دانلود رایگان

754 دانلود تحقیق: بررسی و كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان و ارزيابي توانايي توليد مثل در نريان - دانلود رایگاندانلود رایگان 754 دانلود تحقیق: بررسی و کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان و ارزیابی توانایی تولید مثل در نریان

دانلود رایگان 754 دانلود تحقیق: بررسی و كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان و ارزيابي توانايي توليد مثل در نريان فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 133


كالبدشناسي دستگاه تناسلي نريان
فيزيولوژي تناسلي نريان
بررسي و ارزيابي توانايي توليد مثل در نريان
فصل چهارم :
جمع آوري و بررسي مني
فصل پنجم :
تستهاي آزمايشگاهي سودمند
فصل ششم:
آزمايشات هورموني و نمونه برداري از بيضه
فصل هفتم:
پيش بيني باروري نريان


ديواره عضلاني مجراي اپيديديم با حركات دودي خود، اسپرماتوزوئيدها را به جلو مي راند. اسپرماتوزوئيدها كه هنگام ورود به بيضه نارس هستند و در ضمن عبور از اپيديديم به ويژه د ناحيه سرابي اپيديديم بالغ مي گردند.دم اپيديديم هم مخزن اسپرماتوزوئيد هاي كاملاً رسيده است و در حيواني كه از نظر جنسي فعال است اين قسمت در اثر تجمع اسپرمهاي ذخيره شده متورم و سفت و قابل ارتجاع مي گردد. طول اپيديديم در نريان طويل تر از گاو نر حدود 45 متر مي باشد(7).

(1، 4)بند بيضه و رگها و اعصاب بيضه
هر بيضه بوسيله بند بيضه به بدن متصل است كه سرخرگ اسپرماتيك دروني و سياهرگ اسپرماتيك در بخش پيشين و از مجراي وابران در بخش پسين آن قرار دارد.
خونرساني به بيضه با شريانهاي بيضه است كه از آئورت خلفي در نزديكي شريان كليوي منشعب مي شوند اين عروق بصورت شريانهاي پيچ در پيچ از مجراي مغابني مي گذرند و با پرده صفاقي پوشيده شده و قسمت اصلي بند بيضه را تشكيل مي دهند.(شكل 4)


تصوير(1، 4) : نمايي از مقطع عرضي از استرماتيك كورد و عضلة كرماستر خارجي و شبكة پاپيني فرم .
خون بيضه از طريق شبكه ارتباطي وريدي كه آن نيز به صورت پيچ درپيچ مي باشد از طريق بند بيضه خارج مي گردد و از آنجا به وريد ميانخالي پائيني مي ريزند البته اين شبكه پيچ درپيچ ابتدا انشعابات زيادي را دارا مي باشد. ولي بتدريج كه بند بيضه بالا مي رود شاخه هاي جانبي كمتري از آن قابل تشخيص است تا اينكه فقط يكي دو وريد به مجراي مغابني وارد مي شوند و در نهايت بصورت يك رگ به وريد ميانخالي خلفي يا وريد كليوي مي ريزد. شريان بيضه شبكة پيچك مانند را احاطه مي كند و در ارتباط خيلي نزديك با آن است بطوريكه شريان و وريد معمولاً يك پرده داخلي مشترك دارند(6)
طول شريان بيضه به دليل پيچيدگي هاي آن خيلي زياد است كه اين باعث سه ويژگي مي شود: 1، وقتي شريان به بيضه مي رسد نبض شرياني تقريباً بطور كامل از بين رفته است و به نظر مي رسد رسيدن خون شرياني به صورت ضرباني به بيضه ها با اسپرم زايي طبيعي ناسازگار است. 2، اسپرم زايي در درجه حرارت كمتري از 6 درجه حرارت قسمت مياني بدن پستانداران بهتر انجام مي شود و در كنار هم قرارگرفتن شريان و وريد باعث تبادل حرارت بين آنها مي شود بطوريكه درجه حرارت بيضه چند درجه از مركز بدن پائين تر است. 3، احتمال دارد تبادل مولكولهاي كوچك مثل تستوستورن بين دو جريان با جهت مخالف در وريد و شريان بيضه صورت بگيرد البته اهميت اين انتقال هنوز كاملاً مشخص نيست.
اعصاب بيضه از سيستم سمپاتيك سينه اي – كمري مشتق مي شوند كه رشته هاي حركتي احشايي آن عضله صاف شريان كوچك بيضه و كپسول اپيديديم و بيضه را تعصيب مي كند.
كيسه بيضه هر دو دسته عصب احشايي و سوماتيك را دارد كه از اعصابي پي مشتق مي شوند كه از مجراي مغابني مي گذرند و به صورت شاخه هاي عصب شرمي خارج مي شوند. از ديگر خصوصيات اعصاب كيسه اي بيضه وجود عصب حركتي عضله كرماستر و داتروس است كه نقش مهمي در تبادل حرارتي بيضه دارد.(6)

(1، 5) آلت تناسلي( قضيب)
آلت تناسلي شامل دو مجراي بافت قابل نعوظ و يك مجراي پيشابراه آلت تناسلي نام اورتر است پيشابراه با جسم اسفنجي آلت تناسلي احاطه شده كه از پياز آلت تناسلي شروع شده به سر آلت تناسلي ختم مي گردد، قسمت پيشين آلت تناسلي از اجسام غاري آلت تناسلي زوج تشكيل شده كه از ريشه آلت تناسلي شروع شده و در پشت سر آلت مي يابد.
خون رساني هر سه مجرا از شاخه هاي شريان شرمي است ولي تخليه وريدي ccp با csP خيلي فرق مي كند. Ccp از طريق ريشه آلت تناسلي در وريد شرمي تخليه مي شود ولي csP در وريد پشتي آلت از قسمت انتهايي آن تخليه مي شود. بنابراين خونرساني و تخلية خون CCP هر دو از راه ريشه آلت است ولي خونرساني به csP از پياز و تخليه آن از قسمت انتهايي آن است. ريشه هاي آلت را عضلات وركي غاري احاطه كرده كه انقباض آنها وريدي را كه CCP تخليه مي كند مسدود مي كند. بطوريكه فضاهاي غاري بافت قابل نعوظ در انتهاي بسته CCP پر از خون مي شود و باعث سفت و طويل شدن آلت مي شود. (6) .(شكل 5).

تصوير(1، 5) : نماي شماتيك از سمت چپ پنيس كه ارتباط آن با استخوان ايسكيوم ديده مي شود

در اسب مسير رشته هاي عضلاني صافي كه در امتداد آلت قرار دارند به استطاله هاي CCP مربوط است. اين رشته ها معمولاً در حال انقباض تونيك هستند و آلت را در غلاف نگه مي دارند. هنگام نعوظ و دفع ادرار به سختي اين عضلات كم شده باعث پرولاپس آلت از غلاف مي شود.
در اسب و سگ نعوظ باعث افزايش طول و قطر آلت مي شود چون خميدگي سيگموئيد وجود ندارد و طويل شدن آلت كاملاً در اثر پرخوني عروق مي باشد.
بازتاب انزال با اعصاب حسي سرآلت تحريك مي شود كه از راه عصب پشتي آلت كه شاخه اي از عصب شرمي است تحريكات را به طناب نخاعي منتقل مي كند. سپس نعوظ و انزال بيشتر به صورت بازتابهاي نخاعي در بخش كمري و خاجي نخاع همآهنگ مي شود، خوب كاركردن اين عصب براي ايجاد بازتاب انزال ضروري است و اگر آسيب ببيند، انزال ولي نغوظ غير ممكن خواهد شد.
هنگام انزال سر آلت اسب وارد مجراي گردن رحم مي شود و انزال از اين راه در داخل رحم صورت مي گيرد.
به جلو راندن مني در پيشابراه با انقباضات عضلة پيازي اسفنجي صورت مي گيرد كه در پياز آلت روي CSP قرار مي گيرد، چون CSP از قسمت انتهايي تخليه مي شود با فشار زيادي كه در CCP ايجاد مي شود اين كار ممكن نيست، بنابراين هر انقباض عضلة پيازي اسفنجي باعث موج زودگذر افزايش فشار در CSP مي شود كه از پياز به سرآلت امتداد دارد و از آنجا با تخليه وريدي پشتي خون ناپديد مي شود. چون CCP سفت است افزايش فشار داخل CSP باعث ايجاد موج انسداد پيشابراه مي شود. اين موج پيشرو همراه با انقباض عضله اي كه پيشابراه خارج لگني را احاطه مي كند باعث جابجايي قطرات مني در طول پيشابراه مي شود (6).

(1، 6) غدد ضميمه
غدد ضميمه جنسي در امتداد قسمت لگني ميز راه قرار گرفته و داراي مجاري خارجي
داخل مجاري تناسلي مي باشند كه ترشحات آنها را بداخل ميزراه تخليه مي كند. اين غدد شامل غدد وزيكولي غده پروستات و غدد پيازي پيشابراهي مي باشد. ترشحات اين غدد قسمت اعظم حجم مايع مني را تشكيل مي دهند. بعلاوه ترشحات اين غدد حاوي محلولي از بافرها، مواد مغذي و ديگر مواد مورد نياز براي تأمين بهترين ميزان تحرك و باروري اسپرم مي باشند(6).

(1، 6، 1) غدد وزيكولي
در قسمت بالائي گردن مثانه قرار دارد.در اسب كيسه اي شكل است. طول آنها 15، 13 سانتيمتر مي باشد. اين غدد سهم عمده اي از مواد موجود در مني را مي سازند كه عبارتند از فروكتوز و سوربيتول كه منابع اصلي انرژي براي اسپرم ها مي باشند. فسفات و كربنات( بعنوان بافر)، هر دو در اين ترشحات يافت شده و از نظر محافظت اسپرم در مقابل تغييرات PH مجراي ادراري تناسلي اهميت دارند. تغييرات PH براي اسپرم بسيار مضر و خطرناك مي باشد(6).

(1، 6، 2) غدد پروستات
غدد پروستات غده منفردي است كه در اطراف ميزراه درست در قسمت خلفي مجاري خروجي غده وزيكولي قرار گرفته است.در اسب واجد يك بدنه است كه توسط يك قسمت باريك به نام اسيتموس به دو لب تقسيم مي شود. ترشحات آن آبكي است.
ترشحات غده پروستات از نظر يونهاي مينرال مانند سديم، كلر، كلسيم، و منيزيم غني مي باشد.(6)

(1، 6، 3) غدد پيازي – پيشابراهي
غدد پيازي – پيشابراهي يك جفت هستند كه در امتداد مجاري ادراري نزديك نقطه اي كه از لگن خارج مي شود قرار دارند. اين غده در اسب كوچك و گرد است كه بين مقعد و پيشابراه قرار دارند و واجد 3 تا چهار مجرا بداخل لوله ادراري تناسلي مي باشند. ترشح آبكي آنها قبل از جفت گيري تميز كننده پيشابراه مي باشد.
مواد تشكيل دهنده پلاسماي مني وظايف مختلفي برعهده دارند كه تأمين انرژي، ثابت نگه داشتن فشار اسمزي، ترشح كردن يونهاي كلسيم آزاد و ثابت نگهداشتن PH از جمله وظايف آنها مي باشد.(6)


فصل دوم :
فيزيولوژي تناسلي نريان

(1، 2، 1) فيزيولوژي بيضه
هورمون شناسي
تمام جنبه هاي فيزيولوژي توليدمثل دام نر تحت كنترل گنادوتروپين هاي FSH/LH مي باشند لوتئيني كننده(LH ) 2، هورمون محرك فوليكول(FSH ) مي باشد، ترشح LH ضرباني است و مراحل نامنظم ترشح هر 2 تا 4 ساعت ديده مي شود. اثر LH در مرحله اول در سلولهاي ليديك است كه با اثر در آدينلات سيكلاز عمل كرده، استروئيدزايي را با تنظيم مرحلة محدودكنندة ميزان استروئيدزايي، يعني تبديل كلسترول به پيش ساز تستوسترون، پرگننولون، شروع مي كند. حداكثر غلظت تستوسترون حدود 40 دقيقه بعد از حداكثر LH است و ظرف 40 تا80 دقيقة بعدي به ميزان قبل از تحريك برمي گردد. تستوسترون براي توليد اسپرم در بيضه و بلوغ آنها در اپيديديم براي فعاليت غدد ضميمة جنسي و ايجاد صفات ثانويه جنسي حيوان نر لازم است. تستوسترون بعد از بنزني شدن و تبديل به استروژن در مغز عامل تنظيم ترشح LH با واكنش بازگشتي منفي است. جالب اينكه در حيواناتي كه مدت طولاني است اخته شده اند واكنش بازگشتي منفي و ميل جنسي را با تزريق تستوسترون نمي توان ايجاد كرد چون فعاليت آنزيم بنزني كننده( آروماتاز) مغز از بين رفته است و براي ايجاد اين دو اثر بايد خود استروژن را تزريق كنند.
در داخل لوله مني ساز تستوسترون يا احياي كربن 5 به 5 دي هيدروتستوسترون (DHT ) تبديل مي شود كه به بنزني شدن حساس نيست و آندوژني قوي تر از خود تستوسترون است.
تستوسترون و DHT در هر دو لولة مني ساز به محصول ترشحي سلولهاي سرتولي پروتئين متصل شونده به آندروژن (ABP ) متصل مي شوند بنابراين نقش ABP ظاهراً نگهداشتن غلظت بالاي آندروژن در لوله مني ساز و اپيديديم است
هدف اصلي FSH سلولهاي سرتولي است كه به كمك سيستمهاي آنزيمي مربوط به ادينلات سايكلاز هم عمل مي كند. تحت تأثير FSH سلولهاي سرتولي ABP ترشح مي كنند و تستوسترون را بنزني كرده و به استروژن تبديل مي كند(7).
تحريك با FSH به اندازه كافي لازم است تا سلولهاي سرتولي را وادار به تقويت اسپرم زايي نمايد. درباره روند ترشح FSH بحث وجود دارد بعضي آن را ضرباني مي دانند، روشي شبيه به LH ولي عده اي متوجه شده اند ترشح آن فقط نوساني طولاني مدت دارد. ترشح FSH با استروئيدهاي گنادي بنام اين هيبين تنظيم مي شود پروتئين تنظيم كننده كه از سلولهاي سرتولي ترشح مي شود.(7)

(2، 2، 1)( اسپرماتوژنز)
اسپرماتوژنز فرآيند اصلي توليدمثل حيوانات نر است كه منجر به توليد اسپرماتوزوئيد مي شود اين عمل در لوله هاي مني ساز بيضة بالغ صورت مي گيرد و شامل سه فرآيند اصلي است اسپرماتوگوني هاي تفكيك شده وارد دوره تقسيم و تكثير ميتوز مي شوند كه با تقسيم ميوز و كاهش ژنوم دپيلوئيد به ژنوم هاپلوئيد دنبال مي شود. بالاخره سلولهاي بعد از ميوز، مرحلة تغيير شكل اسپرميوژنز را مي گذرانند كه منجر به آزادشدن اسپرماتوزوئيدها در حفره داخل لولة مني ساز مي شود.
غشاي قاعده اي لولة مني ساز از خارج با سلولهاي فيبروپلاست است و ميوئيد احاطه شده است. خون رساني به غشاء قاعده اي محدود است و خون به داخل لوله وارد نمي شود. در جدار داخلي لوله هاي مني ساز سلولهاي سوماتيك سرتولي و مراحل مختلف سلولهاي مني ساز وجود دارند كه با هم لاية پوششي مني ساز را تشكيل مي دهند. سلولهاي سرتولي به شكل استوانه اي نامنظم هستند كه هسته بزرگ و مختلف الشكل آنها نزديك غشاي قاعده اي قرار دارد. اين سلولها در مرحله جنيني و قبل از بلوغ حيوان تقسيم مي شوند و در زمان بلوغ حيوان به رشد كامل رسيده اند.
سلولهاي سرتولي استروژن، اين هيبين، پپتيدي شبيه هورمون آزادكننده گنادوتروفين، چند پروتئين( از جمله ABP ) ، لاكتات، پيرووات را ترشح مي كند(7).
در حيوان بالغ اسپرماتوگونيها به انواع A ، واسطه اي، و B تقسيم مي شوند و در هر نوع تقسيمات فرعي بيشتري برحسب شكل و ميزان تفكيك سلولها وجود دارد. گروه A اسپرماتوگوني كمتر از هم تفكيك شده و مخزن سلولهاي اصلي در لوله مني ساز مي باشند يك سلول توليدشده( دختر) به صورت سلول اصلي مي ماند و ديگري وارد تقسيمات ميتوز و ميوز بعدي مي شود. همه اسپرماتوگونيها در تماس با غشاي قاعده اي مي مانند اما وقتي تقسيم نهايي ميوز اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اوليه را بوجود مي آورد سيتوپلاسم سلولهاي سرتولي بين غشاي قاعده اي و اسپرماتوسيتهاي اوليه قرار مي گيرد. ستز DNA ضمن تقسيم ميتوز انجام مي شود و ستز RNA در مرحله پري لپتوتن و آخر پاكي تن صورت مي گيرد.
سپس تقسيم اول ميوز به مراحل خيلي حساس زايگوتن و پاكي تن پيش مي رود مرحله پاكي تن به مواد مضر مثل درجه حرارت زياد بيضه و خوب ادامه نيافتن اسپرم زائي در اثر ميزان نامناسب گنادوتروفين خيلي حساس است.


754 دانلود تحقیق: بررسی و کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان و ارزیابی توانایی تولید مثل در نریان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : احداث کارخانه سوسیس و کالباس

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

طرح لایه باز آگهی ترحیم

دانلود پاورپوینت تخمیر و مخمر

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

طرح درس تدریس مفهوم ضرب

دانلود پاورپوینت داروهاي ضد افسردگي - 33 اسلاید

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ ایمنی اداره ”

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

دانلود پاورپوینت “ گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)”

دانلود پاورپوینت ایمنی صنعتی

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

مجموعه کتاب آموزش کامل تله کینزی در 2 روز

برنامه سالانه پرورشی ابتدایی تهیه شده توسط معاون پرورشی بر اساس طرح تدبیر در سال تحصیلی 97-96 در34 صفحه بافرمت ورد (قایل ویرایش )

طرح درس پرندگان چه می گویند: هدیه دوم