درمان به عنوان كنترل مثبت يا با درمان شبه دارويي به عنوان كنترل منفي يك ارزيابي بسيار معتبر را فراهم مي كند البته برخلاف داروها، به حساب آوردن دستگاههاي شبه دارو در طرح تحقيقاتي بسيار مشكل تر است. بنابراين مقايسه كردن با استاندارد رايج درمان اساس ارزيابي كاشتين هاي مهندسي بافت را پايه ريزي مي كند. با توجه به كاربرد مطلوب و هدف پزشكي كه دستگاه بخاطر آن طراحي شده است نكات اصلي براي تعيين تاثير گذاري باليني از تشخيص معمولي، درمان و پيش بيني هدف بدست مي آيد. همچنين، با توجه به بيماري تحت معالجه، مي توان درمان تحقيقاتي را بصورت طرح بيماران جفت – جفت يا به شكل تصادفي از ميان جمعيت بيماران تحت مطالعه مورد مقايسه قرارداد. بطور كلي ميزان تاثير پذيري با كاهش سمپتوم باليني يا بهبود عملكرد فيزيولوژيكي قابل محاسبه است. اگر مهندسان بافت نكاتي خارج از مصوبه هاي استانداردهاي مراقبت باليني براي تاثير گذاري باليني طراحي يا انتخاب كنند، فرايند ارزيابي بخاطر شرايط مورد نياز براي قانونمند كردن نكات اصلي مربوطه طولاني مي شود.
در اكثر نمونه ها، فرايند تحقيق باليني براي تجهيزات مهندسي بافت با تجهيزات غير جذب شونده و غير زنده متمايز نيست. مطالعات انجام گرفته تحت معافيت تحقيقاتي دستگاه (IDE) صورت گرفته و فازهاي سنتي (I,II,III) را براي جمع آوري داده ها قبل ازصدور موافقت نامه پيش بازاريابي (PMA) دنبال مي كند. البته موافقت نامه بازاريابي براي يك دستگاه پزشكي را مي توان از طريق قرار داد توسعه محصول (PDP) نيز بدست آورد كه شامل مكانيزم تشريح بهسازي تجهيزات پرشكي سال 1976 مي شود. درمانهاي مهندسي بافت كه حاوي مواد بيولوژيكي هستند ممكن است به گواهينامه كاربرد بيولوژيكي FDA (BLA) يا مصوبه ساخت قبل از شروع بازاريابي نياز داشته باشند.
-فعاليت هاي قانون مند REGVLATORY ACTIVIES OF FDA
درمان هاي تحقيقاتي مهندسي بافت، نمايشي منحصر به فرد از رقابت سازمان FDA، مركز تجهيزات سلامتي و راديولوژي (CDRH)، مركز تحقيقات و ارزيابي بيولوژيكي (CBER) و مركز تحقيقات و ارزيابي دارو (CDER) است. شايد بتوان گفت كه اكثريت كاشتني هاي مهندسي بافت را سلول هايي تشكيل مي دهند كه تاريخچه بيشتر آنها توسط CBER بررسي شده است، اين كاشتني ها همچنين شامل پليمرهاي پالايش شده‏اي هستند كه اغلب توسط CBER بازنگري شده اند. از آنجا كه مهندسي بافت مي تواند مباحث رهايش دارو و يا سنتز دارو توسط روش هاي تغيير ژن را نيز در بر گيرد، بافت هاي مهندسي خاص نيز ممكن است به بازنگري توسط CBER نياز داشته باشند. اين رقابت هاي جديد بصورت خيلي پويشگرايانه توسط FDA در خلال گفتگوهاي انجام شده با افراد مجرب و عموم مردم مورد ملاحظه قرار گرفته است، همچنين به توسعه مكانيزم هاي بين مركزي جهت تسهيل بازنگري درمان هاي تركيبي توجه شده است. اين مقدمات به طرح و پايه ريزي قوانين و سياست هاي جديد تعيين ايمني و تاثير درمان هاي تركيبي منتج شده است.
در طول سال هاي 1990 تلاش هاي قابل ملاحظه FDA سبب توسعه پايه علمي شد كه كليه نمايندگي ها به آن مراجعه كرده و با ايجاد يك اتفاق نظر همگاني، كليه شركت كنندگان از آن سود مي برند.
-طبقه بندي سنتي تحت عناوين تجهيزات، مواد بيولوژيكي يا داروها
TRADITIONAL CLASSFICATIONS AS DEVICES, BIOLOGICS, OR DRUGS
لايحه فدرال غذا، دارو و لوازم آرايشي سال 1938 اختياراتي را براي قانون مندي غذا، دارو لوازم آرايش، تجهيزات و داروهاي حيوانات جهت ايمني آنها وضع كرد. بهسازي تجهيزات پزشكي سال 1976 و لايحه تجهيزات پزشكي ايمن سال 1990 كلمه دستگاه را براي طبقه بندي كليه تجهيزات پزشكي، وضع حق صلاحيت صفحات مشورتي، جلوگيري از تقلب و چسباندن مارك هاي نادرست و نياز به پيروي از اصول درست ساخت GMPS تعريف كرد. اجراي اين اختيارات وسيع توسط FDA گاهاً به بازنگري IDE كه نيازمند تكميل و استخدام كادر متقاضيان صنعتي در اوضاع نامساعد رقابتي بود منتج مي شد. كنگره در سال 1977 با تصويب لايحه نوين سازي FDA (35) به اين مشكلات پاسخ داد كه در حال حاضر نيز اجرا مي شوند. تصويب اين قانون سبب محدود كردن زمان پاسخ گويي FDA به درخواست هاي تحقيقاتي و در نتيجه پاسخ محققان به سوالات FDA شد. علاوه بر اين وجود تعهدات FDA نسبت به سرمايه گذاري هاي كنگره به شدت زمان بازنگري درمان تحقيقاتي و بررسي سفارشات معوقه را كاهش داد.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming پیش گفتار یکی از معضلات بزرگی که علم ...

دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

صفحه نخست » پایان نامه » دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming.

داربست مهندسي بافت - dociran.com

ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming: ... هاي مهندسي بافت، داربست ... ساخت نسبت به روش هاي ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming. 230 صفحه با فرمت ورد

سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming دسته: ... ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش ...

سمينارساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming

سمينارساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming,سمينارساخت,داربست,هاي,مهندسي,بافت,به,روش,Gas ...

دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming,دانلود پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foamingدانلود-کامل-پاورپوینت-مقاله-تحقیق ...

پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming 230 ص word داربست مهندسی بافتدر مهندسی ...

PZ18- ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

کد محصول pz18 فایل word 240 صفحه 18000 تومان فهرست مطالب : پیشگفتار نتایج قانونمند و استاندارد شده ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

متن کامل (همراه با تمام ضمائم) : ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming. 230 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas Foaming ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming 230 ص word داربست مهندسی بافتدر مهندسی ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foamingدانلود-کامل-پاورپوینت-مقاله-تحقیق ...

سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming دسته: پزشکی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming . فهرست. پیشگفتار 1 ×نتایج قانونمند و ...

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

پایان نامه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foamingلینک منبع و پست :پایان نامه ساخت داربست ...

دانلود ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

فهرست عنوان صفحه پیشگفتار ۱ نتایج قانونمند و استاندارد شده ۵ گزینش و جداسازی ...

دانلود پایان نامه با موضوع ساخت داربست های مهندسی بافت به ...

دانلود پایان نامه با موضوع ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming مقدمه : یکی از معضلات ...

دانلود پایان نامه ساخت داربست هاي مهندسي بافت به روش Gas ...

پيش گفتار يكي از معضلات بزرگي كه علم پزشكي از ديرباز با آن درگير بوده است، ارائه درماني قطعي ...

دانلود پروژه پایان نامه ورد ساخت داربست هاي مهندسي بافت به ...

دانلود پایان نامه عمران تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي ... به كمك ...

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

پروژه بررسی سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران از طریق داده کاوی

دانلود پروژه آمار مرگ و میر سالهای 80 تا 85