دانلود رایگان

بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان) - دانلود رایگاندانلود رایگان Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق (تمامی گرایشها) مدیریت , حسابداری , روانشناسی و تکنولوژی آموزشی

دانلود رایگان بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان) دانشگاه آزاد اسلامي
پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A مديريت دولتی
گرايش تحولعنوان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)

فهرست مطالب
چکيده......................................................................................................................................... 1
فصل اول : کليات پژوهش
1-1 ) مقدمه................................................................................................................................................................................ 3
1-2 ) بيان مسئله........................................................................................................................................................................ 3
1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع............................................................................................................................................. 6
1-4 ) اهداف تحقيق.................................................................................................................................................................. 7
1-4-1 ) اهداف اصلي............................................................................................................................................................... 7
1-4-2 ) اهداف فرعي............................................................................................................................................................... 7
1-5 سوالات تحقيق................................................................................................................................................................... 8
1-5-1 ) سوالات اصلي............................................................................................................................................................. 8
1-5-2 ) سوالات فرعي............................................................................................................................................................. 9
1-6 ) فرضيات تحقيق............................................................................................................................................................ 10
1-6-1 ) فرضيه های اصلي...................................................................................................................................................... 10
1-6-2 ) فرضيه هاي فرعي...................................................................................................................................................... 10
1-7 )تعريف مفاهيم و اصطلاحات........................................................................................................................................ 12
1-7-1 ) تعاريف نظري متغيرها.............................................................................................................................................. 12
1-7-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها.......................................................................................................................................... 13
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1 ) مقدمه............................................................................................................................................................................. 15
الف ) ادبيات تحقيق................................................................................................................................................................ 15
2-2 ) سرمایه روانشناختی...................................................................................................................................................... 15
2-3 ) نیاز به رویکرد مثبت.................................................................................................................................................... 16
2-4 ) رفتار سازمانی مثبت گرا............................................................................................................................................... 17
2-5 ) تعاریف سرمايه روان شناختي..................................................................................................................................... 18
2-6 ) ابعاد سرمایه روانشناختی.............................................................................................................................................. 19
2-6-1 )خودکارآمدی.............................................................................................................................................................. 19
2-6-1-1 )پنج کلید کشف شده سرمایه روانشناختی خودکارآمدی..................................................................................... 20
2-6-1-2 ) فرآیند شناختی خودکارآمدی.............................................................................................................................. 21
2-6-2 ) تاب آوری(انعطاف پذیری)......................................................................................................................................... 21
2-6-2-1 ) توسعه روان شناختی انعطاف پذیری در محیط کار.............................................................................................. 23
2-6-3 ) خوش بینی................................................................................................................................................................. 23
2-6-3-1 ) توسعه خوش بینی در محیط کار........................................................................................................................ 24
2-6-4 ) امیدواری................................................................................................................................................................... 25
2-6-4-1 ) توسعه امیدواری مدیران و کارکنان..................................................................................................................... 26
2-7 ) توسعه سرمایه روانشناختی.......................................................................................................................................... 27
2-8 ) سلامت سازمانی........................................................................................................................................................... 28
2-9 ) مفهوم سلامت................................................................................................................................................................ 28
2-10 ) تعریف سلامت سازمانی........................................................................................................................................... 28
2-11 ) ويژگي هاي سازمان سالم........................................................................................................................................... 30
2-12 ) نشانه های ضعف سازمانی......................................................................................................................................... 33
2-13 ) ابعاد سلامت سازمانی................................................................................................................................................ 34
2-13-1 ) يگانگي نهادي........................................................................................................................................................ 34
2-13-2 ) نفوذ مدير............................................................................................................................................................... 35
2-13-3 ) ساخت دهي............................................................................................................................................................ 35
2-13-4 ) پشتيباني منابع........................................................................................................................................................ 36
2-13-5 ) روحيه..................................................................................................................................................................... 36
2-13-6 ) تاكيد علمي............................................................................................................................................................. 37
2-14 ) عوامل موثر در سلامت سازمانی.............................................................................................................................. 38
2-15 ) پیامدهای سلامت سازمانی........................................................................................................................................ 38
2-16 ) مدل های سلامت سازمانی......................................................................................................................................... 40
2-16-1 ) مدل هوی و میکسل............................................................................................................................................... 40
2-16-2 ) مدل لايدن و كلينگل.............................................................................................................................................. 41
2-16-3 ) مدل سلامت سازماني از نظر مايلز(1999)......................................................................................................... 43
2-17 ) کارآفرینی سازمانی................................................................................................................................................... 44
2-18 ) سير پيدايي و پيشرفت كارآفريني............................................................................................................................. 45
2-19 ) اهمیت و ضرورت کارآفرینی................................................................................................................................... 46
2-20 ) تعریف کارآفرینی سازمانی...................................................................................................................................... 47
2-21 ) ویژگی های کار آفرینان........................................................................................................................................... 48
2-22 ) انواع کارآفرینی......................................................................................................................................................... 50
2-23 ) موانع کارآفرینی......................................................................................................................................................... 51
2-23-1 ) پیچیدگی................................................................................................................................................................ 51
2-23-2 ) رسمیت.................................................................................................................................................................. 51
2-23-3 ) تمرکز..................................................................................................................................................................... 52
2-23-4 ) فرهنگ سازمانی..................................................................................................................................................... 52
2-24 ) موانع و مشكلات پيش روي كارآفريني در ايران..................................................................................................... 53
2-24-1) عوامل ضد انگيزشي كارآفريني............................................................................................................................... 53
2-24-2) موانع قانوني توسعه كارآفريني................................................................................................................................. 54
2-24-3) عوامل نارسايي محيطي............................................................................................................................................ 54
2-25 ) رهيافت هاي كارآفريني.............................................................................................................................................. 56
2-26 ) راهبردهاي كارآفريني................................................................................................................................................ 56
2-27 ) رويكردهاي كارآفريني.............................................................................................................................................. 58
2-27-1) سطح كلان............................................................................................................................................................... 58
2-27-2 ) سطح خرد.............................................................................................................................................................. 58
2-27-3 ) سطح ميانه.............................................................................................................................................................. 58
2-28 ) مدل هاي كارآفريني.................................................................................................................................................... 58
2-28-1 ) مدل کارلند و همکاران(1984)............................................................................................................................. 59
2-28-2 ) مدل شارما و كريسمن (1999)............................................................................................................................. 60
2-28-3 ) مدل گاث و گينسبرگ (1990)............................................................................................................................ 60
2-28-4 ) مدل بورگلمان(1983)، فلويد و ليين (2000).................................................................................................... 61
2-28-5 ) مدل دس و همكاران (2003).............................................................................................................................. 61
2-28-6 ) مدل هورنزباي و همكاران (1993)...................................................................................................................... 62
ب) پيشينه تحقيق..................................................................................................................................................................... 62
2-29 ) تحقيقات انجام شده داخلي....................................................................................................................................... 62
2-30 ) تحقيقات انجام شده خارجي.................................................................................................................................... 67
2-31 ) چارچوب نظري تحقيق............................................................................................................................................. 71
فصل سوم : روش تحقيق
3-1 ) مقدمه............................................................................................................................................................................. 73
3-2 ) روش تحقيق................................................................................................................................................................. 73
3-3 ) متغير هاي تحقيق........................................................................................................................................................... 74
3-3-1 ) متغير مستقل............................................................................................................................................................. 74
3-3-2 ) متغير وابسته............................................................................................................................................................. 74
3-4 ) قلمرو مکاني تحقيق..................................................................................................................................................... 74
3-5 ) قلمرو زماني تحقيق...................................................................................................................................................... 74
3-6 ) جامعه آماري................................................................................................................................................................. 74
3-7 ) نمونه آماري و روش نمونه گيری................................................................................................................................. 75
3-8 ) روش گردآوري داده ها................................................................................................................................................ 75
3-8-1 ) روش کتابخانه اي....................................................................................................................................................... 75
3-8-2 ) روش ميداني............................................................................................................................................................. 75
3-9 ) ابزار اندازه گيري........................................................................................................................................................... 76
3-10 ) پايايي و روايي پرسشنامه......................................................................................................................................... 77
3-10-1 ) روايي...................................................................................................................................................................... 77
3-10-1-1 ) روايي محتوا...................................................................................................................................................... 77
3-10-1 ) پايايي...................................................................................................................................................................... 78
3-11 ) تجزيه و تحليل داده ها............................................................................................................................................... 78
3-11-1 ) آمار توصيفي.......................................................................................................................................................... 78
3-11-2 ) آمار استنباطي......................................................................................................................................................... 79
3-11-2-1 ) آزمون نرمال بودن داده ها................................................................................................................................. 79
3-11-2-2 ) آزمون ضريب همبستگي.................................................................................................................................. 79
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1 ) مقدمه............................................................................................................................................................................. 81
4-2 ) تجزيه و تحليل توصيفي داده ها................................................................................................................................... 81
4-2-1 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب جنسيت................................................................................................................... 82
4-2-2 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سن.......................................................................................................................... 83
4-2-3 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب تحصيلات............................................................................................................... 84
4-2-4 ) توزيع فراواني نمونه بر حسب سابقه خدمت.......................................................................................................... 85
4-2-5 ) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق................................................................................................................................. 86
4-3 ) تجزيه و تحليل استنباطي داده ها................................................................................................................................. 86
4-4 ) تحليل فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................................. 87
4-4-1 ) آزمون فرضيه اصلي اول........................................................................................................................................... 88
4-4-2 ) آزمون فرضيه فرعي اول از اصلی اول..................................................................................................................... 89
4-4-3 ) آزمون فرضيه فرعي دوم از اصلی اول..................................................................................................................... 90
4-4-4 ) آزمون فرضيه فرعي سوم از اصلی اول.................................................................................................................... 91
4-4-5 ) آزمون فرضيه فرعي چهارم از اصلی اول................................................................................................................ 92
4-4-6 ) بررسی مدل پیش بینی کارآفرینی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی................................................................. 93
4-4-7 ) آزمون فرضيه اصلي دوم.......................................................................................................................................... 95
4-4-8 ) آزمون فرضيه فرعي اول از اصلی دوم..................................................................................................................... 96
4-4-9 ) آزمون فرضيه فرعي دوم از اصلی دوم.................................................................................................................... 97
4-4-10 ) آزمون فرضيه فرعي سوم از اصلی دوم................................................................................................................. 98
4-4-11 ) آزمون فرضيه فرعي چهارم از اصلی دوم............................................................................................................. 99
4-4-12 ) آزمون فرضيه فرعي پنجم از اصلی دوم............................................................................................................. 100
4-4-13 ) آزمون فرضيه فرعي ششم از اصلی دوم............................................................................................................. 101
4-4-14 ) آزمون فرضيه فرعي هفتم از اصلی دوم............................................................................................................. 102
4-4-15 ) آزمون فرضيه فرعي هشتم از اصلی دوم............................................................................................................ 103
4-4-16 ) بررسی مدل پیش بینی کارآفرینی سازمانی از طریق سلامت سازمانی............................................................... 104
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1 ) مقدمه.......................................................................................................................................................................... 107
5-2 ) نتايج حاصل از فرضيه اصلي اول............................................................................................................................ 107
5-2-1 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعی اول از اصلي اول.................................................................................................... 107
5-2-2 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعی دوم از اصلي اول.................................................................................................... 107
5-2-3 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعی سوم از اصلي اول................................................................................................... 108
5-2-4 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعی چهارم از اصلي اول............................................................................................... 108
5-3 ) نتايج حاصل از فرضيه اصلي دوم............................................................................................................................ 108
5-3-1 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي اول از اصلی دوم.................................................................................................... 108
5-3-2 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي دوم از اصلی دوم................................................................................................... 109
5-3-3 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي سوم از اصلی دوم.................................................................................................. 109
5-3-4 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي چهارم از اصلی دوم............................................................................................... 109
5-3-5 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي پنجم از اصلی دوم................................................................................................. 109
5-3-6 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي ششم از اصلی دوم................................................................................................. 110
5-3-7 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي هفتم از اصلی دوم.................................................................................................. 110
5-3-8 ) نتايج حاصل از فرضيه فرعي هشتم از اصلی دوم................................................................................................ 110
5-4 ) بحث و تفسیر............................................................................................................................................................. 111
5-5 ) پيشنهادات پژوهش.................................................................................................................................................... 118
5-5-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي اول............................................................................................................... 118
5-5-1-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي اول از اصلی اول.................................................................................... 118
5-5-1-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي دوم از اصلی اول.................................................................................... 119
5-5-1-3 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي سوم از اصلی اول..................................... Error! Bookmark not defined.
5-5-1-4 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي چهارم از اصلی اول.................................. Error! Bookmark not defined.
5-5-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه اصلي دوم............................................................................................................... 120
5-5-2-1 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي اول از اصلی دوم.................................................................................... 120
5-5-2-2 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي دوم از اصلی دوم.................................................................................... 120
5-5-2-3 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي سوم از اصلی دوم..................................... Error! Bookmark not defined.
5-5-2-4 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي چهارم از اصلی دوم............................................................................... 121
5-5-2-5 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي پنجم از اصلی دوم.................................................................................. 121
5-5-2-6 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي ششم از اصلی دوم................................................................................. 121
5-5-2-7 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي هفتم از اصلی دوم.................................................................................. 122
5-5-2-8 ) پيشنهادهاي مربوط به فرضيه فرعي هشتم از اصلی دوم................................................................................. 122
5-6 ) پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي............................................................................................................................ 122
5-7 ) محدوديت هاي پژوهش............................................................................................................................................. 123
منابع و مآخذ
منابع فارسي........................................................................................................................................................................... 125
منابع انگليسي........................................................................................................................................................................ 127
پیوست
الف ) پرسشنامه ها.................................................................................................................................................................. 131
ب ) داده های خروجي Spss............................................................................................................................................... 136

فهرست جدول ها

جدول ‏2‑1: ويژگي هاي مورد مطالعه در مورد كارآفرينان از ديدگاه محققان گوناگون.......................................................... 49
جدول ‏2‑2 : مهم ترين ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان در يک سازمان................................................................................ 50
جدول ‏2‑3 : مقایسه کارآفرینان سازمانی و مدیران سنتی....................................................................................................... 55
جدول ‏3‑1 : پايايي پرسشنامه های تحقیق................................................................................................................................. 78
جدول ‏4‑1: فراواني نمونه به تفکيک جنسيت........................................................................................................................ 82
جدول ‏4‑2 : فراواني نمونه به تفکيک سن.............................................................................................................................. 83
جدول ‏4‑3 : فراواني نمونه به تفکيک تحصيلات................................................................................................................... 84
جدول ‏4‑4 : فراواني نمونه به تفکيک سابقه خدمت.............................................................................................................. 85
جدول ‏4‑5 : حداقل، حداکثر، ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي تحقيق............................................................................. 86
جدول ‏4‑6 : نتايج آزمون نرمال بودن داده ها ......................................................................................................................... 87
جدول ‏4‑7 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه اصلی اول............................................................................ 88
جدول ‏4‑8 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعی اول از اصلی اول....................................................... 89
جدول ‏4‑9 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعی دوم از اصلی اول...................................................... 90
جدول ‏4‑10 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعی سوم از اصلی اول................................................... 91
جدول ‏4‑11 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعی چهارم از اصلی اول............................................... 92
جدول ‏4‑12 : خلاصه نتايج مدل رگرسوني(پيش بيني کارآفرینی سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی)........................... 93
جدول‏4‑13 : نتایج آنوا............................................................................................................................................................ 93
جدول‏4‑14: جدول ضرایب مدل رگرسیونی.......................................................................................................................... 94
جدول ‏4‑15 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه اصلی دوم......................................................................... 95
جدول ‏4‑16 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعي اول از اصلی دوم.................................................... 96
جدول ‏4‑17 : نتايج حاصله از آزمون همبستگي پيرسون فرضيه فرعي دوم از اصلی دوم................................................... 97
جدول ‏4‑18 : نتايج حاصله از آزمون هم

سرمایه روانشناختی


سلامت سازمانی


کارآفرینی سازمانی


اداره کل


امور مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین هوش عاطفی و بهره وری سازمانی در بین ...

... (مطالعه موردی :اداره ... بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با ... بررسی رابطه بین سرمایه ...

مقالات علمی پژوهشی مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

... اعتماد سازمانی و رابطه مولفه ... بررسی رابطه بین ادراک از ... (مطالعه موردی: ...

ارتباط بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی ...

ارتباط بین سرمایه اجتماعی با ... سازمانی کارکنان اداره کل ... اداره کل ورزش و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سیستم مدیریت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه ... با تعهد سازمانی و ... کل امور مالیاتی استان ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال ...

... (مطالعه موردی: استان ... و کارآفرینی سازمانی ... بررسی رابطه بین آموزش ...

سازمانی - profdoc.um.ac.ir

... (مورد مطالعه : اداره کل ... و تعهد سازمانی با سلامت ... بررسی رابطه بین ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه ...

... بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی ... رشته کامپیوتر و ...

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ...

... در اداره کل بنادر استان ... بررسی رابطه بین سرمایه ... سازمانی و رابطه آن با ...

srbiau.ac.ir

... 2 بررسی رابطه بین سرمایه ... مالیاتی استان گلستان ) ... ( مطالعه موردی اداره امور ...

مقاله فارسی رایگان بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و ...

... بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ... سازمانی است ...

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

زیست گیاه شناسی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

اموزش

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

مجله Science september 2014

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

سنگ های دگرگونی

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای دکتر محمود جمعه پور- فصل 8

پاورپوینت رشد و تکامل کودک2 (رشدو تکامل و عوامل موثر بر آن)-30اسلاید

پاورپوینت برنامه ایمن سازی کودک41 اسلاید

پاورپوینت واکسیناسیون74اسلاید

سمینار کارشناسی ارشد طراحی و رفتار سازه ها در زلزله