دانلود رایگان

مقاله بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مدي - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مدي فرمت : WORD تعداد صفحه :144

چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
- دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.


فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه
2
بيان مسئله
5
اهميت و ضرورت پژوهش
6
اهداف تحقيق
7
سؤالات تحقيق
8
تعاريف عملياتي واژه ها
11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

مقدمه
13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
14
عوامل توسعه اقتصادي
15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
15
آموزش
18
تعريف آموزش و پرورش
20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي
23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
24
نيازسنجي آموزشي
27
مفهوم نياز
29
منابع نيازهاي آموزشي
30
انواع نيازسنجي
32
كار
34
عرضة نيروي كار
37
بازار كار
38
نياز بازار كار
39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار
48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي
49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي
51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار
57
آموزش فني و حرفه اي در ايران
59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

59

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه اي
سياست هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي

63
64
65
68
69
70
72
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟
78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات
81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي كند
82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است
83

84
پيشينة پژوهش
85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق

مقدمه
93
جامعة آماري
94
نمونة آماري
95
روش تحقيق
96
ابزار جمع آوري اطلاعات
96
اعتبار و پايائي پرسشنامه
97
روش تجزيه و تحليل داده ها
99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق
102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق
104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق
106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق
108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق
110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق
111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق
112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق
116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق
120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق
122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق
123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق
124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش
126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
127
منابع و مأخذ
128
- پيوستها
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367
63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
114

فصل اول
كليات تحقيق


مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

دانلود پاورپوینت باران اسیدی - 60 اسلاید

تحقیق در مورد حکومت حضرت مهدی (word)

طرح درس اعداد صحیح ریاضی هفتم