دانلود رایگان

aqmگزارش کارآموزی درباره رشته عمران.؛ - دانلود رایگاندانلود رایگان امیدواریم بتونین اطلاعات مورد نظرتونو ازسایت ما دانلود کنین

دانلود رایگان aqmگزارش کارآموزی درباره رشته عمران.؛ دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 16

فهرست
پياده كردن نقشه
بتن مگر
قالب بندي فنداسيون
آرماتوربندي
علت استفاده از فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتن ريزي فنداسيون
نحوه درست كردن ستون هاي فلزي
اتصال ستون ها به فنداسيون
عايق كاري ستون ها و تيرها
سقف

پـيـاده كـردن نـقـشـه:
هدف از پياده کردن نقشه به معني انـتـقـال نقشه ساختمان از روي کاغذ بر روي زمين با ابعاد اصلي مي باشد. بطوريكه محل دقيق پي ها و ستون هـا و ابعاد آنها روي زمين مشخص گردد. در موقع پياده کردن نقشه از نقشه ي پي کني استفاده مي شـود. بـراي نقشه ي ساختمان هـاي مهم معمولا از دوربين نقشـه بـرداري استفاده مي شـود. براي نقشه ي ساختمان هاي کوچک و معمولي از مـتـر و ريسمان کـار استفاده مي شـود .
کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پياده کـردن دقيق نقشه فنداسيون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه اي که به وسيله ي متر، ريسمان کار و گچ کاملا ابعاد فنداسيون را مشخص کرده و آن را در زمين پياده كـردنـد.
بـتـن مگــر:
بتن مـگـر كـه بـه آن بـتـن لاغر نـيـز مي گـويند اولين قـشر پي سـازي مي بـاشد. مقدار سيمان در بتن مگر حدود 100 الي150kg/m3 است . بتن مگر معمولا به دو دليل مورد استفاده قرار مي گـيـرد:
1 - براي جلو گيري از تماس مستقيم بتن اصلي فنداسيون با خاک.
2 - براي رگلاژ کف فنداسيون و ايجاد سطحي صاف براي ادامه پي سازي.
کـارگـران پـس از ساختن بـتـن مگر، آن را در جـاهـاي مشخص شـده بــه ضخامت حدود 10 سانتي متر ريخته و سطح روي آن را بـا ماله تقريباً صاف کردند .
کارگران پس از ريختن بتن مگر و گذشت حدود 3 الي 4 ساعت به آب دادن مختصر و سطحي آن پرداختند. لازم به ذکر است که در هنگام ريختن بتن مگـر حدوداً از هر طرف هفت تا ده سانتيمتر بيشتر از ضـخـامـت فنداسيون بتن ريزي کرديم. که البته اين کار براي سهولت در اجراي قالب بندي و کفراژبندي بود.
قـالـب بـنـدي فنداسيون:
قـالـب بندي معمولا بـه چـنـد صورت مي تواند صورت گيرد. يـا به صورت فلزي يا به صورت چوبي و يا بـه صورت آجري .
در کارگاه مورد نـظـر از قالب آجري استفاده شد که ذيلاً به آن اشاره مي كنم :
کارگـران ابعاد فنداسيون را کاملا مشخص کرده بـه وسيله ريسمان کار جدا کرده سپس به ساختن قالب آجري فنداسيون با ارتفاع مشخص پرداختند.
پس از ساختن قالب بندي فنداسيون کار کاملا آماده تحويل به گروه آرماتوربند براي اجراي شبکه مش و آرماتور بندي پي بود.
پس از تهيه ميل گرد بـا شماره هـاي مشخص کار را تحويل گروه آرماتوربند شد.
آرماتوربندي:
کار گروه آرماتوربند به سرعت انجام مي شد البته در اين هنگام چاله هاي بين شناژ بندي فنداسيون را از خاکي که از خاک برداري رمپ توسط کارگران باقي مانده بود پـر کردند تا در هنگام بتن ريزي ، پشت قالب آجري که در واقع يك تيغه ي پنج سانتيمتري بود پر بـاشـد تـا در واقع تاب و تحمل وزن بتن را داشته باشد و از تخريب آن جلوگيري گردد.
گـروه آرماتوربـنـد کـاملا طبق نقشـه مشغـول بـه بريـدن ، انـدازه کـردن و ساختن شبکه آرماتور و مش بندي فنداسيون شـدنـد. در اين مدت همواره يك کارگـر مشغول تهيه ي خاموت هـا و تـنگ هـا بـه تعداد و اندازه هاي مورد نيازبود.
علت استفاده از فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي:
بطور كلي ما از فولاد بكار رفته در بتن انتظار تاب و تحمل نيروهاي كششي را داريم زيرا بتن به تنهايي داراي مقاومت فشاري بالا و قابل قبولي مي باشد ليكن در مقابل نيروهاي كششي ضعيف است. ما با استفاده از ميلگرد در بتون سعي در بهبود اين شرايط داريم.
نحوه ي آرماتوربندي:
فولادی را که در بتن استفاده می کنیم به صورت ميل گرد مي باشد و بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده شود تا بتواند به خوبي در مقابل نيروهاي وارده از خود مقاومت نشان دهد . بـه اين شبکه ميل گرد و آرماتورهاي بـه هم بافته شده حصير مي گويند.
ميل گردها را معمولا با توجه به قطر آنها مي خوانند مثلاً ميل گرد 18، ميل گردي است که قطر آن 18 ميليمتر مي باشد .
لازم ذكر است با توجه به آئين نامه حداقل ميل گردي که در ساختمانها مصرف مي شـود نـمـره 6 مي باشد.
البته قابل ذكر است كه ساختمان ما فلزي مي باشد و ما از ميل گرد بيشتر در فنداسيون( پي ) و شناژها استفاده مي كنيم.
مـيـل گـردها معمولا به طول 12 متربه بازار عرضه مي شوند. که با توجه به شکل و ابعاد فنداسيون بايد آنها را به اندازه ي دلخواه قيچي كنيم. بـا تـوجـه بـه توضيح بالا که شبکه آرماتورها بايد به صورت يك کلاف يك پارچه عمل کند نحوه ي اتصال آنها بـه يكديگر بسيار حائز اهميت است. کـه مسلماً بايد با نظارت مهندس ناظر اجرا شود .
معمولا در کارگاه ها براي اتصال دو نخ آرماتور 40 برابر قطر آرماتور آنـهـا را بـا هــم اورلــب کـرده و بـه وسيله ي مفتول آنـهـا را بـه هـم مي بنديم . کـه البته اين نوع اتصال طبق آئين نامه براي آرماتورهاي تـا نـمره ي 32 مجاز مي باشد . روش هاي ديگري نيز براي اتصال آرماتورها وجود دارد.
بـا تـوجـه بـه خاصيت ميل گـرد و عـلت استفاده آن در بتن بايد اندازه قطر و نحوه اجراي آرماتورها دقيقاً طبق نقشه و با نظر مهندس محاسبه و اجرا شود. ميزان مصرف ميل گرد در بتن با توجه به سطح مقطع آن است .
بـا دقت در شکـل ظاهري فنداسيون و محاسبه مي توانيم به اين نتيجه برسيم که در سطح بالايي پي نيروهاي کششي وارده کم و نيروهاي فشاري وارده که بـتـن بـه خـوبـي مي توانـد در مقابل آن مقاومت کند زياد است . و در سطح پاييني پي نيروهاي کششي وارده زياد و نيروهاي فشاري وارده کم است . پس بايد در سطح پاييني پي از تعداد ميل گردهـاي بيشتر و قويتري استفاده کنيم تـا در مـقـابـل نيروهاي کششي وارده به خوبي مقاومت کند . در کارگاه هـاي کوچک مثلا در کارگاه مورد نظر ما با توجه به مشکلات اجرايي و نظر به اهميت سـطح مقطع فولاد در بتن بـه جاي استفاده از ميل گردهـاي بـا نمره بالاتر در شبکه پايينی پي از تعداد بيشتري ميل گرد هم نمره با ميل گردهاي شبکه بالايي پي، البته با نظر مهندس ناظر استفاده مي شود.
کارگران پس از آماده سازي شبکه کف پي آن را در ته پي قرار دادند. چون در کارگاه ما از بتن مگر در سطح کار استفاده شده بود حداقل فاصله خارجي شبکه زير پي از بتن مگر مي بايد حدوداً 3 سانتي متر باشد . براي اين کار از تکه ها و نخاله هاي ساختماني موجود در کارگاه استفاده شد .
نـکـتـه حـائـز اهميت در اجـراي کـار اين است کـه بايد فاصله ميل گردهـا و خاموت هـا را دقيقاً طبق نقشه اعمال کنيم کـه البته اين فـاصلـه هـا را بايد از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر بگيريم .
فقط در موقع جاگذاري بايد دقت لازم انجام گيرد تـا قفسه هـا و مش ميل گردي درست در وسط گود قرار گيرد تا در هنگام بتون ريزي از همه طرف توسط بتن احاطه شونـد . در واقع بتن مثل کاوري دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً ميل گردهاي مصرفي در بتن را از نوع ميل گرد آجدار انتخاب مي شوند.


گزارش کارآموزی


احداث ساختمان


مسکونی


عمران


مهندسی عمرانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل گزارش کارآموزی درباره رشته عمران. - 30570

دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران فرمت فایل: ... فایل گزارش کارآموزی درباره رشته ...

همکلاسی دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران..

دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران.. دانلود گزارش کارآموزی درباره رشته عمران.

دانلود گزارش کارآموزی در پروژه آب و فاضلاب برای رشته عمران

گزارش کارآموزی از رشته عمران در پروژه آب و ... دانلود تحقیق و مقاله درباره تاریخچه ...

گزارش کارآموزی رشته عمران؛ تحقیق احداث ساختمان مسکونی - 0y0

... گزارش کارآموزی رشته عمران، با موضوع پروژه احداث ساختمان مسکونی، در ... درباره سایت ...

گزارش کارآموزی رشته عمران شرکت میعاد | Filepark

موضوع : گزارش کارآموزی رشته عمران شرکت میعادتوضیح : ... درباره سایت; خانه ...

دانلود گزارش پایان دوره ی کارآموزی رشته های فنی و مهندسی ...

19.08.2009 · »» گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق و ... »» گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران

دانلود گزارش کارآموزی در ساختمان بتنی برای رشته عمران

گزارش کارآموزی از رشته مهندسی عمران ... کارآموزی از رشته ... درباره پروتکل tcp/ip رشته ...

دانلود دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی رشته ی عمران

... دانلود گزارش کارآموزی رشته ی عمران ... درباره وب. با سلام ... دانلود گزارش کارآموزی ...

گزارش کاراموزی رشته عمران -کاردانی - به وبلاگ مرتضی پودینه ...

گزارش کاراموزی رشته عمران - ... چون رشته اینجانب عمران شاخه­ی ساختمان می ... درباره ...

پروژه کارآموزی ساختمان در رشته عمران

... در رشته عمران ... کارآموزی ساختمان در رشته ... رشته عمران 0 تحقیق درباره ...

گزارش کارآموزی رشته عمران شرکت میعاد | Filepark

موضوع : گزارش کارآموزی رشته عمران شرکت میعادتوضیح : ... درباره سایت; خانه ...

عمران و ساختمان - پروژه و کارآموزی

... پروژه و کارآموزی ... مربوط به رشته عمران و معماری ... درباره جوشکاری در ...

دانلود گزارش کارآموزی در ساختمان بتنی برای رشته عمران

گزارش کارآموزی از رشته مهندسی عمران ... کارآموزی از رشته ... درباره پروتکل tcp/ip رشته ...

دانلود گزارش كارآموزي مهندسي عمران : اسكلت بتني - مهندسی عمران

درباره ما; تماس با ... دانلود گزارش کارآموزی عمران; ... ( تمام رشته ها ) ...

دانلود گزارش پایان دوره ی کارآموزی رشته های فنی و مهندسی ...

19.08.2009 · »» گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق و ... »» گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران

معرفي رشته مهندسي عمران - beytoote.com

معرفی رشته مدیریت مالی و سوال هایی درباره رشته ... مربوط شود به رشته عمران بر ...

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت راه و ترابری ...

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت ... کارآموزی رشته عمران درباره ...

مقاله کارآموزی ساختمان در رشته عمران

مقاله کارآموزی ساختمان در رشته عمران ... مقاله کارآموزی ساختمان در رشته ... درباره ما ...

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی ...

درباره ما. درباره ... مقاله و پروژه های رشته عمران; ... گزارش کارآموزی رشته ...

فایل گزارش کارآموزی در رابطه با رشته عمران. - لینک فایل ...

دانلود گزارش کارآموزی در رابطه با رشته عمران فرمت فایل: ... تحقیق درباره آثار و ثمرات ...

گزارش کارآموزی | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی لازم دارد

درباره ما. درباره ... مقاله و پروژه های رشته عمران; ... گزارش کارآموزی رشته برق و ...

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و اجرای نقشه های ساختمانی

... رشته عمران, گزارش کارآموزی رشته عمران, گزارش کارآموزی مدیریت کارهای ... درباره ...

دانلود گزارش كارآموزي مهندسي عمران-ساختمان بتني - مهندسی عمران

درباره ما; تماس با ... دانلود گزارش کارآموزی عمران; ... ( تمام رشته ها ) ...

دانلود گزارش کارآموزی در رشته عمران احداث ساختمان

... مقاله درباره ... کارآموزی در رشته عمران ... به همين دليل رشته عمران ...

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی ...

درباره ما. درباره ... مقاله و پروژه های رشته عمران; ... گزارش کارآموزی رشته ...

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت راه و ترابری ...

دانلود پروژه کارآموزی رشته عمران درباره وزارت ... کارآموزی رشته عمران درباره ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ساختمان بتنی - مهندسی عمران و ...

... کارآموزی ... کارآموزی عمران دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاهها رشته عمران ...

یوزرنیم و پسورد نود 32 user password nod - دانلود رایگان ...

هدف از رشته عمران تربیت نیرو های ... درباره وب, آبديت ... دانلود گزارش کارآموزی رشته ...

دانلود گزارش های کاراموزی تمامی رشته ها فقط با یک کلیک

دانلود گزارش کارآموزی عمران بتنی ... رشته تابلوسازی رشته ای ترکیبی می ... درباره وبلاگ ...

گزارش کارآموزی رشته عمران - خاك برداري ، اجراي فنداسيون ...

گزارش کارآموزی رشته عمران ... فنی و مهندسی » عمران. ... درباره ما. فروش ...

پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

پاورپوینت چاه آب و قنات

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود مقاله درباره فسیل

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

اسپکتروسکوپی لیزر

دانلود تحقیق در مورد ملخ

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود پاورپوینت هوش های چندگانه

دانلود درس پژوهی مطالعات پایه پنجم ابتدایی درس منابع آب ایران

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

پاورپوينت كار واهميت آن در اسلام

دانلود پاورپوینت سوءرفتار

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تحقیق درباره نقش دین در سبک زندگی

پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

مقاله درباره بهـره و ربـا در اسـلام

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود گزارش بررسی اسناد فرادست منطقه 22 تهران

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

مجموعه گزارش کارهای شیمی آلی 1

پاورپوینت جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک