دانلود رایگان

مقاله ژنتیک انسانی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ژنتیک انسانی , ژن و کروموزوم , رشد تسلسلی مفاهیم ژنتیکی , مهندسی ژنتیک , الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان مقاله ژنتیک انسانی مقاله ژنتیک انسانی
فهرست مطالب
ژن و کروموزوم 1
سازمان یابی و ساختمان ژن 2
ژنتيک 3
علم ژنتيك 5
تاريخچه علم ژنتيک 6
سیر ژنتیک 8
گریگور مندل 11
رشد تسلسلی مفاهیم ژنتیکی 14
موضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه 16
ژنتیک پزشکی 17
اهمیت ژنتیک در تمام جنبه های پزشکی 18
قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی 19
موضوعات اخلاقی در ژنتیک پزشکی 20
مهندسی ژنتیک 20
الگوریتم ژنتیک 25
علل ژنتیکی ناباروری در مردان 28
آزمایش ژنتیک پیش از تولد 31
چه زمانی تشخیص پیش از تولد ضرورت پیدا می کند؟ 32
منابع 35

ژن و کروموزوم
یاخته های یک گیاه یا یک جانور دارای تعداد معینی کروموزوم است که ویژه آن گونه گیاهی یا جانوری می باشد و تعداد این کروموزومها در همه یاخته های آن فرد پایدار و یکسان است. بنابراین همه یاخته های یک فرد دارای مجموعه های ژنی یکسانی می باشند، مثلا در مگس سرکه در حدود 10 هزار ژن شناخته شده است. افراد مختلف یک گونه دارای آللهای متفاوت یک ژن در سلولهای خود می باشند. در هر کروموزوم ، ژنها بطور خطی قرار گرفته اند و نظام آنها پایدار و ثابت است. جایگاه ثابت هر ژن در کروموزوم که ویژه آن ژن است، لوکوس (Locus) نامیده می شود.
دو ژن آلل نمی توانند بطور همزمان در یک جایگاه وجود داشته باشند و در یک زمان هر جایگاه می تواند پذیرایی تنها یکی از ژنهای آلل باشد. برخی از ژنها به ویژه ژنهایی که در ساختن RNA دخالت دارند، چندین بار در یک مجموعه کروموزومی تکرار می شوند. در پدیده میتوز ، پیش از تقسیم هسته ، ژنها و در نتیجه کرومزوم ها، دو برابر شده اند و هر یک از دو یاخته حاصل از تقسیم ، یکی از مجموعه های کروموزومی را دریافت می کند و از اینرو مجموعه های کروموزومی دو سلول دقیقا یکسان خواهد بود.

ژن و گوناگونی افراد
در یاخته های بدنی گیاهان و جانوران کروموزوم ها به صورت جفت وجود دارند و از نظر ظاهری یکسان می باشند (به جز کروموزوم های جنسی). در هر لنگه از یک جفت کروموزوم ، نظام جایگاههای ژنی ، همانند نظام جایگاههای لنگه دیگر می باشد و ژنهایی که در جایگاههایی همانند قرار دارند، ممکن است یکسان بوده و یا آلل یکدیگر باشند. در حالت نخست فرد از نظر دو ژن هموزیگوت و در حالت دوم هتروزیگوت می باشد. شماره کروموزوم ها در یاخته های حاصل از تقسیم میوز یا گامتها ، 2/1 تعداد کروموزوم ها در سلولهای پیکری است و در هر یک از گامتها ، تنها یک لنگه از یک جفت کروموزوم همانند ، در برخی از جایگاهها باهم متفاوت هستند.
در نتیجه گامتها نیز با هم متفاوت خواهند بود و چون توزیع کروموزومها در هر گامت از قانون احتمالات پیروی می کند، در نتیجه احتمال تولید گامتهای مختلف در صورتی که تعداد کروموزوم ها را در نظر بگیریم، خواهد بود. این حالت ، تفکیک مستقل نامیده می شود. تقاطع کروموزومی (Crossing-Over) نیز به ایجاد تفاوتهای بیشتر بین گامتها ، کمک می کند.
سازمان یابی و ساختمان ژن
در ساده ترین حالت ، یک ژن را می توان به صورت قطعه ای از یک مولکول DNA و حاوی رمز برای توالی اسید آمینه ای یک رشته پلی پپتیدی و توالی های تنظیم کننده لازم برای بروز آن در نظر گرفت. به هر حال این توصیف برای ژنهای موجود در ژنوم انسان ، ناکافی است، زیرا تعداد ناچیزی ژن به صورت توالی های رمزدار پیوسته وجود دارد. بلکه در عوض در بین اکثریت ژنها ، یک یا بیش از یک ناحیه فاقد رمز موجود است. این توالی های حد فاصل که اینترون (intron) نامیده می شوند، ابتدا در هسته به RNA رونویسی می شوند، اما در RNA پیامبر بالغ در سیتوپلاسم وجود ندارند.
لذا اطلاعات توالی های اینترونی ، بطور طبیعی در فرآورده پروتئینی نهائی نمایانده نمی شود. اینترونها یک در میان با توالی های رمزدار یا اگزون (exon) که نهایتا توالی اسید آمینه ای پروتئین را رمز گردانی می کنند، قرار دارند. اگرچه تعداد کمی از ژنها در ژنوم انسان فاقد اینترون می باشند، اکثر ژنها حداقل یک و معمولا چندین اینترون دارند. ژن دیستروفین وابسته به جنس که حاوی 2 میلیون جفت باز است، کمتر از یک درصد آن حاوی اگزونهای رمزدار است. اینترونها در ساختار ژنها ، نقش حفاظت از اگزونها را در برابر جهشها بر عهده دارند. خصوصیات ساختمانی یک ژن معمولی انسان
ژن نه تنها توالی های رمزدار واقعی است، بلکه دارای توالی های نوکلئوتیدی مجاور لازم برای بروز مناسب ژن ، یعنی برای تولید یک مولکول RNA پیامبر طبیعی ، به مقدار صحیح ، در محل درست و در زمان صحیح حین تکامل و یا در طی چرخه سلولی نیز می باشد. توالی های نوکلئوتیدی مجاور ، پیامهای مولکولی شروع و پایان را برای ساخت RNA پیامبر رونویسی شده از ژن فراهم می کنند. ژن دارای دو انتهای به است. در انتهای ژن ، یک ناحیه پیشبر وجود دارد که شامل توالی های مسئول شروع مناسب رونویسی است.
پیشبرها و نیز عناصر تنظیم کننده می توانند محلهایی برای جهش در بیماریهای ژنتیکی که قادرند مانع بروز طبیعی ژن شوند، باشند. این عناصر تنظیم کننده شامل تقویت کننده ها ، خاموش کننده ها و نواحی کنترل کننده جایگاه ژنی هستند. در انتهای ژن ، یک ناحیه ترجمه نشده مهم یافت می شود که حاوی پیامی برای اضافه شدن یک توالی از واحدهای آدنوزین به اصطلاح دم پلی A به انتهای RNA پیامبر بالغ است.
مبانی بروز ژن
جریان اطلاعات از ژن به پلی پپتید ، شامل چندین مرحله است.
رونویسی یک ژن در محل شروع رونویسی روی RNA کروموزومی ، بلافاصله از توالی های رمزدار آغاز می شود و در طول کروموزوم ادامه یافته، از چند صد جفت باز تا بیش از یک میلیون جفت باز و در هر دو گروه اینترونها و اگزونها و ناحیه بعد از پایان توالی های رمزدار را رونویسی می کند.
پس از تغییر یافتن در هر دو انتهای و رونوشت اولیه RNA ، بخشهای مربوط به اینترونها برداشته می شوند و قطعات مربوط به اگزونها به یکدیگر چسبانده می شوند.
پس از برش و چسباندن RNA ، RNA پیامبر حاصل که اینک فقط حاوی بخشهای رمزدار ژن است، از هسته به سیتوپلاسم سلول برده می شود و در آنجا نهایتا به توالی اسید آمینه ای پلی پپتید رمزگردانی شده ، ترجمه می گردد. هر یک از این مراحل ، در معرض بروز خطا هستند و جهشهایی که در هر یک از این مراحل مداخله می کنند، در ایجاد تعدادی از اختلالات ژنتیکی دخیل دانسته شده اند.
ژنتيک
ژنتيک يا علم وراثت را قلب علوم زيست شناسي مي گويند.
هر موجود زنده نتيجه همکاري دو عامل توارث و محيط است که وي را قادر به ادامه حيات مي سازد .ماده وراثتي خصوصيات موجود زنده يعني استعدادهاي نهاني و محدوده هاي زيستي را باعث ميگردد در صورتيکه محيط شامل تغذيه و کليه عوامل ديگري است که با ژنها همکاري ميکنند تا موجود زنده بتواند اختصاصات تشريحي -فيزيولوژيکي - بيوشيميايي خود را نمايان سازد .امروزه به علت تاثير عميقي که علم وراثت در تمام جوانب زندگي موجودات زنده پيدا کرده يکي از رشته هاي پر اهميتي گرديده است که به آموزش آن توجه خاصي مبذول ميگردد . يکي از نکات بر جسته علم ژنتيک اين است که قوانين آن به شکل فرمولهاي رياضي درآمده است ولي معذالک براي شناخت اين قوانين احتياج به دانستن رياضيات در حد پيشرفته نبوده بلکه تنها داشتن قوه استدلال و منطق کافي به نظر ميرسد .

مقاله ژنتیک انسانی


ژن و کروموزوم


رشد تسلسلی مفاهیم ژنتیکی


مهندسی ژنتیک


الگوریتم ژنتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ژنتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند تمیزکاری است. لطفاً تا جای امکان آن‌را از نظر املا، انشا، چیدمان و ...

مهندسی ژنتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مهندسی ژنتیک، به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به منظور جداسازی، خالص سازی، وارد ...

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

جهت اطلاع از هزینه و زمان تحویل ترجمه، مقاله یا مقالات خود را به این ایمیل ارسال ...

سامانه کنفرانس‌ها | سامانه کنفرانس دانشگاه شهید …

قدرت گرفته از سامانه متن‌باز ocs ویرایش و آماده‌سازی جهت استفاده شرکت پویشگران نیک ...

دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی …

Genetic Engineering and Biosafety Journal دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد …

Title: عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی Author: msoleimani

دانلود کتاب

دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی همچنین سفارش و دانلود مقاله های معتبر دنیا در موضوعات ...

الگوریتم ژنتیک چیست؟ - beytoote.com

الگوریتم ژنتیک چیست؟ الگوریتم ژنتیک-(Genetic Algorithm - GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

دانلودفقط مشاوره انجام پایان نامه ا مقاله isi علمی پژوهشی انتخاب موضوع پایان نامه تهیه ...

پاورپوینت “ آناتومی و فیزیولوژی انسانی ” : ppt – …

فایل پاورپوینت “ آناتومی و فیزیولوژی انسانی” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

پاورپوینت “ آناتومی و فیزیولوژی انسانی ” : ppt – …

فایل پاورپوینت “ آناتومی و فیزیولوژی انسانی” جهت دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید :

پرفسور کرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک تشریح …

پرفسور کرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک تشریح کرد سندی برای سلامت محصولات تراریخته وجود ...

موسسه ایران تایپیست - irantypist.com

ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله، ترجمه فوری، ترجمه کتاب، سفارش آنلاین تایپ و ترجمه، چاپ ...

مقالات ISI مدیریت مالی : 30 مقاله انگلیسی + ترجمه …

در این صفحه، تعداد 30 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت ...

ایران مقاله |دانلود مقاله , مقالات دانشجويي , دانلود …

دانلود آخرین و جدیدترین جزوه ها , پایان نامه ها , مقالات دانشجویی و علمی به صورت رایگان ...

مقاله – بیمه زندگی مان

23- مقایسه حمایت‌های ایام بیکاری در حقوق ایران و آلمان. نوع مقاله: مقاله علمی – پژوهشی

ترجمه مقاله , ترجمه ارزان , ترجمه دانشجویی , هر کلمه …

ترجمه مقاله , ترجمه ارزان , ترجمه دانشجویی , ترجمه تخصصی فقط کلمه ای 14 تومان , ترجمه ...

پژوهش‌های مدیریت در ایران

تاریخچه فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران . مجله علوم انسانی در رشته های مختلف علوم ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم)

مقاله : بررسي ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) فرمت : word . تعداد صفحه : 28. قیمت : مبلغ ۷ ...

انسانی >> تاریخ - کنکور

انجام پایان نامه مشاوره و انجام پایان نامه مشاوره و انجام رساله نگارش و چاپ مقاله isi و ...

ایران ترجمه - اولین سایت آنلاین مرجع مقاله های ترجمه …

welcome to iran tarjomeh www.irantarjomeh.ir The first web site rendering ready-made scientific, university translated texts for Iranian university ...

صفحه اصلی - daneshnameh.roshd.ir

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی شبکه ملی مدارس ایران رشد

دانلود کتاب | دانلود حل المسائل

دانلود کتاب , بانک مقاله , دانلود مقاله , دانلود سوال امتحانی , دانلود کنکور آزمایشی ...

کنکور سراسری 90 رشته انسانی - konkur.in

انجام پایان نامه مشاوره و انجام پایان نامه مشاوره و انجام رساله نگارش و چاپ مقاله isi و ...

دانلود مقاله | مقاله،کتاب،استاندارد

با سلام. مقاله بنده که دیروز ۹۳/۵/۲ هزینه اون رو پرداخت کردم هنوز به دستم نرسیده!!!

کتاب دانلود - دانلود کتاب های علمی و دانشگاهی

The Customer Service Revolution: Overthrow Conventional Business, Inspire Employees, and Change the World

رابطه پرخاشگري و پيشرفت ... - مقاله

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي,رابطه پرخاشگري و ...

انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین …

انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته علوم انسانی و انسانی‌ترین رشته در علوم است.

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

مدل های کمی در شهرسازی ( پاورپوینت مدل CDS )

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده خیابان ایران زمین و بلوار دادمان

دانلود پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

پاورپوینت جزایر مرجانی و جنگل های مانگرو(حرا)

پاورپوینت جاذبه های گردشگری ایران

خانه » باستان شناسی » پایان نامه ارشد باستان شناسی مجموعه اشیاء برنزی دوره ساسانی

دانلود پروژه پیرامون صنعت جهانگردی در جهان

مقاله اسپانیا

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق در مورد میراث فرهنگی

پایاننامه-بررسي نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

مولفه های کلیدی در توسعه گردشگری روستایی

نمونه پروپوزال

پایان نامه (به زبان انگلیسی) رشته جهانگردی با عنوان عوامل موثر بر پذیرش بلیت الکترونیک در بیش از80 صفحه پی دی اف با پرسشنامه

A model of tourism destination brand equity

تحقیق در مورد كتابخانه و کتابداری

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی نهم متوسطه

آینده پژوهی در کتابداری - 13 صفحه وورد

خلاصه کتاب اداره ی کتابخانه - 17 صفحه وورد

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌ های استنادی

مقاله اولويت بندي عوامل سازماني موثر در ارتقاي بهره وري نيروي انساني در صنايع كوچ

پروپوزال رشته کتابداری در مورد تولیدات علمی با فرمت ورد

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

دانلود مقاله روش آموزش طبيعي و مصنوعي

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه

دانلود مقاله نظریه بازی ها – Game theory