دانلود رایگان

دانلود پروژه بررسی روش های مسیریابی با قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی روش های مسیریابی با قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود رایگان دانلود پروژه بررسی روش های مسیریابی با قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم
تعداد صفحات : 95 صفحه -
قالب بندی : word

چکیده :
با عموميت يافتن استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم در كاربردهاي حساس مانند كاربردهاي نظامي و حوزه هاي شهري، لزوم توجه به امنيت و قابليت اطمينان در اين شبكه ها، تبديل به يك موضوع اساسي و حياتي شده است. از منظر ديگر محدوديت هاي گره هاي حسگر در ارسال داده ها، باعث شده است كه پيدا كردن مسير و چگونگي ارسال داده ها به سمت ايستگاه اصلي از چالش برانگيزترين موارد در اين شبكه ها باشد. تاكنون روش هاي زيادي براي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم ارائه شده ، ولي در بيشتر آن ها مسئله امنيت در نظر گرفته نشده است. همچنين روش هاي ايمن ارائه شده، مخصوص حملات خاصي بوده و يا داراي سربار بالايي هستند كه با توجه به محدوديت هاي موجود در شبكه هاي حسگر، عملا قابل استفاده نمي باشند.
در اين پايان نامه، ابتدا يك پروتكل خوشه بندی جديد موردبحث قرارگرفته است که دراين پروتكل با استفاده از تعداد مشخصي از گره هاي پرانرژي در شبكه و اعمال آن ها به عنوان وزن گره ها، نزديك ترين گره هاي كم انرژي را جذب گره هاي پرانرژي مي كند؛ به طوري كه خوشه ها لزوماً از گره هاي مجاور تشكيل نشده و در واقع براساس دو پارامتر سطح انرژي و همسايگي، خوشه هايي با انرژي متوازن تشكيل خواهند شد. به علاوه يك تابع هزينه جديد به منظور تصميم گيري در انتخاب گره هاي سرخوشه، پيشنهاد شده است كه سعي در تركيب معيارهاي مختلف موثر در انتخاب بر اساس ميزان اهميت آن ها دارد. كارايي برتر اين پروتكل از لحاظ افزايش طول عمر مفيد شبكه و حفظ بهتر پوشش شبكه اي در مقايسه با پروتكل هاي پيشين نظير LEACH و LEA2C و نيز تاثير تابع هزينه پيشنهادي بر كارايي آن (با شبيه سازي) به اثبات رسيده است.
ودرادامه يك روش جديد براي شناسايي همسايگان و مديريت كليد معرفي گرديده، در ادامه يك مكانيزم مسيريابي مقاوم در برابر خرابي و نفوذ با درنظرگرفتن انرژي مصرفي ارائه مي شود كه ازمزاياي دو روش مسيريابي تك مسيره و چندمسيره نظیر بهبود قابليت اطمينان و تحمل پذيري در مقابل خرابي - توزيع متعادل بار - افزايش ميزان پهناي باند وكاهش تأخير بهره مي برد. مسيريابي ارائه شده به وسيله تكنيك ناظرمحلي درمواجهه با رفتارهاي بدخواهانه، ازمسيريابي تك مسيره به چندمسيره تغيير حالت مي دهد. چنين تغيير حالتي برخلاف روش هاي گذشته به صورت كنترل شده مي باشد و در نتيجه از ايجاد سربار اضافي و مصرف انرژي بالا جلوگيري مي كند.
چهار
واژه های کلیدی: شبکه های حسگربی سیم، مسیریابی چندگانه، پروتکل مسیریابی، قابلیت اطمینان، تحمل پذیری دربرابرخطا، بهره وری انرژی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1: مقدمه. 1
1-1.مقدمه. 2
1-2. اهداف تحقیق.. 3
فصل2: شبکه های حسگر. 5
2-1. تاريخچة شبكه هاي حسگر. 6
2-2. چرا شبکه های حسگر؟ 6
2-3. شبکه حسگر چیست؟ 7
2-4. ويژگي هاي عمومي يك شبكه حسگر. 9
2-5. ساختار ارتباطی شبکه های حسگر. 10
2-4. ساختمان گره 11
2-5. ساختار كلي شبكه حس/كار بي سيم.. 12
2-6. ويژگي های شبکه حسگر/کارانداز 14
2-7. فاکتور های طراحی درشبکه های حسگر بی سیم.. 15
2-8. كاربرد ها و مزاياي استفاده از شبكه هاي حسگر. 18
2-9. محدوديتهاي سخت افزاري يك گره حسگر. 19
2-10. معماري شبكه هاي حسگر. 20
2-11. معماري ارتباطي در شبكه هاي حسگر. 21
2-12. اجزاي سخت افزاري هرگره 22
2-12-1. واحد پردازنده مركزي (CPU) 23
2-12-2. فرستنده - گيرنده راديويي.. 23
2-12-3. حسگر ها 24
2-12-4. حسگرGPS. 24
2-12-5. منبع تغذيه. 25
2-12-4-1. باطري ها و سلولهاي خورشيدي.. 25
2-13. اجزاي نرم افزاري.. 26
2-13-1. سيستم عاملTiny OS. 26
2-14. خلاصه. 26
فصل3 :مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم. 28
3-1. مقدمه. 29
3-2. ويژگي هاي مسيريابي در شبكه حسگر بي سيم.. 29
3-3. روش هاي مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم.. 31
3-3-1. پارامترهای مطرح درپروتکل های مسیریابی درشبکه های حسگر بی سیم.. 31
3-3-2. مسیریابی مسطح (مبتنی بر داده Data Centric - ) 33
3-3-2-1. Gossiping و Flooding. 33
3-3-2-2. SPIN... 34
3-3-2-3. Directed Diffusion.. 36
3-3-2-4. EAR.. 37
3-3-2-5. GBR.. 39
3-3-3. مسیریابی مبتنی برمکان.. 39
3-3-3-1. GEAR.. 40
3-3-4. مسيريابي سلسه مراتبي(مبتني بر خوشه بندي) 42
3-3-5. پروتكل خوشه بندي LEACH.. 42
3-3-6. پروتكل خوشه بنديLEACH متمركز. 44
3-3-7. PEGASIS. 45
3-3-7. TEEN.. 47
3-3-8. APTEEN.. 48
فصل4: ارسال مطمئن داده ها در شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده ازمسيريابي چندگانه. 49
4-1. مقدمه. 50
4-2. چالش هاي موجود در حمايت از كيفيت خدمات درشبكه هاي حسگربي سيم.. 51
4-3. مسیریابی چندگانه. 52
4-3-1. مزاياي روشهاي مسيريابي چندگانه. 52
4-3-1-1. بهبود قابليت اطمينان و تحمل پذيري در مقابل خرابي.. 52
4-3-1-2. توزيع متعادل بار 53
4-3-1-3. افزايش ميزان پهناي باند. 53
4-3-1-4. كاهش تأخير. 54
4-3-2. عناصر تشكيل دهنده يك پروتكل مسيريابي چندگانه. 55
4-3-2-1. شناسايي مسيرها 55
4-3-2-2. توزيع ترافيك.... 56
4-3-2-3. نگهداري مسيرها 56
4-4. مسيريابي چندگانه در شبكه هاي حسگربي سيم وبي سيم موردي.. 57
4-4-1. قابليت اطمينان و تحمل پذيري در مقابل خرابي.. 57
4-4-2. کاهش تاخیر. 59
4-4-3. كاهش ميزان انرژي مصرفي در شبكه. 60
فصل5: انرژی مطمئن در پروتکل مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم 65
5-1. چکیده 66
5-2. مقدمه. 66
5-3. پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم.. 68
5-3-1. پروتکل مسیریابی با توجه به بهره وری انرژی.. 69
5-3-2. پروتکل مسیریابی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان.. 69
5-4. تجزیه و تحلیل مکانیزم های پروتکل مسیریابی.. 69
5-4-1. مقایسه بین چندمسیرمسیریابی ازهم گسسته وپیوسته. 70
5-4-2. مقایسه بین همتاسازی بسته وحمل ونقل برگزیده 70
5-5. معماری سیستم REAR... 71
5-5-1. شرح ماژول های دقیق در مورد REAR.. 72
5-6. ویژگی های تفصیلی وتکمیل کننده ی REAR... 73
5-6-1. ویژگی های تفصیلی وتکمیل کننده ی REAR.. 74
5-6-2. توپولوژی شبکه مقاوم در REAR.. 74
5-6-3. ویژگی های قابل اطمینان انتقال داده هادرREAR.. 74
5-7. ارزیابی عملکردREAR... 75
فصل6: جمع بندی ونتیجه گیری. 77
6-1 .مقدمه. 78
6-2. نتیجه گیری.. 79
6-3 . پیشنهاد ها 80
پیوست.. 81
7-1. Nano-Qplus Platform... 81
7-1-1. ویژگی های کلیدی برای شبکه گیرنده بی سیم.. 82
فهرست منابع.. 84


هشت

فهرست جداول و شکل ها
عنوان صفحه
فصل 1 مقدمه......................................................................................................................................................1
فصل 2 شبکه های حسگر.................................................................................................................................5
شكل 2-1: رخداد نگاري شبكه حسگر.............................................................................................................6
شكل 2-2: ساختمان داخلی گره حسگر/كارانداز...............................................................................................8
شکل 2-3 : الف) حفره پوششی، ب) استفاده ازحسگراضافه جهت حذف حفره پوششی..............................10
شکل 2-4 : ساختارمتداول یک شبکه حسگری...............................................................................................11
شكل 2- 5 : ساختار كلي شبكه حس/ كار....................................................................................................13
شكل 2- 6 : ساختار خودكار..........................................................................................................................13
شكل 2- 7 : ساختار نيمه خودكار..................................................................................................................14
شکل 2- 8 : معماري شبكه هاي حسگر..........................................................................................................21
شکل 2- 9 : معماري ارتباطي شبكه هاي حسگر بي سيم...............................................................................22
شکل 2- 10 : معماری سخت افزار هر گره در شبکه های حسگر..................................................................22
فصل 3 مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم........................................................................................28
شکل 3-1: مشکلات Gossiping و Flooding الف (مشکل Implosion ب) مشکل همپوشانی............34
شکل 3-2 نحوه عملکرد پروتکل spin...........................................................................................................35
شکل 3-3 : نحوه ي عملکرد پروتکل Directed Diffusion........................................................................36
نه
شکل3-4 : نحوه عملکرد روش ارسال مکانی بازگشتی...................................................................................41
شکل 3-5 : نحوه عملکرد پروتکل PEGASIS.............................................................................................45
شکل 3-6 : نحوه عملکرد پروتکل PEGASIS سلسله مراتبی......................................................................46
شکل 3-7 : نحوه خوشه بندي در پروتکل .TEEN........................................................................................47
فصل 4 ارسال مطمئن داده ها درشبکه های حسگربی سیم با استفاده ازمسیریابی چندگانه.........49
شکل 4- 1 : مسئله تزویج مسیرهادرشبکه های بی سیم تک کانالی................................................................54
شکل 4- 2 : مسیرهایSAD, SBD, SCD...................................................................................................56
شکل 4 – 3 : مسيرهاي مجزاي جزئي.............................................................................................................58
جدول 4- 1 : طبقه بندی تعدادی ازالگوریتم های مسیریابی چندگانه.............................................................63
فصل 5 انرژی مطمئن درپروتکل مسیریابی شبکه های حسگربی سیم................................................65
شکل 5 – 1 : معماری شبکه های گیرنده بی سیم WSN...............................................................................67
جدول 5 – 1 : مقایسه بر اساس انواع چندمسیری...........................................................................................70
جدول 5 – 2 : مقایسه با توجه به انواع چند مسیر...........................................................................................70
شکل 5 – 2 : معماری سیستم REAR...........................................................................................................71
شکل 5- 3 : ویژگی های انرژی کارآمدREAR..............................................................................................73
شکل 5 – 4 : جنبه های برتری REAR.........................................................................................................73
شکل 5 - 5 : تعدادگره های فعال براساس زمان سپری شده...........................................................................75
شکل 5 - 6 : تغییرات کل انرژی با توجه به زمان سپری شده.......................................................................76
پیوست..............................................................................................................................................................81
شکل7-1: ساختمان گره حسگر............................................................................................................................81

ده
شکل 7-2 : پیکربندی مجددصعودپذیردرNano-Qplus.....................................................................................83


فصل 1: مقدمه
1-1.مقدمهامروزه بحث سيستم هاي كنترل و نظارت ازراه دوريكي ازمباحث پر چالش در زمينه علوم الكترونيك وكامپيوترمي باشد. لذا تحقيقات در هر زماني به دنبال راه حلي مي باشد تا شرايط خاص و انتظارات مدنظر را پاسخ دهد؛ در شرايط وكيفيت كاري يكسان هر چه نسبت هزينه به كارائي پائين تر باشد، همان قدرمحبوبيت آن شيوه بالاتر خواهد رفت.
براي آگاهي از تغييرات محيط اطراف و يا وضعيت هر مجموعه نيازمند يكسري تجهيزاتي هستيم كه بعنوان حسگرشناخته مي شوند و اينها تغييرات مدنظر(تغييرات فيزيكي يا شيميائي) را در قالب يك پاسخ، به منظور اندازه گيري ميزان تغييرات و يا وجود آن، ارائه مي دهند. پس از جمع آوري اطلاعات مورد نياز مي توان ساير عمليات را بر اساس پاسخ ارائه شده انجام داد.
پيشرفتهاي اخير در زمينه الكترونيك و مخابرات بي سيم باعث شده بتوانيم گره هاي حسگر چند كاره، با توان مصرفي پائين و هزينه كم داشته باشيم كه از نظر اندازه خيلي كوچك هستند و براي مسافت هاي كوتاه مي توانند با هم ارتباط برقراركنند. اين گره هاي حسگركوچك طبق نظريه شبكه هاي حسگر، داراي تجهيزات حس كردن، پردازش داده ها و مخابره آنهاوهمچنين منابع انرژي و داده محور[1] مي باشند. تفاوت اصلي شبكه هاي حسگر با ساير شبكه ها در ماهيت داده -محورپردازشي بسيار محدود در آنهاست كه موجب شده تا روش هاي مطرح شده جهت انتقال داده ها در ساير شبكه ها و حتي شبكه هايي كه تا حد زيادي ساختاري مشابه شبكه هاي حسگر دارند(مانند شبكه هاي موردي ) در اين شبكه ها قابل استفاده نباشند.
روند توسعه اين شبكه ها در حدي است كه مطمئنا اين شبكه ها در آينده نزديك، نقش مهمي را در زندگي روزمره ماايفا خواهندكرد .ازكاربردهايي كه درحال حاضربراي شبكه حسگر مطرح مي شود و روز به روز بر تعدادشان افزوده مي شود، مي توان به كاربردهايي نظير عمل رديابي در محيط هاي گسترده جغرافيايي، سيستم هاي امنيتي، نظارت بر سازه هاي بزرگ، نظارت بر بيماران داراي وضعيت حساس، نظارت بر پارامتر هاي محيطي در مناطقي كه حضور انسان در آنها خطرناك است وبسياري كاربرد هاي ديگر اشاره كرد.
شبكه هاي حسگردرواقع تجمع تعداد زيادي ازگره هاي حسگر مي باشند كه درمحيط پراكنده شده اند و هركدام به طور خودمختارو با همكاري ساير گره ها هدف خاصي را دنبال مي كنند. گره ها به هم نزديك هستندو هرگره اي با گره ديگري مي تواند ارتباط برقرار كند و اطاعات خود را در اختيار گره ديگري قراردهدو درنهايت وضعيت محيط تحت نظر، به يك گره مركزي گزارش مي شود .
تكنيك ها و شيوه هاي مورد استفاده درچنين شبكه هایی وابستگي شديدي به ماهيت كاربرد شبكه دارد و ساختار توپولوژي شبكه، شرايط جوي ومحيطي، محدوديتهاو ...عوامل موثري درپارامترهاي كارايي وهزينه شبكه مي باشند. لذا امروزه درسرتاسردانشگاه هاي معتبرو مراكز تحقيقاتي كامپيوتري، الكترونيكي و بخصوص مخابراتي، شبكه هاي حسگر بي سيم، يك زمينه تحقيقاتي بسيار جذاب و پرطرفدار محسوب مي شود. تحقيقات و پيشنهادات زيادي در مباحث مختلف ارائه شده است و همچنان حجم تحقيقات در اين زمينه سير صعودي دارد.
به دلايل ذكر شده در بالا، بحث شبكه هاي حسگر در حال حاضر يكي از مباحث داغ در محافل علمي است و روز به روز نيز در IEEEتعداد مقاله هايي كه در اين مورد منتشر مي شوند افزوده مي گردد. در سالهاي اخير نيز چند كنفرانس معتبر درهمين زمينه برگزار شده است.
يكي ازچالش هاي مطرح درزمينه شبكه هاي حسگر، نحوه مسيريابي وانتقال اطلاعات جمع آوري شده، درگره هاي اين شبكه هاست. ازآنجايي كه اين شبكه هاازلحاظ ميزان انرژي قابل دسترسي و منابع پردازشي موجود، محدوديت دارند، نمي توان از روش هاي مطرح شده براي ساير شبكه ها، در شبكه هاي حسگر استفاده كرد.
1-2. اهداف تحقیقهدف اصلي تمامي اين تلاش ها و ارائه راهكارها داشتن سيستمي با شيوه هاي كنترلي ساده، آسان و با هزينه پائين مي باشدكه در نهايت باپاسخگويي به نيازمندي هاي مابتواند در مقابل محدوديتها (پهناي باند، انرژي، دخالتهاي محيطي و...) ايستادگي كند و شرايط كلي را طبق خواسته ها و تمايلات ما (انتقال حجم زياد اطلاعات پرمحتوا، بقاء پذيري وطول عمر بالا، هزينه پائين و...) را فراهم سازد. لذا محققين جنبه هاي مختلف راتحليل و بررسي مي نمايند و سعي مي كنند ايده هاي بهينه و كارا را استخراج كنند. اين ايده هامي توانند از محيط اطرافمان الهام گرفته شده باشد و با استفاده ازقوانين رياضي و نظريات تئوري و آماري مي توان آنها را تحليل نمود.
در این راستا هدف اصلی امنیت اطلاعات نمی باشد چرا که هدف اصلی انتقال مطمئن با کمترین هزینه است حال اگر در این بین منبعی بخواهد از اطلاعات استفاده کند و یا کپی برداری کند بلامانع است فقط بایدداده ها به طورکامل و با انرژی کمتر به گره مقصد برسد.
به دليل تازگي موضوع و عدم وجود تحقيقات كافي در كشور در اين حوزة دانشي، يكي از اهداف انجام اين تحقيق، فتح بابي براي به كارگيري روشی مطمئن برای مسیریابی در شبكه هاي حسگر بي سيم و انجام تحقيقات بيشتر بوده است]انعا 89[.فصل2:شبکه های حسگر2-1. تاريخچة شبكه هاي حسگر
در شكل 2-1 طرح ها و ايده هاي اوليه شبكه هاي حسگر نشان داده شده است.

شكل 2-1: رخداد نگاري شبكه حسگر
اگرچه تاريخچه شبکه های حسگر را به دوران جنگ سرد و ايده اوليه آن را به طراحان نظامي صنايع دفاع آمريكا نسبت مي دهند ولي اين ايده مي توانسته در ذهن طراحان ربات هاي متحرك مستقل يا حتي طراحان شبكه هاي بي سيم موبايل نيز شكل گرفته باشد]پارس 90[.
2-2. چرا شبکه های حسگر؟
امروزه زندگی بدون ارتباطات بی سیم قابل تصور نیست.پیشرفت تکنولوژی CMOS و ایجاد مدارات کوچک و کوچکتر باعث شده است تا استفاده از مدارات بی سیم در اغلب وسایل الکترونیکی امروز ممکن شود.این پیشرفت همچنین باعث توسعه ریز حسگر ها شده است. این ریز حسگرها توانایی انجام حس های بی شمار در کارهایی مانند شناسایی صدا برای حس کردن زلزله رادارا می باشند همچنین جمع آوری اطلاعات در مناطق دورافتاده و مکان هایی که برای اکتشافات انسانی مناسب نیستند را فراهم کرده است. اتومبیل ها می توانند از ریزحسگرهای بی سیم برای کنترل وضعیت موتور، فشارتایرها، ترازروغن و... استفاده کنند. خطوط مونتاژ می توانند از این سنسورها برای کنترل فرایند مراحل طول تولید استفاده کنند. در موقعیت های استراتژیک ریز حسگرها می توانند توسط هواپیما بر روی خطوط دشمن ریخته شوند و سپس برای ردگیری هدف(مانند ماشین یا انسان) استفاده شوند. درواقع تفاوت اساسی این شبکه ها ارتباط آن با محیط و پدیده های فیزیکی است شبکه های سنتی ارتباط بین انسانها و پایگاه های اطلاعاتی را فراهم می کند در حالی که شبکه ی حس/کار مستقیما با جهان فیزیکی در ارتباط است. با استفاده از حسگرها محیط فيزيكي را مشاهده کرده، بر اساس مشاهدات خود تصميم گيري نموده و عمليات مناسب را انجام می دهند نام شبكه حس/كار بي سيم يك نام عمومي است براي انواع مختلف كه به منظورهاي خاص طراحي مي شود برخلاف شبكه هاي سنتي كه همه منظوره اند شبكه هاي حس/كار نوعا تك منظوره هستند. درهر صورت شبکه های حسگر در نقاط مختلفی کاربرد دارند برخی از این کاربرد ها به صورت فهرست وار آورده شده است:
2-3. شبکه حسگر چیست؟
شبکه حسگر، شبکه ای متشکل از تعداد زیادی گره کوچک که در هر گره تعدادی حسگریا کار انداز وجود دارد.هر گره به طور مستقل و بدون دخالت انسان کار می کند. این نوع از شبکه به شدت با محیط فیزیکی تعامل دارد، به طوری که از طریق حسگرها اطلاعات را از محیط اطراف گرفته و از طریق کار انداز واکنش نشان می دهد. ارتباط بین این گره ها به صورت بی سیم است.
در شبکه های حسگر ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، دادهﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، درﯾﮏ ﮔﺮه ازﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ دﻗﯿﻘﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﯾﮏ ﮔﺮه ي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﻧﺪارد. در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ، ﮔﺮهﻫﺎيﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در داﺧﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﮕﺬاري ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض، ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بررسی روش های مسیریابی با قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بی سیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های ...

PDFiran > دانلود,پایان نامه,پروژه,مقاله,کارآموزی,PDF,

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

آخرین مقالات. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع رینگ و سیستم توزیع سه باسه ور اه حل ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

آخرین مقالات. درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی: نمونه موردی بحرین; اتخاذ ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. طراحي، تحليل و ساخت یک موتور دي سي بدون جاروبك; مدل سازی، تجزیه و ...

دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی کامپیوتر

خانه متلب; انجام پروژه های متلب; فیلم های آموزشی رایگان; دانلود رایگان کدهای متلب ...

دسته‌بندی برق و الکترونیک - دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله

چکیده مقاله: وقوع شرایط خطا و شرایط غیرعادی در سیستم های قدرت اجتناب ناپذیر است.

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. انتخاب روشهای سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

اصل مقالات را میتوانید از این لینک دانلود کنید: سرور مقالات. اگر مقاله مورد نظر در ...

بررسی گوشی نکسوس 6 محصول مشترک گوگل و موتورولا - زومیت

نکسوس 6 هیچ شباهتی به نسل‌های پیشین خود ندارد. نه تنها از منظر طراحی با دستگاهی کاملا ...

بررسی گوشی نکسوس 6 محصول مشترک گوگل و موتورولا - زومیت

نکسوس 6 هیچ شباهتی به نسل‌های پیشین خود ندارد. نه تنها از منظر طراحی با دستگاهی کاملا ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد ...

پایان نامه های دفاع شده رشته کامپیوتر : ردیف : عنوان پایان نامه: شماره دانشجویی: نویسنده

كاملترين مرجع تخصصي پایان نامه ، پروژه ، مقاله

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب دانلود رایگان فیلم های ...

PDFiran > دانلود,پایان نامه,پروژه,مقاله,کارآموزی,PDF,

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

آخرین مقالات. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع رینگ و سیستم توزیع سه باسه ور اه حل ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

آخرین مقالات. درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی: نمونه موردی بحرین; اتخاذ ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. طراحي، تحليل و ساخت یک موتور دي سي بدون جاروبك; مدل سازی، تجزیه و ...

دانلود رایگان پایان نامه های مهندسی کامپیوتر

خانه متلب; انجام پروژه های متلب; فیلم های آموزشی رایگان; دانلود رایگان کدهای متلب ...

دسته‌بندی برق و الکترونیک - دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله

چکیده مقاله: وقوع شرایط خطا و شرایط غیرعادی در سیستم های قدرت اجتناب ناپذیر است.

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تازه ترين مقالات. انتخاب روشهای سیستم بهینه برای بهبود لرزه ای و افزودن عمودی ساختمان ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

اصل مقالات را میتوانید از این لینک دانلود کنید: سرور مقالات. اگر مقاله مورد نظر در ...

بررسی گوشی نکسوس 6 محصول مشترک گوگل و موتورولا - زومیت

نکسوس 6 هیچ شباهتی به نسل‌های پیشین خود ندارد. نه تنها از منظر طراحی با دستگاهی کاملا ...

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

تاریخچه و مراحل تدوین استانداردهای جهانی آب

روش های حذف آهن و منگنز از آب

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

زباله های الکترونیکی (E-WASTE)

بررسی خصوصیات، کمیت و کیفیت فاضلاب صنعت گوشت

بررسی مدیریت پسماند شهری

فرآیند تصفیه پساب ناشی از استخرهای پرورش ماهی

بیانیه بازیافت ،تعریف بازیافت ،اهداف اصلی پردازش و بازیافت مواد زاید جامد

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

ایمنی علیه تومورها Immune response to tumores

پاورپوینت درباره كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی - بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج با فرمت ورد

دانلود آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی )

دانلود نمونه پروپوزال رشته گیاه پزشکی با عنوان بررسی ترکیبات اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی در گلها - با فرمت word

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی نهم آثاری از گذشته زمین

پایان نامه تعیین میزان تأثیر عصاره آبی میوه ی گیاه زرشک بر روی موش های صحرایی نر سالم و دیابتی شده با STZ

CLCMainWorkbench قویترین نرم افزار بیو انفورماتیک در سطح دنیا