دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت زیج حیاتی و شاخص های قابل محاسبه از آن

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت زيج حياتي و شاخص هاي قابل محاسبه از آن اهداف آموزشي:
انتظار است پس از ارائه يا مطالعه اين مطالب بتوانيد اقدامات ذيل را انجام دهيد:
هدف از تكميل زيج حياتي را بيان كنيد.
اجزاء وجداول زيج حياتي رانام ببريد.
نحوه تكميل جداول زيج حياتي را شرح دهيد.
شاخصهاي قابل استخراج از زيج حياتي رامحاسبه كنيد.
زيج حياتي چيست؟
هدف از تكميل اين فرم چيست ؟
و چه كاربردي دارد؟
اطلاعات مندرج در زيج شامل موارد ذيل است :
در بالا ووسط نام دانشگاه ع پ و...،مركز بهداشت شهرستان وواحد
مربوطه (خانه بهداشت وپايگاه بهداشتي ومركز و....)قيد مي شود. - جدول جمعيت بر حسب سن وجنس
,….-جدول مرگ مادران به دليل عوارض حاملگي وزايمان
جدول تولد بر حسب وزن وجنس نوزاد وشرايط زايمان
جدول مرگ بر حسب سن وجنس
جدول پوشش تنظيم خانواده بر حسب نوع روش
جدول علت مرگ در كودكان كمتر از 5سال
دايره زيج حياتي مربوط به تولد زنده ومرگ بر حسب ماههاي سال
جدول جمعيت بر حسب سن و جنس :
جمعيت تحت پوشش خانه بهداشت بر حسب روستاهاي اصلي و قمر و كل مطابق با سرشماري كه در ابتداي هر سال صورت مي گيرد به تفكيك گروههاي سني و جنسي در اين جدول ثبت مي گردد.
ستونهاي مربوط به جمعيت زنان در فاصله سني 10 تا 49 سال هر يك به دو قسمت تقسيم شده است:
درهررديف ستون سمت راست ( ستون سفيد) براي نوشتن جمعيت كل زنان و ستون چپ ( رنگي) براي ثبت رقم جمعيت زنان همسردار در آن گروه سني است.
شاخصهاي قابل استخراج از جدول جمعيتي:
درصد گروه سني زير يكسال
درصد گروه سني زير 5 سال
درصد گروه سني زير 15سال
درصد گروه سني 15تا64 سال
كل جمعيت 65 سال وبيشتر
نسبت درصد سرباري
درصد زنان شوهردار در هر گروه سني از 15 تا 49 سال
درصد زنان شوهردار 15 تا 49 ساله به كل زنان
2- جدول مرگ مادران به دليل عوارض حاملگي و زايمان بر حسب سن مادر و علت مرگ:
توجه :
اگر مرگ مادر در طول بارداري ، حين زايمان و يا تا 40 روز پس از زايمان به علتهاي ديگري مثل حوادث پيش آمده باشد نبايستي به عنوان مرگ مادر ثبت شود.
اين جدول به تفكيك روستاهاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري فقط در ستون مربوط به جمعيت شهري و بر حسب گروههاي سني مادران از 10 تا 49 سال براي علت مرگ مادر به
روش چوب خطي پر مي شود. در پر كردن اين جدول بايد به تعاريف خاصي نظير خونريزي ، عفونت بعد از زايمان ، مسموميت حاملگي و ... توجه داشت.
خونريزي : اگر مادري در طول بارداري ، زايمان و يا تا 40 روز بعد از زايمان ، به علت خونريزي از مجراي زايماني بميرد ، بايد در رديف مرگ به علت خونريزي يك علامت زده شود.
عفونت بعد از زايمان: اگر مادري 2 تا روز بعد از زايمان و به دنبال تب بيش از 38 درجه سانتي گراد بميرد بايد به عنوان عفونت بعد از زايمان ثبت شود.
مسموميت حاملگي: مسموميت حاملگي چند علامت دارد:
فشار خون بالاتر از حد معمول- وجود آلبومين در ادرار- استفراغ شديد- سرگيجه – تاري ديد و ...
چنانچه مادري با يك يا چند علامت از علايم مذكور بميرد بايد در رديف مرگ به علت مسموميت حاملگي منظور گردد.
بيماريهاي قلبي: اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به تشخيص پزشك به علت داشتن عارضه قلبي مادر باشد ، در اين قسمت علامت زده شود.
ساير : اگر مرگ مادر در دوران بارداري ، حين زايمان يا تا 40 روز بعد از زايمان به علتي غير از علت فوق باشد در رديف ساير“ ثبت مي شود.
شاخصهاي قابل استخراج از جدول مرگ مادران به دليل عوارض حاملگي و زايمان بر حسب سن مادر و علت مرگ:
ميزان مرگ مادران به دليل عوارض بارداري و زايمان و بر حسب گروههاي سني
ميزان مرگ اختصاصي علتي مادران بر حسب گروههاي سني و كل
درصد مرگ مادران از هر يك از علل مرگ در هر گروه سني
ميزان مرگ اختصاصي علتي مادران
3-جدول تولد بر حسب جنس وشرايط زايمان:
جدول تولد بر حسب وزن ، جنس نوزاد ، سن مادر و شرايط زايمان:
اين جدول به 5 بخش تقسيم شده است و اطلاعات در هر بخش به تفكيك روستاي اصلي و قمر براي مناطق روستايي و در مناطق شهري ، جداگانه ثبت مي شود:
بخش اول : تعداد دختران و پسران مرده بدنيا آمده به روش چوب خطي علامت زده مي شود. در دو حالت ، نوزاد مرده به دنيا آمده حساب مي آيد:
الف) نوزادي كه بعد از هفته بيستم حاملگي بدنيا آمده است و هيچيك از علايم حياتي را ندارد (حتي يك نفس هم نكشيده و گريه نكرده است)
ب) نوزادي كه با وزن بيش از 500 گرم ( بدون احتساب وزن جفت) بدنيا آمده و در زمان تولد فاقد علايم حياتي است.
بخش دوم : مربوط به تعداد كل نوزادان زنده متولد شده و جنس آنها بر حسب منطقه مي باشد.
بخش سوم : مربوط به وزن هنگام تولد نوزاد بر حسب جنس اوست چنانچه وزن هنگام در دست نبود مي توانيد وزن روز دهم تولد را اندازه بگيريد.
بخش چهارم : مربوط به سن مادر در هر تولد زنده نوزاد اوست. توجه داشته باشيد كه اگر حاصل زايمان 2 يا چند نوزاد است بايد براي هر يك از تولدهاي زنده در قسمت سن مادر يك علامت زده شود .
يعني براي 2 قلو ، 2 بار علامت زده مي شود.
در نهايت مجموع ارقام درون ستونهاي اين بخش با ارقام بخشهاي سوم و دوم اين جدول مساوي خواهند بود.
بخش پنجم : در بر گيرنده شرايط زايمان در بيمارستان يا منزل زائو است. چنانچه زايمان در بيمارستان يا زايشگاه انجام شده باشد تعداد آنها را در ستون مربوط ، علامت بزنيد و اگر زايمان در منزل زائو
انجام گرفته باشد ، بر حسب اينكه كمك كننده به زايمان چه كسي است در ستونهاي زير آن علامت علامت بگذاريد.
نكات قابل توجه:
1- اگر حاصل زايمان دو قلو يا چند قلو باشد در اين بخش فقط يك بار ثبت مي شود زيرا مادر هر دو نوزاد يكي است و به اين ترتيب مي توان درصد چندقلوزايي را هم به دست آورد.
2- اختلاف بين مجموع نوزادان زنده و مرده بدنيا آمده از ستون شرايط زايمان تعداد دوقلو يا چندقلو ها را به دست مي دهد.
شامل 46 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت زیج حیاتی و شاخص های قابل محاسبه از آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر مهرانی و سیدحسینی و جهرومی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 89

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 91