دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی مراحل تهیه و تولید کارخانه صنعتی پیروزی. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی مراحل تهیه و تولید کارخانه صنعتی پیروزی. دانلود گزارش کارآموزی مراحل تهیه و تولید کارخانه صنعتی پیروزی
رشته: كارداني مديريت صنعتي
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 216
فهرست:
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول: سيستم
سيستم
ويژگي هاي سيستم
محيط سيستم
انواع سيستم
شماي سيستم
آرايش دروني سيستم
سيستم كارخانه پيروزي
فصل دوم: طرح ريزي و مديريت كارخانه
2-1- روش كلي برنامه ريزي وجايابي كارخانه
2-2- استقرار كارخانه ها و ساختمان هاي صنعتي
2-3- طراحي ساختمان و ساخت آن
2-4- مسايل خدماتي كاركنان
2-5- طرح ريزي شرايط كاري
2-6- هزينه
2-7- انرژي
2-8- انواع فرآيندهاي توليدي
2-9- تعيين ظرفيت توليدي
2-10- تجزيه و تحليل رابطه ي فعاليت ها
2-11- شماي كارخانه ي پيروزي
فصل سوم: مواد و محصولات
3-1- موجودي
3-2-دوره (سيكل) محصول
3-3- برگشت مجدد در طراحي فرآيند توليدي
3-4- مواد و فرآيندها 3-5- طبقه بندي كردن مواد
3-5- طبقه بندي كردن مواد
فصل چهارم: خريد
4-1-خريد
4-2- انواع قيمت و حمل كالاي خريداري شده
4-3- مز ايده و مناقصه
4-4- مدير تداركات
فصل پنجم: انبار
5-1- انبار
5-2- سازمان انبار
5-3- روش هاي انبار كردن
5-4- انبار كردن محصولات
5-5- انبار تعميرات و مواد اوليه
5-6- وظايف انباردار
5-7- منابع ورود كالا به انبار
5-8- معرفي برخي فرم ها
فصل ششم: ايمني
6-1- ايمني
6-2- حوادث
6-3- ايمني برق
6-4- حريق
7-4- انواع سم
فصل هفتم: نظام هاي كاري
7-1- سيستم هاي نوبت كاري
7-2- جمعيت انساني
7-3- استراحت
7-4- كار يكنواخت
فصل هشتم: بسته بندي، بازرسي ، حمل و نقل
8-1- بسته بندي
8-2- بازرسي
8-3- اساس آناليز سيستماتيك حمل و نقل
خلاصه
فهرست منابع و مأخذ
مقدمه:
در دنياي امروز مسأله توليدات و خدمات مسأله عمده اي است كه هيچ جامعه اي خود را بر كنار از آن نمي بيند. جوامع مختلف هر كدام با مسأله ي ارايه ي خدمات و توليدات براي بقاي خود در گيرند و تلاش آن ها بر آن است كه با توجه به شرايط و امكانات موجود، خدمات و توليدات را در حد مطلوب فراهم آورند. خدمات اداري و بانكي، خدمات رفاهي و درماني، خدمات آموزشي و فرهنگي، توليد مواد غذايي، توليد محصولات كشاورزي.... جزيي از سياهه ي بي انتهاي خدمات و توليدات در جوامع امروزي است. بدين ترتيب به سادگي مي توان دريافت كه مديريت براي ارايه ي اين خدمات و توليدات از ضرورت هاي هر جامعه اي به شمار مي آيد.
مديريت عمليات مديريت ارايه خدمات و توليدات است و هدف آن هماهنگ كردن كوشش ها و تلاش ها و به كارگيري منابع و امكانات براي ارايه و حصول خدمات و توليدات به بهترين وجه ممكن مي باشد. كوشش در اين است كه از منابع موجود نهايت استفاده ي مطلوب به عمل آيد و از اتلاف و اسراف منابع و امكانات پرهيز شود.
مديريت عمليات عنوان كلي است كه هم مدير توليد در يك مؤسسه توليد و هم مدير خدماتي در يك سازمان خدماتي را در بر مي گيرد، چه هر دوي اين مديران عملياتي را براي وصول به هدف سازمان هايشان كه ارايه ي توليدات و خدمات است، انجام مي دهند و هر دو صرف نظر از نوع خدمات يا محصولشان مدير عملياتي مي باشند. كوستاس اِن در ويتسيوتيس تفاوت بين ارايه خدمات و محصول را براساس چندين نكته بيان كرده است. از جمله اينكه، ارايه ي خدمات مي تواند براي برآورد نيازهاي بشر و به منظور دستيابي به مقاصد بخصوصي مثل بهداشت، محافظت و... صورت گيرد؛ لذا ارايه ي آن ها يا براي حفظ شرايط مناسب زندگي (تعميرات، نگهداري، بهداشت و...) است و يا براي فراهم كردن ساير نيازهاي جامعه ي بشري مثل تفريحات، مساجد، حمل و نقل شهري و مانند آن مي تواند باشد.
ايشان درباره ي تفاوت هاي خدمات و محصولات به نكات زير هم اشاره كرده است:
1 ـ خدمات معمولاً بايد در ارتباط با مردم و استفاده كنندگان آن ها باشد. اين خدمات به طور كلي در هنگام ارايه مورد استفاده قرار مي گيرد؛ مانند بهداشت، بيمارستان ها، حمل و نقل...
2 ـ نحوه ي توزيع و ارايه خدمات، داراي مشكلات و مسايل خاصي است از جمله اينكه قابل ذخيره نيستند و اگر در هنگام ارايه، استفاده نشود از بين مي روند، مانند تخت هاي خالي بيمارستان ها، صندلي هاي خالي قطارها و...
3ـ خدمات به سختي قابل استاندارد كردن هستند، بنابراين گذاشتن معيارهاي مشخص و معين براي آن ها مشكل است. مثلاً ممكن است روش خدمت دهي دو بيمارستان يا نحوه ويزيت دو پزشك كه درجه ي تخصصي يكساني دارند متفاوت باشد. البته مي توان در اين زمينه با ارايه ي استانداردهاي خاص تا اندازه اي ضوابطي را اعمال كرد.
4 ـ خدمات هم مانند محصولات، با تغيير در مقدار تقاضا تغيير مي كند. اين تغييرات مي تواند فصلي، ماهانه و يا حتي ساعتي باشد.
5 ـ عامل زمان مي تواند در نحوه ي ارايه ي خدمات مؤثر باشد، زيرا نيازهاي بشر به بهداشت، محيط زيست، خدمات سريع تر و چيزهاي ديگر همواره در افزايش و تغيير است. به طور كلي اكثر سيستم هاي عملياتي، تركيبي از محصول و خدمات را ارايه مي كند و تحقيقات و بررسي هاي لازم را چنان پي مي گيرند كه بتوانند به همراه محصول، يك سيستم خدماتي مناسب و درخور، براي رضايت مشتري فراهم آورند.
سير تحولات مديريت:
اگرچه رشته اي به نام مديريت در ميان ساير رشته هاي علمي، رشته هاي جديد به شمار مي آيد اما با نگاهي به تاريخ و زندگي ملل و اقوام مختلف مي توان دريافت كه مديريت پديده ي جديدي نيست و از دوران كهن وجود داشته است. ابنيه و آثار باستاني در هر گوشه ي اين جهان پهناور نشانگر كوشش ها و تلاش هاي هماهنگي است كه بدون وجود مديران و سرپرستان قابل و كارآزموده، احداث آن ها ميسر نبوده است. قشون هاي منظم، سازمان دولت هاي بزرگ باستاني، لشگركشي ها و كشورگشايي ها و كشورداري ها همه و همه مظاهر و نمودهاي مديريت در سطح گسترده اي در گذشته مي باشند.
مديريت علمي:
زمينه ي پيدايش مديريت به عنوان رشته اي در ميان ساير رشته هاي علمي از اواخر قرن 18 مي باشد. با نظريه ي تقسیم كار آدام اسميت (Adam Smith) كه بر تخصصي شدن مشاغل تأكيد داشت، كار نظريه پردازي در مديريت آغاز شد و در اوايل قرن 20 فردريك تيلور (Fredrick Taylor) با استفاده از نظريه اسميت و ادعاي يافتن روش هاي علمي براي انجام كار، مكتب مديريت علمي را كه اولين مكتب مديريت مي باشد پايه گذاري كرد، در مديريت علمي تأكيد بر آن بود كه با استفاده از روش هاي علمي در مديريت مي توان بازدهي اقتصادي منابع سازمان را به حداكثر ممكن افزايش داد. در اين مكتب سازمان به صورت سيستم بسته اي در نظر گرفته شده بود و انسان ها با انگيزه هاي مادي به كار تشويق مي شدند. بازدهي اقتصادي، توجه به شرايط فيزيكي محيط كار، تجزيه و تحليل وظايف، به كارگيري روش هاي انجام كار و ايجاد استاندارد براي انجام وظايف از خصوصيات اين مكتب مديريت است. در مديريت علمي كارآيي (Efficiency) مسأله اساسي هر سازماني است و آن را از تقسيم ستاده ها به داده ها مي توان به دست آورد. در اغلب سازمان ها ستاده ها به صورت خدمت يا كالاي خاصي مي باشند و داده ها غالباً عبارت از زمين، سرمايه، نيروي انساني و مواد هستند.
راندمان يا كارايي
در مديريت علمي به مسأله برنامه ريزي توجه فراوان شده است و وظايف اساسي مدير برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت عنوان گرديده است.
سه بعد مديريت علمي كارخانه كه در اغلب برنامه ريزي هاي تسهيلات توليدي و به صورت هاي زير مي باشد:
1 ـ مديريت و طرح ريزي تسهيلات
2 ـ مديريت و پايايي تسهيلات
3 ـ مديريت و طرح ريزي عمليات
مشخص است كه هر يك از ابعاد مذكور با يكديگر تداخل هايي عميق دارند كه طرح يكي از آن ها بدون ديگري مقدور نخواهد بود. به عنوان مثال در جايي كه تعادل خط توليد و بعد مديريت عمليات مطرح مي شود، طرح آن بدون در نظر گرفتن مديريت و طرح ريزي تسهيلات كه شامل طراحي استقرارها، كارگاه ها و سيستم حمل و نقل است امكان پذير نبوده، هم چنين طرح هر يك از دو موضوع اخير بدون در نظر گرفتن يك جايابي آرماني در كارخانه (مديريت و جايابي تسهيلات) كه دسترسي به عوامل بيروني مثل خدمات، مشتري و تسهيلات ديگر را در بر مي گيرد بي فايده است و عملاً سودآوري را تحت الشعاع قرار مي دهد.

روابط انساني ـ مكتب رفتاري سازمان:
مكتب رفتاري سازمان كه بيشتر به روابط انساني شهرت دارد با تحقيقاتي آغاز شد كه پژوهشگران ضمن آن متوجه شدند كاركنان تحت آزمايش برخلاف نظرات ابراز شده در مكتب مديريت علمي تنها به شرايط فيزيكي محيط كار حساس نبوده بلكه نسبت به شرايط رواني و روحي كار نيز واكنش نشان مي دهند. كارگري كه احساس مي كند در محيط كار داراي ارزش و احترام است، نسبت به وي صميميت و محبت ابراز مي شود و براي او ارزش قائل هستند، با علاقه بيشتري كار مي كند و بازدهي بالاتري دارد. بدين ترتيب مكتب روابط انساني نظريه انسان ماشيني سازمان را كه در مديريت علمي مطرح شده بود مورد ترديد قرار داد و نيازهاي غير مادي انسان را مؤثر در كارآيي دانست.
گاهي اين شبهه پيش مي آيد كه در مديريت عمليات، موازين مديريت علمي اساس كار است و اصول مكتب روابط انساني در اين رشته از مديريت جايي ندارد، در حالي كه مديريت عمليات از مسايل انساني جدا نيست و بدون توجه به چگونگي رفتارهاي آدمي در سازمان، نمي تواند نتايج سازنده اي را عايد سازمان كند. گرچه مديريت عمليات با توجه به ابعاد فني و تكنيكي مطرح شده است اما بايد در نظر داشت كه ابعاد رواني و انساني در مديريت نقش عمده اي داشته و همواره بايد در مد نظر قرار داشته باشند.

مديريت در قالب سيستم ـ مدل سازي:
در سير تحولات مديريت، مكتب مديريت در قالب سيستم، مكتبي است كه مي كوشد تا به كمك تئوري هاي سيستم ها با ديدي كلي نگر، سازمان را مورد بررسي قرار دهد. در اين مكتب، سازمان، به صورت سيستمي باز كه مجموعه اي از اجزاي مرتبط به هم مي باشند در نظر گرفته شده است. مدير در اين مكتب مديريت، بايد در عملكردها و تصميمات خود به تمامي اجزاء و عوامل مؤثر در سازمان عطف توجه نموده و از جزيي گرايي پرهيز كند. او بايد آگاه باشد سازمان به عنوان يك سيستم باز تحت تأثير عوامل بيروني و دروني قرار دارد و هر تغييري در يك جز بر ساير اجزاء مرتبط بدان، اثر مي گذارد. به عنوان مثال، تغيير در روش بازاريابي را نمي توان صرفاً يك تغيير داخلي در واحد بازاريابي تلقي كرد، بلكه اين تغيير در ساير واحدها مثل امور مالي، توليد، كارگزيني و آموزش هم مؤثر است و تغييراتي را در آن ها ايجاب خواهد كرد.

سيستم مديريت عملياتي:
به منظور شناخت بهتر عمليات در سازمان و آگاهي از چگونگي ارتباط عوامل و اجزايي كه در شكل دادن به عمليات مؤثرند، نگرش سيستمي، شيوه ي مؤثر و كارآمدي است. به مدد نگرش سيستمي مدير عملياتي قادر مي شود تا اجزاء مؤثر در عمليات را بشناسد و با ديدي كلي و مجموعه نگر مسائل توليد و ارايه خدمات را حل كند. (در بخش بعدي سيستم و شكل آن را توضيح خواهيم داد.)
مدير عملياتي بايد سيستم عمليات را شناخته و به طريقي آن را به كار گيرد كه حداكثر نتيجه از منابع و امكانات سازمان حاصل شود، مديريت عملياتي مسئوليت عمليات تغيير و تبديل داده ها و يا به عبارت ساده تر توليد كالا و تدارك خدمات را عهده دار است. او بايد بكوشد تا وارده ها را به نحو مؤثري بكار گيرد و صادره هاي مطلوب سازمان را به دست آورد. او با برنامه ريزي، هدف هاي آينده را مشخص مي كند و پيش بيني هاي لازم را براي نيل به آن هدف ها به عمل مي آورد. او در اين بخش از وظايف خود با برنامه ريزي توليد يا خدمات، طراحي تجهيزات و ماشين آلات و برنامه ريزي اجرايي عمليات سر و كار دارد.
وظيفه ي ديگر مدير عملياتي سازماندهي است كه در كار ضمن آن، مدير، مسئوليت هايي در زمينه ي طراحي شغل، تعيين استانداردهاي عملياتي و سنجش كار را عهده دار است.
كنترل و نظارت به منظور اطمينان يافتن از تحقق هدف ها وظيفه ي مهم ديگر مدير عملياتي است. او بايد بازدهي سيستم عمليات را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد و ميزان تطابق آن را با آنچه پيش بيني شده در يابد. اگر بازدهي در همان سطح كميت و كيفيتي است كه برنامه ريزي شده، عمليات پيش رفته و نيازي به اصلاح و تغيير نيست، اما اگر اطلاعات حاصل، نشاندهنده ي تفاوت هايي بين بازدهي برنامه ريزي شده و بازدهي واقعي بود مي بايد اصلاحاتي در سيستم عمليات صورت گيرد.
همچنين او بايد نقش استراتژيكي عمليات را همواره مد نظر داشته باشد. در سازمان سيستم عمليات بايد داراي نقشي استراتژيك باشد بدين معني كه فعاليت ها و امور عملياتي نهايتاً تحقق هدف هاي اصلي سازمان را ميسر مي كند. بسياري از اوقات مدير عملياتي آنچنان مستغرق در عمليات فني و تكنيكي توليد و ارايه خدمات مي شود كه از هدف هاي كلي سازمان غافل مي ماند. در چنين وضعيتي هدف سيستم عمليات از هدف هاي كلي سازمان جدا مانده و كمكي به حصول آن ها نمي كند. در حالي كه مدير عملياتي بايد هدف هاي واحد خود را در قالب هدف هاي كلي سازمان مورد توجه قرار دهد و آگاه باشد كه سيستم عمليات بايد نقشي استراتژيك در تحقق هدف هاي اصلي سازمان ايفا كند. جريان عمليات توليد يا ارايه خدمات همه به خاطر آن است كه رسيدن به هدف هاي كلي سازمان عملي شود و هر گاه هدف هاي جزيي عملياتي هدف كلي را تحت الشعاع قرار دهند عوارضي در سازمان بروز مي كند كه بقاي آن را به مخاطره مي افكند.
خلاصه:
در اين پروژه هدف آن است كه كليه مراحل تهيه و توليد در يك كارخانه (كارخانه صنعتي پيروزي) با كليه جزئيات ارائه شود و اميد است كه بتوان با در نظر گرفتن محدوديت ها و امكانات اين پروژه را به نحو احسن ارايه كنم؛ با توجه به اين كه مي دانيم اين كارخانه يك كارخانه ي توليدی مي باشد يعني كالاهاي مصرفي يا بادوام را با به كار گرفتن سرمايه و نيروي انساني و با استفاده از ابزارها، ماشين آلات و تجهيزات مي سازد و توليد مي كند و اين توليدات خود را به مؤسسات بازرگاني يا مستقيماً به مصرف كنندگان مي فروشد.


کارآموزی


گزارش کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


کارآموزی کارخانه صنعتی پیروزی


دانلود کارآموزی کاردانی مدیریت صنعتی


کار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه ای از گزارش بازدید کارخانه - Eforosh ایفروش

... صنعتی کارخانه ... مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان دانلود گزارش کارآموزی مراحل ...

گزارش کارآموزی رشته مدیریت شرکت تولید لوازم خانگی ارج

... آماده,دانلود کارآموزی,گزارش ... و کارخانه و ... ساخت و تولید ...

گزارش کارآموزی مجتمع صنعتی سیمان آبیک.. - لینک فایل های ...

دانلود گزارش کارآموزی مجتمع صنعتی ... و قدردانی مراحل تولید ... دانلود گزارش کارآموزی ...

کاملترین فایل گزارش کارآموزی کارخانه تولید پودر آب پنیر و ...

... گزارش کارآموزی کارخانه تولید پودر آب پنیر و شیر خشک صنعتی ... کارآموزی کارخانه تولید ...

گزارش کارآموزی طراحی فرآیند تولید

... تولید گزارش کارآموزی ... تولید,دانلود گزارش کارآموزی و ... مراحل پنجگانه ...

گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی ...

گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی ... دانلود گزارش کارآموزی ...

دانلود پروژه و مقاله دانشجویی - گزارش کارآموزی تولید انواع ...

گزارش کارآموزی تولید انواع نان های مسطح ، حجیم و صنعتی ... دانلود پروژه و پایان نامه ...

گزارش کارآموزی | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد

دانلود گزارش کارآموزی در ... فهرست گزارش : مقدمه مراحل کلی ... از خطوط تولید و ...

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - دانلود کاراموزی در ...

دانلود گزارش کار آموزی و ... دانلود کاراموزی در کارخانه تولید ... گزارش کارآموزی و ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - گزارش کار آموزی تولید نوشابه گازدار

... دانلود گزارش کارآموزی دستگاه ... بررسی و تهیه طرح تولید ... و تحقیقات صنعتی(1) ...

دانلود تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

پاورپوینت انسان های اولیه

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری (1) تألیف دکتر رضا شباهنگ

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

پنی سیلین ppt

پاورپونتی در مورد علم ژنتیک

پاورپوینت پیرایش و پردازشRNA

آشنایی با علم ژنتیک

دانلود مقاله مهندسي ژنتيك و عوامل عفوني نوپديد

دانلود مقاله نقش وراثت در بروز عارضه واريس وريدهاي پا

پوستر جامع تریاژ به روش ESI (پوستر تریاژ)

مجموعه پوسترهای ایمنی بیمار (داروهای پرخطر،8 اصل تجویز دارو،9 راه حل ایمنی بیمار)

دانلود پاورپوینت زخم بستر درمان و مراقبتهای پرستاری آن- 39 اسلاید

کـاهش وزن طبیعی مختص کسانی که نیاز به کاهش وزن دارند.پودر کاملا گیاهی و دست ساز DF پودر لاغری DF

طب سوزنی

نسخه گیاهی برای برطرف کردن ترشحات سفید زنانه

فرمول HB - راه حل ها،فرمول های تغذیـه و حرکات ورزشی حجیم کردن،گرد کردن . سفت کردن سینه ی بانوان

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

بانک اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي گياهان دارويي

دانلود برنامه روایات امامان(ع)درباره خوراکی ها برای اندروید

دانلود پاورپوینت در مورد زرشک در پزشکی

فرزند پسر میخواهید یا فرزند دختر؟ فرمول GBراهکارها و روش های پسر یا دختردار شدن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

مقاله طب گیاهی

مقاله زهر زنبور عسل , روشهاي جداسازي و مصارف دارويي آن

بانك اطلاعات خواص دارويي وخصوصيات اقليمي ونام علمي گياهان دارويي

کـاهش وزن طبیعی با داروی کاملا گیاهی و دست ساز(فرمول ساخت این دارو)

نسخه اعجاب انگیز درمان تمام سرطانها

پاورپوینت اصلاح گل نرگس