دانلود رایگان

معماری دیکانستراکشن - دانلود رایگاندانلود رایگان در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ می‌توان به رابطه‌ی مستقیم و عمیق بین نحوه‌ی نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به ط

دانلود رایگان معماری دیکانستراکشن مقدمه
در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ می توان به رابطه ی مستقیم و عمیق بین نحوه ی نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور كلی آن چه را فرهنگ می نامیم و آنچه كه به عنوان اثر معماری عرضه می نماید پی برد.
به این معنی كه نحوه ی تفكر و تفسیرانسان از هستی در شكل گیری معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان كالبد معماری شكل می گیرد، متأثر از كیفیات روحی است، كه خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابه ی نقاشی كودكی كه از روی آن می توان به نحوه تفكر و حالات روانی كودك در هنگام خلق نقاشی اش پی برد.
مقارن با تحولات عظیمی كه در چند قرن اخیر در حوزه ی تفكر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش دگرگونی هایی گردیده كه باز خورد آن را می توان در تعدد سبك ها مشاهده كرد. به این معنی كه، این معماری است كه آن تفكرات را توصیف می كند.
هر تفكر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبكی نو در معماری شده است.
مطالعه حاضر، كه به عنوان تحقیق درس آشنایی با معماری معاصر صورت گرفته است در نهایت چنین نتیجه ی كلی را استنباط نموده است.
در این مطالعه، ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شده، آنگاه در بخش دوم و سوم به تعریف سبك های دیكانستراكشن و فولدینگ در معماری پرداخته شده و بخش چهارم به مقایسه ی این دو سبك اختصاص یافته است.
در بخش پنجم نیز نتیجه گیری و جمع بندی موضوعات مورد بحث درج گردیده و نهایت آن كه فهرست منابع مورد استفاده در پایان آورده شده است.
باید توجه كرد كه در جای جای این تحقیق به ویژه در بخش های مقایسه و نتیجه گیری از برداشت های فردی استفاده شده است.
به این معنا كه پس از مطالعه منابع، آنچه به عنوان برداشت فهمیده شده درج گردیده است.
هرچند كه در بعضی از موارد از نقل قول های مستقیم نیز استفاده شده است


بخش اول – مقدمات فلسفی

قبل از بررسی ویژگی های معماری دیكانستراكشن (Deconstruction) و فولدینگ (folding) ابتدا باید به فلسفه ای كه این دو نوع معماری از آن ملهم گردیده اشاره كنیم.
فلسفه ی هر دو نوع سبك شباهت های بسیار زیادی دارد و اندك تفاوت بین فلسفه ی آن ها در بخش چهارم (به عنوان تفاوت دو سبك) آورده شده است.
مكتب ساختارگرایی (ساخت گرایی – structuralism) كه در نقطه ی مقابل با دیكانستراكشن قرار دارد، به عنوان یك روش تجزیه و تحلیل، در ابتدا توسط فردیناند سوسور (F. Desaussure – 1857 – 1913) در زبان شناسی وارد و گسترش پیدا كرد.
ساخت گرایی ریشه های خودش را به طور مستقیم در هرمنوتیك دارد.
هرمنوتیك كه در آن به بررسی شناخت و فهم و تفسیر متن می پردازد، ابتدا در زبان شناسی مطرح بود، اما در فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی نیز گسترش یافت. در اینجا متن دیگر متن موردنظر زبان شناسان نیست بلكه متن به مثابه ی هستی و پدیده های عالم است.
ساخت گرایان در هر پدیده، عناصری مرتبط با یكدیگر مشاهده می كنند و در پی بررسی قوانین حاكم بر این روابط هستند.
پیدا كردن ساخت ها در مواردی مانند قواعد خویشاوندی، اساطیر، مناسك اجتماعی، هنرها، تغذیه و... هدف اصلی ساخت گرایان است.
از دیدگاه ساخت گرایان پدیده های انسانی در حكم مجموعه عناصری هستند كه تحت تأثیر قوانین حاكم بر آن پدیده ها، با یكدیگر در رابطه هستند.
به عبارت دیگر وقوع پدیده ها (پدیده های انسانی) از ساحت ناخودآگاه انسان( رویدادهایی كه به ظاهر فراموش شده اند اما ناخودآگاه در ذهن باقی می مانند و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، علت هایی كه وجود دارند، اما آشكار نیستند.) نشئت می گیرد و چون انسان در انجام این امور آگاهانه عمل نمی كند با بررسی این پدیده ها (و حالت تكراری حاكم بر آن ها) می توان قوانینی استخراج كرد كه در موارد مشابه هم صادق باشند. (استدلال استقرایی) به طور خلاصه ساخت گرایی یك نظریه ی روش شناختی است كه در آن می توان هر مسأله ای را مورد بررسی قرار داد و قوانین حاكم بر آن مسائل را استخراج و از آن قوانین در جهت پیش بینی مسائل بهره جست.ساختار گرایان معتقدند ، بخش بزرگی از آگاهی های ذهن بشر به صورت نا خوداگاه است ، به دیگر سخن مفاهیمی در زندگی اقوام گذشته وجود داشته ، که در زندگی انسان معاصرهم وجود دارد وما از این مفاهیم بعنوان ((کهن الگوها )) یاد می کنیم .
ساخت گرایی، نقدی بر فلسفه و اندیشه مدرن بود كه در آن تمامی پدیده های انسانی از دیدگاه عقل بشر مورد بررسی قرار می گرفت و نقش عوامل ناخودآگاه (مانند تأثیرات فرهنگ، قومیت و..) در بررسی آن پدیده ها نادیده گرفته می شد.
از سوسور زبان شناس سویسی و استراوس (claude levistrauss – 1908- ) مردم شناس فرانسوی می توان به عنوان نظریه پردازان این مكتب نام برد.
در نیمه ی اول قرن بیستم، از سوی ژان پل سارتر (1980 – 1905) فیلسوف فرانسوی فلسفه ی( اصالت وجود) (اگزیستانسیالیسم) مطرح گردید.
سارتر معتقد بود هر فرد ماهیت خویش را شكل می دهد، هیچ دو فرد یا پدیده ی مشابهی وجود ندارد و بنابراین تجزیه و تحلیل ساختی كه مبتنی به روش استدلال استقرایی (كشف قوانین و نظم موجود در پدیده از طریق مشاهده و بررسی تكرار آن ها) است مردود است.
به این ترتیب فلسفه اصالت وجود (به مثابه ی پایه مكتب دیكانستراكشن) نیز ریشه در هرمنوتیك و نحوه ی تفسیر پدیده ها دارد با این تفاوت كه پیروان ساختارگرایی معمولاً متن مداراند، یعنی به متن توجه می كنند تا مؤلف آن ولی پیروان مكتب دیكانستراكشن مفسرمداراند، به این مفهوم كه بیان می دارند هر فردی (مفسری) می تواند تفسیری متفاوت از یك متن واحد داشته باشد. یعنی به تعداد افراد (مفسران) از یك متن، تفسیر وجود دارد (كثرت معانی).
مكتب فكری دیكانستراكشن كه اساس خود را از فلسفه ی اصالت وجود دارد توسط ژاك دریدا ( -(Jaceques Derrida -1930 فیلسوف معاصر فرانسوی پایه گذاری شد .
دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است چون فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می كنند، پس روش ساختارگراها كه مبتنی بر مطالعه ی تكرارها است صحیح نیست.
به عقیده دریدا یك متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشكار نمی كند و هر خواننده و یا هركس آن را قرائت می كند (در اینجا مفسر)، می تواند دریافت متفاوتی از قصد و هدف مؤلف آن داشته باشد. به عبارت دیگر یك متن معنی واحدی ندارد و كثرت معانی (به تعداد مفسران) در مورد آن درست است پس چون تكرار و مشابهت در كلیه متون وجود ندارد روش استقرایی ساختارگرایان مورد سوال است، به همین دلیل در بینش دیكانستراكشن ما در یك دنیای چند معنایی زندگی می كنیم.
از نظر دریدا در تقابل های دوتایی چون روز و شب، زن و مرد، تقارن و عدم تقارن و... یكی بر دیگری ارجحیت ندارد. چون هر فرد می تواند برداشتی متفاوت از معنای این تقابل ها داشته باشد.
29 صفحه فایل Word قابل ویرایش


معماری دیکانستراکشن


دیکانستراکشن در فارسی


ساختار زدایی


شالوده شکنی


واسازی


بنیان فکنی


ساختار شکنی


بن فکنیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معماری، دکوراسیون داخلی ، طراحی داخلی آرل

فعالیت شبانه مساله ی مهلک برای تمام دانشجویان معماری است. سال جدید تحصیلی شروع شده ...

آرک پلاس - همکاری در فروش فایل های معماری

پاورپوینت معماری فرشید موسوی. فرشید موسوی در سال ۱۹۶۵ در شهر شیراز متولد شد و درسن ۱۸ ...

archi-classic - سایت تخصصی معماری

سایت تخصصی معماری ویژه دانشجویان و مهندسین عمران و معماری

دانلود رایگان پلان پله برقی DWG – خط معمار،معماری،طراحی ...

دانلود رایگان پلان پله برقی dwg – در این قسمت برای همراهان عزیز خط معمار، پلان پله برقی ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone) – خط معمار،معماری ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone)، دانلود تکسچر مرمر, تکسچر سنگ تزئینی, تکسچر سنگ نما ...

۱۰۰ دانشگاه برتر معماری در دنیا – پارس دیسا

اسامی ۱۰۰ دانشگاه برتر معماری. QS موسسه رتبه بندی دانشگاه ها (Quacquarelli Symond)، همه ساله ...

دانلود مبلمان اتوکد - پارس دیسا

دانلود مبلمان اتوکد. مبلمان بخش اصلی و تکمیل کننده طراحی یه فضا به ویژه فضایی با ...

Zaha Hadid Architects

London based practice presents its projects, paintings, exhibitions and writings.

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای اینترنتی با بیش از ۲۸۰ زبان با محتوای آزاد است که با همکاری ...

معماری، دکوراسیون داخلی ، طراحی داخلی آرل

فعالیت شبانه مساله ی مهلک برای تمام دانشجویان معماری است. سال جدید تحصیلی شروع شده ...

آرک پلاس - همکاری در فروش فایل های معماری

پاورپوینت معماری فرشید موسوی. فرشید موسوی در سال ۱۹۶۵ در شهر شیراز متولد شد و درسن ۱۸ ...

archi-classic - سایت تخصصی معماری

سایت تخصصی معماری ویژه دانشجویان و مهندسین عمران و معماری

دانلود رایگان پلان پله برقی DWG – خط معمار،معماری،طراحی ...

دانلود رایگان پلان پله برقی dwg – در این قسمت برای همراهان عزیز خط معمار، پلان پله برقی ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone) – خط معمار،معماری ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone)، دانلود تکسچر مرمر, تکسچر سنگ تزئینی, تکسچر سنگ نما ...

۱۰۰ دانشگاه برتر معماری در دنیا – پارس دیسا

اسامی ۱۰۰ دانشگاه برتر معماری. QS موسسه رتبه بندی دانشگاه ها (Quacquarelli Symond)، همه ساله ...

دانلود مبلمان اتوکد - پارس دیسا

دانلود مبلمان اتوکد. مبلمان بخش اصلی و تکمیل کننده طراحی یه فضا به ویژه فضایی با ...

Zaha Hadid Architects

London based practice presents its projects, paintings, exhibitions and writings.

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای اینترنتی با بیش از ۲۸۰ زبان با محتوای آزاد است که با همکاری ...

معماری، دکوراسیون داخلی ، طراحی داخلی آرل

فعالیت شبانه مساله ی مهلک برای تمام دانشجویان معماری است. سال جدید تحصیلی شروع شده ...

آرک پلاس - همکاری در فروش فایل های معماری

پاورپوینت معماری فرشید موسوی. فرشید موسوی در سال ۱۹۶۵ در شهر شیراز متولد شد و درسن ۱۸ ...

archi-classic - سایت تخصصی معماری

سایت تخصصی معماری ویژه دانشجویان و مهندسین عمران و معماری

دانلود رایگان پلان پله برقی DWG – خط معمار،معماری،طراحی ...

دانلود رایگان پلان پله برقی dwg – در این قسمت برای همراهان عزیز خط معمار، پلان پله برقی ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone) – خط معمار،معماری ...

دانلود تکسچر سنگ مرمر (marbel stone)، دانلود تکسچر مرمر, تکسچر سنگ تزئینی, تکسچر سنگ نما ...

۱۰۰ دانشگاه برتر معماری در دنیا – پارس دیسا

اسامی ۱۰۰ دانشگاه برتر معماری. QS موسسه رتبه بندی دانشگاه ها (Quacquarelli Symond)، همه ساله ...

دانلود مبلمان اتوکد - پارس دیسا

دانلود مبلمان اتوکد. مبلمان بخش اصلی و تکمیل کننده طراحی یه فضا به ویژه فضایی با ...

Zaha Hadid Architects

London based practice presents its projects, paintings, exhibitions and writings.

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای اینترنتی با بیش از ۲۸۰ زبان با محتوای آزاد است که با همکاری ...

گزارش کارآموزی تاسیسات سیستم حرارتی و برودتی

دانلود روشهای آماری و شاخص های بهداشتی

مقاله:بهداشت روان و مهارتهای مقابله با استرس ، اضطراب ، خشم

قارچ شناسی پزشکی عفونتهای قارچی فرصت طلب

كتاب Basis and clinical pharmacology زبان اصلي

دانلود نت و تبلچر آهنگ عشق اول از مهدی احمدوند

رام F761S-MAINBOARD-V2.0.0

گزارش کاراموزی کارخانه اروم ادا برای رشته صنایع غذایی

عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

دانلود مقاله صنعت روغن کشی از پنبه دانه

دانلود کاتالوگ یاتاقان های FAG , دانلود کاتالوگ یاتاقان فگ

نرم افزار ساخت بنر در سایت

ریکاوری j710 mount ok

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

دانلود پروژه Flash برای درس گرافیک و محیط های چندرسانه ای

بازی گلف با دوراااا

روش ساخت سیستم لوپ توسط دو موتور پل شکسته (shaded pole) انرژی الکتریکی رایگان

طرح توجيهي توليد و مونتاژ بردهاي الكترونيكي

پاسخ نامه حسابداری میانه 1 اسکندری

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هشتم- عددهای صحیح و گویا

آموزش تهیه 50 نوع سُُس

آموزش آشپزی غذاهای شرقی، غربی، ترکی و عربی

صنعت روستا در ایران

79 اسلاید کتاب زیبا و مفید سنگفرش هر خیابان از طلاست

راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

فضائل دوستان و شيعيان آل محمّد عليهم السلام با فرمتهای Pdf و Word

الفبای فلسفه نوشته نایجل واربرتون

دانلود کتاب کمیاب مکاتیب سنایی غزنوی

بازسازی انرژی در بدن توسط اذکار و اسماء الهی