دانلود رایگان

تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . . . اگر فایل مورد نظرتان وجود نداشت بااین شماره 09386294774 ارتباط برقرار کنید اگر مقدور بود برایتان فراهم می شود .با تشکر

دانلود رایگان تحقیق درباره تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن(pdf) ﭼﮑﯿﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮﻻت وﺳـﯿﻌﯽ رو ﺑـﻪ رو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن، ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪي ﭘﯿﺶ روي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي دﺳﺖ اﻧـﺪرﮐﺎران ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﮐـﻼن، اﺳـﺎﺗﯿﺪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﯾﯽ، ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪا ري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
٢
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن واژه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮي را در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨ ﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، اﻣﻨﯿﺖ، اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﺠﺎرت، ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﻮﯾﺖ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻓﻨﺎوري، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮد ﺟﺪﯾﺪي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .روﻟﻨﺪ راﺑﺮﺗﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺷﺪن ﺻﻔﺎت ﺧﺎص و ﺧـﺎص ﺷـﺪن ﺟﻬـﺎن ﺷـﻤﻮﻟﯽ ﻫﺎﺳـﺖ .(1382 )اﺳﻼﻣﯽ، ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺟﻮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻠﻢ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮔﺴﺘﺮده اي را ﭘﺪﯾﺪ آورده و ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﻮﮐﻬﺮﺟﯽ، 1382(، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن در اﻣـﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮز ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران آن را در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺮﯾﻒ و روﻧﺪ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﻧﻘـﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ روي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿـﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ، ﮐﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ا ز ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد :ﻧﺨﺴﺖ اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺟﻠـﺐ ﮐـﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد .دوم، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎ رﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ .و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑـﻪ آﯾﻨـﺪه
٣
ﺣﯿﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺘﺎﺑﺪاران و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮز ﺑﺮآﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن واژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﻟﯽ روز اﻓﺰون ﮐﺎﻻ، ﺧ ﺪﻣﺎت، ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎم ﻫﺎي آن در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﺳـﺮﯾﻊ ﺗـﺮ G )ﺷﺪه اﺳﺖ lobalization, 2002.( در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﭙﺮدﯾﮑﺸﻨﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰ ﻟﻪ رﺷﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه Hyperdictionary )اﺳﺖ , .(در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ 2002 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬـﺎﻧ ﯽ ﺷـﺪن در ﻋﺮﺻـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 1960 ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻓﻘـﺎت ﺗﺠﺎرت آزاد، ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻫـﺎ را .(1379 ﭘﺎك ﮐﺮده و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ )راﺑﺮﺗﺴﻮن، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ واژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره دارد .اﻣـﺎ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫ ﻨﮕﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺳـﺎزد .اﯾـﺪه ﻫـﺎ، آﯾـﯿﻦ ﻫـﺎ، ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻗﺒﯿﻞ آن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠـﯽ ﺣﺮﮐـﺖ Kluver )ﻣﯽ ﮐﻨﺪ , 2000.(جنگ روانی


ددتحقیق


رشنال


داستان


رز


دانشجو


دانشگاه


وبلا


برنامه


نویسی


اندروید


ایران


اینترنت


سی


شارپ


زبان


درس


دانلود


مدرسه


استاد


تهران


تبریز


م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

تحقیق آماده در مورد ویندوز سون

کد نویسی و شبیه سازی متلب تاب‌آوری شبکه‌های سايبری با الگوریتم استعماری و شبکه عصبی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

آموزش نرم افزار R (آر) با زبان فارسی

تحقیق در مورد دانه

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم های کامپوزیتی چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رزین اپوکسی و کاربرد آن در صنعت

پاورپوینت انواع مبدل های حرارتی [پروژه]