دانلود رایگان

دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش انواع فایلهای ورد گزارشات طرح و پاورپوینت و کارهای کلاسی و نقشه های GIS

دانلود رایگان دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای) دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای)
409 صفحه
PDF قابل کپی در Word
فهرست
فصل اول ................................................................................................... 1
مباني نظري مطالعات آينده نگري آمايش استان قزوين......................................... 1
مقدمه.......................................................................................................... 3
-1-1 مباني نظري آينده نگري دربرنامه آمايش ........................................................ 4
-1-1-1 ادبيات و روش شناسي آينده پژوهي............................................................. 4
-2-1-1 روش دلفي ......................................................................................... 5
-3-1-1 روش سناريو نويسي................................................................................ 7
-4-1-1 روش اثرهاي متقاطع .............................................................................. 8
-5-1-1 روش 8..........................................................................................GIS
-6-1-1 روش چرخه آينده.................................................................................. 9
-2-1 مباني نظري آینده نگری نظام شهری و سناریوهای محتمل.................................. 11
-1-2-1 سناريوي قطبی.................................................................................. 11
-2-2-1 سناريوي خوش هاي ............................................................................... 12
-3-2-1 سناريوي چند مرکزي ........................................................................... 13
-4-2-1 سناريوي جزير هاي................................................................................ 14
-5-2-1 سناريوي شبکه اي .............................................................................. 15
-3-1 روشهاي پيش بيني جمعيت ........................................................................ 16
-1-3-1 روشهاي رياضي.................................................................................. 17
-1-1-3-1 روش میزان رشد )روش هندسی(........................................................... 17
-2-1-3-1 روش رشد نمایی.............................................................................. 18
-2-3-1 روش تركيبي.................................................................................... 18
-3-3-1 رو ش اقتصادي................................................................................... 20
-4-1 مروري بر مطالعات انجام شده..................................................................... 20
-1-4-1 بررسي مطالعات آمايش در ساير كشورهاي جهان ........................................ 20
-2-4-1 مروري بر مطالعات آينده نگري ساير استانهاي كشور در تهيه آمايش .................. 31
-5-1 روش مورد استفاده در آینده نگری طرح آمایش استان قزوین ............................... 34
فصل دوم.................................................................................................. 41
بررسي اسناد بالادست.................................................................................. 41
-1-2 چشم انداز بلند مدت ایران در جهان.............................................................. 42
-2-2 نقش استان قزوین در تحقق چشم انداز بیست ساله کشور..................................... 46
-3-2 طرح آمایش ملی..................................................................................... 47
-1-3-2 اصول آمایش سرزمین ........................................................................... 47
-1-1-3-2 ملاحظات دفاعی و امنیتی.................................................................. 48
-2-1-3-2 کارآیی و بازدهی اقتصادی.................................................................. 48
-3-1-3-2 وحدت ویکپارچگی سرزمین................................................................. 49
-4-1-3-2 گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطق هاي......................................... 50
-5-1-3-2 حفاظت از محيط زيست و احياء منابع طبيعي ........................................... 51
-6-1-3-2 حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي............................... 52
-7-1-3-2 تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.................................... 52
-8-1-3-2 رفع محروميتها مخصوصاً در مناطق روستايي كشور ..................................... 53
-2-3-2 ضوابط ملي آمايش سرزمين .................................................................... 53
-4-2 اسناد بالا دست آمایش استان قزوین ............................................................. 62
-1-4-2 نظریه پایه توسعه استان قزوین................................................................. 62
-2-4-2 جایگاه منطقه ای استان قزوین.................................................................. 64
-5-2 جایگاه سایر استان های منطقه در مطالعات آمایش ملی........................................ 66
فصل سوم................................................................................................. 75
تصوير برداري از وضعیت موجود استان بر اساس مطالعات بخش هاي مختلف.......... 75
مقدمه........................................................................................................ 77
-1-3 عوامل موثر در شكل گيري ساختار فضايي استان قزوين...................................... 77
-1-1-3 جغرافیای طبیعی استان......................................................................... 77
-2-1-3 منابع آب ......................................................................................... 79
-3-1-3 پوشش گیاهی ................................................................................... 83
-2-3 سیر تحولات تاریخی مهم منطقه قزوین.......................................................... 84
3 سير تاريخي شکل گیری نقش های مهم منطقه قزوين در سرزمین ایران.................. 85
-4-3 روندها، رویدادها،اقدامات مهم شکل دهنده وضعيت موجود آمایش استان )بالاخص چند دهه
گذشته(...................................................................................................... 86
-5-3 ويژگيهاي الگوي موجود سازمان فضایی......................................................... 101
-1-5-3 توزيع جمعيت در سكونتگاه شهري استان................................................... 113
-2-5-3 توزيع جمعيت در سكونتگاه هاي روستائيان................................................ 119
-3 -6 پیوندهای موجود بین استان قزوین و سایر استان ها ......................................... 126
1-6-3 پيوندهاي فيزيكي................................................................................ 127
-2-6-3 پيوندهاي اقتصادي.............................................................................. 132
-7-3 نق شهای متقابل توسعه ای استان قزوین و سایر استا نها ...................................... 135
-3 -8 نق شهای مهم فعلی ساير مناطق کشور موثر در توسعه قزوين ازمنظر استان قزوین......... 136
-9-3 نقش های مهم فعلی قزوين در توسعه مناطق کشور از منظر سایرمناطق ............... 138
-10-3 جمع بندی نقاط قوت و ضعف، فرص تها و تهدیدهای استان............................... 139
-1-10-3 نقاط قوت:...................................................................................... 139
-2-10-3 نقاط ضعف:..................................................................................... 139
-3-10-3 فرصت ها:........................................................................................ 140
-4-10-3 تهدیدها: ........................................................................................ 141
-11-3 تصویر لاکن وضعیت موجود استان............................................................. 142
فصل چهارم............................................................................................. 147
منطقه بندي استان قزوين از ديدگاه برنامه ريزي آمايش.................................... 147
-1-4 ضوابط و معیارهای منطقه بندی.................................................................. 149
-2-4 تعیین مناطق و ویژگی ممیزه هر منطقه........................................................ 149
-1-2-4 منطقه یکم )مجموعه شهری قزوین( ......................................................... 151
-2-2-4 منطقه دوم )الموت(............................................................................. 154
-3-2-4 منطقه سوم )طارم کوهین( .................................................................... 156
-4-2-4 منطقه چهارم )آبیک(.......................................................................... 159
-5-2-4 منطقه پنجم )تاکستان( ........................................................................
6-2-4 منطقه ششم )بوئین زهرا(...................................................................... 166
-7-2-4 منطقه هفتم )مرکزی دشت( .................................................................. 169
-8-2-4 منطقه هشتم )آوج -آبگرم( .................................................................... 171
-3-4 پیوندهای بین مناطق .............................................................................. 174
-4-4 عملکرد مناطق و استا نهای هم جوار............................................................ 181
-5-4 نقاط قوت وضعف، فرصتها و تهدیدها و اصلی ترین چالشهای مناطق....................... 182
-1-5-4 منطقه یک )مجموعه شهری قزوین(......................................................... 182
-2-5-4 منطقه دو )الموت( ............................................................................. 183
-3-5-4 منطقه سه )طارم(.............................................................................. 184
-4-5-4 منطقه چهار )آبیک( ........................................................................... 185
-5-5-4 منطقه پنج )تاکستان( ......................................................................... 186
-6-5-4 منطقه شش)بوئین زهرا( ...................................................................... 187
-7-5-4 منطقه هفت )مرکزی دشت(.................................................................. 188
8-5-4 منطقه هشت )آوج و آبگرم( .................................................................... 189
فصل پنجم.............................................................................................. 203
ناسازگاريهاي مناطق و نواحي با اصول آمايش.................................................. 203
-1-5 مفهوم ناسازگاری ها در آمایش سرزمین ........................................................ 205
-2-5 ارزیابی ناسازگاریها بین اصول آمایش و فصول اقتصادی- اجتماعی درمناطق.............. 207
-3-5 ارزیابی ناسازگاری های وضع موجود مناطق برنامه ریزی با اصول آمایش .................. 210
-4-5 تحلیل لاکن و جمع بندی ناسازگاری ها ........................................................ 212
-5-5 یافته های حاصل از تحلیل جداول ناسازگاری بر حسب اصول آمایشی ..................... 214
-1-5-5 رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی............................................................ 214
-2-5-5 افزایش کارایی و بازدهی اقتصادی ........................................................... 215
-3-5-5 تقویت وحدت و یکپارچگی سرزمین......................................................... 216
-4-5-5 گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای در سطح استان ..................... 217
-5-5-5 حفاظت محیط زیست و ارتقاء توان طبیعی ................................................ 218
-6-5-5 حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی ................................... 219
کاهش محرومیت ها بالاخص در مناطق روستایی ......................................... 221
فصل ششم .............................................................................................. 223
پیش بینی و آینده نگری.............................................................................. 223
مقدمه....................................................................................................... 225
-1-6 پيش بيني تحولات جمعيتي....................................................................... 225
-1-1-6 ضرورت های پيش بيني جمعيت ............................................................... 225
-2-1-6 پيش بيني تحولات جمعيت استان در سناريوهاي مختلف ................................ 227
-1-2-1-6 سناريوي اول )پي شبيني براساس نرخ رشد متوسط دوره ده ساله 85 - 1375 ( ......... 227
-2-2-1-6 سناريوي دوم)پيش بيني براساس نرخ رشد متوسط دوره بیست ساله) 85 - 1365 (. 232
-3-2-1-6 سناريوي سوم )پيش بيني براساس نرخ رشد كاهنده(.................................. 234
-4-2-1-6 سناريوي چهارم )روش ترکیبی( .......................................................... 236
-5-2-1-6 جمع بندي نتايج پيش بيني جمعيت استان در سناريوهاي مختلف و انتخاب گزينه
محتمل .................................................................................................... 241
-6-2-1-6 پيش بيني ضريب شهرنشيني در سناريوهاي مختلف................................... 249
-7-2-1-6 پيش بيني جمعيت برحسب گروههاي سني )تحليل هرم سني(...................... 250
-3-1-6 پیش بینی ترکیب اشتغال )جنسی، بخشی و ...(............................................ 253
-1-3-1-6 پيش بيني عرضه نيروي كار............................................................... 253
-2-4-1-6 تقاضای نیروی کار ......................................................................... 259
-3-3-1-6 پيش بيني اشتغالزايي بخش های اقتصادي استان ....................................... 262
-2-6 آینده نگری نظام سکونتگاهی در سناریو های مختلف......................................... 266
-1-2-6 آینده نگری نظام شهری........................................................................ 266
-1-1-2-6 پیشینه تاریخی و وضعیت موجود نظام شهری استان.................................. 266
-2-1-2-6 مبانی نظری آینده نگری نظام شهری استان و سناریوهای محتمل.................. 270
-3-6 آينده نگري استان بر اساس اصول آمایش سرزمین............................................ 283
-4-6 چشم انداز توسعه استان .......................................................................... 288
فصل هفتم...............................................................................................
اهداف و راهبردهاي آمايش استان ................................................................. 289
-1-7 اهداف ................................................................................................ 291
-1-1-7 اهداف تفصيلي آمايش استان ................................................................ 292
-1-1-1-7 اهداف ملي.................................................................................. 293
-2-1-1-7 اهداف استاني................................................................................ 300
-3-1-1-7 اهداف بين استاني)اهداف مشترک بين چند استان( .................................. 305
-4-1-1-7 اهداف سازماندهي فضايي ) شهرها، روستاها، فعاليتها، شبکه ها( .................... 308
-2-7 راهبردهاي آمايش استان .......................................................................... 310
-1-2-7 راهبردهاي استاني............................................................................... 311
-2-2-7 راهبردهاي سازماندهي فضايي................................................................. 321
فصل هشتم ............................................................................................. 322
الگوي كلان سازمان فضايي افق )طرح پايه( ..................................................... 322
-1-8 سازمان فضايي مطلوب براي توسعه استان ...................................................... 325
-1-1-8 الگوي لاکن سازمان فضايي افق............................................................... 325
-1-1-1-8 الگوي استقرار فعاليت ها.................................................................. 334
-2-1-1-8 الگوي استقرار مراکز سکونتگاهي ......................................................... 348
-3-1-8 همگرايي سازمان فضايي مطلوب استان با سند ملي آمايش سرزمين و اسناد
منطق هاي .................................................................................................. 358
فصل نهم ................................................................................................. 359
تعیین راهبردها و اقدامات آمایشی در مناطق................................................... 359
-1-9 نقش راهبردهای منبعث از اصول آمایش سرزمین در بخشها و مناطق...................... 361
-2-9 راهبردهای آمایشی بر حسب فصول در سطح مناطق.......................................... 367
-3-9 اقدامات اولویت دار آمایشی در مناطق و نواحی ............................................... 367
فصل دهم ................................................................................................ 369
پروگرامهاي توسعه در مناطق........................................................................ 369
-10 پروگرامهای توسعه در مناطق...................................................................... 371
سیاست ها و اقدامات اجرایی پروگرام ها ...................................................... 374
-1-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 1)مجموعه شهری قزوین(...... 374
-2-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 2 )الموت(........................ 376
-3-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 3 )طارم( ......................... 378
-4-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 4 )آبیک(.......................... 378
-5-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 5 )بویین زهرا(................... 380
-6-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 6 )تاکستان(....................... 382
-7-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 7 )مرکزی دشت( ................ 384
-8-1-10 اقدامات و سیاست های اجرایی پروگرام های منطقه 8 )آوج(...........................


آمایش استان قزوین


آینده پژوهی


سناریونگاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

نمونه سوالات ارشد MRI

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن