دانلود رایگان

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC


نوع فایل: word
قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:
برنامه ريزي سيستمي متشكل از نيروگاه هاي آبي و بخار معمولاً از برنامه ريزي سيستمي فقط متشكل از نيروگاه هاي حرارتي پيچيده تر است. دليل اين امرساده است به این معناكه نيروگاه هاي آبي ممكن است چه از نظر الكتريكي (اينكه همگي يك بار را تامين كنند) و چه از نقطه نظر هيدورليكي (اينكه آب خروجي از يك نيروگاه ممكن است قسمت عمده ورودي به يك يا چنده نيروگاه بعدي باشد)به خوبي به هم مرتبط باشند.
هيچ دو سيستم هيدروليكي رانمي توان مثل هم در دنيا يافت. دليل اين است كه از نقطه نظر امكانات طبيعي ذخيره آب، ذخاير بشر،عناصر هدايت آب خروجي ونيز قيود گوناگون طبيعي يا مصنوعي همگي باهم متفاوتند.سيستم هاي رودخانه اي ممكن است ساده با چند شاخه فرعي باشندكه سدهائي بطور سري در سرتاسررودخانه احداث شده باشند(نظير رودخانه connecticut). از طرفي اين گونه سيستم ها ممكن است هزاران هكتار رابپوشانند و به مناطق چندكشور گسترش پيدا كنند. چنين سيستم هائي ممكن است شاخه هاي فرعي ومنابع ذخيره آب باتركبيات پيچيده اي را شامل شوند(نظير رودخانه columbiaدرسواحل شمال غربي آمريكا ).در طول رودخانه ممكن است حوضچه آبي با ظرفيت بسيار زياد همراه باتعدادي واحد ايجاد شود.به جاي آن مي توان سيستمي را ايجاد كرد كه در آن تعداد زيادي سد و حوضچه مربوطه هر يك با ظرفيت كوچكتر وجود داشته باشند.آب ممكن است از طريق كانالهاي بسيار طولاني در سرتاسر يك رشته كوه منحرف شود(نظير سيستم كوه snowy د راستراليا). در كشورهاي اروپايي حوضچه هاي كمكي ذخيره آب،سدهاي كنترل كننده،سد دريچه دار جهت بالا و پائين آوردن كشتي و حتي سيستم هائي جهت تلمبه كردن آب به قسمتهاي فوقاني رودخانه ايجاد شده است.
به هر حال مشخصه بارزي كه برنامه ريزي نيروگاه هاي آبي را از ساير نيروگاه هامتمايز مي سازد تعداد زياد و د رعين حال گوناگون قيود موجود است. در بسياري از سيستم هاي هيدورليكي ،توليد برق دركنار كنترل آبهاي سيلابي و نيز آبياري زمينهاي مجاور سد است مراكزتفريحي عموماً دركناره هاي يك حوضچه بزرگ سد ايجاد مي شود كه در نتيجه اجازه تغيير در سطح آب را محدودمي سازد. از طرفي تخليه آب نيز بايد به گونه اي كنترل شود كه آب درتمام اوقات كشتيراني باشد. از تخليه ناگهاني با حجم زياد آب عموماً بايد اجتناب شود تا از توليد امواج و اثرات مخرب در پائين حوضچه جلوگيري گردد. حوضچه هاي كمكي لازم جهت عبور آبزيان از بالا به پائين سد ممكن است ايجادشود. تخليه آب ممكن است از طريق قراردادهاي بين المللي تحت كنترل باشد (جهت كشورهاي مجاور). به هر صورت بايد تكرار كرد كه سيستم هاي هيدروليكي همه با هم متفاوتند.

فهرست مطالب:
هماهنگي نيروگاههاي آبي و حرارتي
مقدمه
2-1برنامه ريزي دراز مدت سيستم های هيدروليكي
3-1برنامه ريزي كوتاه مدت سيستم هاي هيدورليكي
4-1مدل نيروگاه هاي آبي
فصل دوم
برنامه ريزي كوتاه مدت سيستم هاي متشكل از نيروگاه هاي آبي و حرراتي
سيستم معادل بخاري
واحد آبي
برنامه ريزي كوتاه مدت – روش گراديان
حوضچه سد
واحدهاي ابي سري (هم بند هيدروليكي )
نيروگاه هاي آبي تلمبه ذخيره اي
برنامه ريزي سيستم با وجود واحد تلمبه ذخيره اي به توسط روش گردايان
روش برنامه ريزي ديناميكي درحل مسائل برنامه ريزي سيستمهاي متشكل از نيروگاه هاي آبي و حرارتي
تعميم به حالتهاي ديگر
كاربرد برنامه ريزي ديناميكي در حل مسائل واحدهاي چندگانه آبي
تكرار اول (واحد اول ):
تكراراول (واحد دوم ):
الگوريتم جامع براي هماهنگي نيروگاههاي آبي-حرارتي
فهرست نمادها:
معرفي
2-تركيب بندي مساله:
1-2-تابع هدف و محدوديت ها
محدوديت هايي كه بايد مورد توجه و لحاظ قرار گيرند به صورت زير است
3-طرح پيشنهادي:
1-3-مساله دوگانه لاگرانژ
تلفات انتقال
2-3-حل مساله دوگانه
3-3-حل زير مساله هاي حرارتي
4-3-حل زير مسائل آبي
5-3-قالب كاري براي سيستم اجرايي توسعه يافته
تحت مساله تعهدات واحد ،زير مسائل زير مورد توجه قرار مي گيرد
6-3-خلاصه اي از روش هاي حل ارائه شده
نتايج عددي
تمامي نتايج بيشماري كه در اينجا بدست آمده است بر اساس 6دسته اطلاعات مي باشد
نتايج
مسائل هماهنگ سازي واحدهاي آبي –حرارتي
خلاصه
معرفي
تركيب بندي مسئله
تابع هدف محدوديت ها
قالب كاري راه حل
مسئله لاگرانژ دوگانه
راه حل براي مسئله دوگانه:
يك فرآيند تكرار داراي 2گام اصلي براي حل كردن است
الگوريتم پالايش يافته
استفاده از محدوديت هاي همزماني
تفاوتها در مشخصات الگوريتم
نتايج
فصل3
طرح برنامه ريزي ميان مدت در سيستمهاي شامل نيروگاههاي حرارتي-آبي
چكيده مطالب
معرفي
LP:برنامه ريزي خطي
مدل فرمول مسئله
پارامترهاي ثابت يا اطلاعاتي
انديس ها،تنظيمات و تعداد شاخه
متغير هاي كنترل يا مستقل
متغيرهاي حالت يا وابسته
Aتابع هدف
B محدوديت هاي سيستم حرارتي
C - محدوديت هاي سيستم هاي آبي
D- محدوديت هاي كلي
برنامه ريزي نيمه قطعي (SDP):
زمانيكه طرح SDPبا شكست مواجه مي شود:
HTCبه عنوان يك مسئله محدب است
HTCبه عنوان طرح SDPتركيب بندي مي شود
نتايج عددي
فصل 4
برنامه ریزیهای بلند مدت برای نیروگاههای حرارتی- آبی
مقدمه
مدل MCP در برنامه ريزی دراز مدت واحدهای حرارتی – آبی
نمايش سيستم توليد
فرمول بندی
جدول 1-2-1- شاخصهای مدل
جدول 1-2 –2- پارامترهای مدل
جدول 1-2- 3- متغيرهای تصميم مدل
جدول 1-2- 4-متغيردوگانه مدل
1-3-تابع هدف
قيود عملکردی درون دوره ای کلی
1-4-1-برنامه ريزی آبی
1-4-2-برنامه ريزی سوخت
-5- قيود عملکردی درون دوره ای جزيی
1-5-1-قيود ذخيره پمپ شده
1-5-2-حدود متغيرها
1-6-قيود کمکی
1-6-1- قيد توان توليدی نهايی از هر شرکت
1-6-2-معادله قيمت
1-7-شرايط بهينه سازی
1-8- شرايط تکميلی
1-9 - مفهوم شرايط بهينه سازی
شکل 1-10-1- قيمتهای حاصل از مدل مورد نظر برای مجموعه مورد مطالعه
شکل 1-10-2- خروجی توان برای مدل مورد نظر(در رابطه خطی با قيمت )
2-مدل تجزيه واحدهای آبی وحرارتی برای حل مسيله هماهنگی آبی و حرارتی
2-1-فرمول بندی حل تجزيه کردن
2-2-قيود
شکل 2-3-1- نمايش سيستم هيدروليکی مورد مطالعه
شکل 2-3-2- نمايش توليد بهينه هيدروليکی
شکل 2-3-3- نمايش توليد بهينه حرارتی
شکل 2-3-4- تکامل تدريجی حجم حوضچه از واحد هيدروليکی 6
نتيجه گيری
فصل 5
روشهای پیشنهاد قیمت در برنامه ریزی نیروگاههای حرارتی- آبی در بازار برق
مقدمه
تعريف مساله پيشنهاد قيمت نيروگاه آبي
فرمول بندي مساله پيشنهاد قيمت نيروگاه آبي
استفاده از الگوريتم ژنتيك و برنامه ريزي خطي براي حل مساله پيشنهاد قيمت
بررسي مشخصات پيشنهاد بهينه با مثال عددي
5-1- اثر تغيير در آب ورودي به نيروگاه
شكل(1)
5-2- اثر تغيير درقيمت آينده برق
نتيجه گيري
شكل(2): اثر تغيير قيمت آينده برق بر قيمت پيشنهادي، توان پيشنهادي و اميد رياضي سود.
فصل 6
برنامه ریزی اقتصادی نمونه برای یک سیستم شامل نیروگاههای حرارتی و آبی
برنامه ريزي آبي نيروگاههاي آبي در بازار روز بعد
تعريف مساله برنامه ريزي نيروگاههاي آبي
فرمول بندي مساله برنامه ريزي نيروگاههاي آبي
مثال عددي
فصل 7
نتيجه گيري
منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
[1] S.Fleten, T.K.Ersen, "Stochastic Programming for Optimizing Bidding Strategies of a Nordic Hydropower Producer", ELSEVIER European Journal of Operational Research, 17 August 2006.
[2] J.Lez, E.Parrilla, A.Mateo, "Risk-averse Profit-based Optimal Scheduling of a Hydro-chain in the Day-ahead Electricity Market", ELSEVIER European Journal of Operational Research, 1 November 2005.
[3] A.M.Oliviera, A.C.G.Melo and R.C.Souza, "Optimal Price Bidding Strategy in the Short-term Market of Hydro-Dominated System", Proceeding if 8 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power System, September 2004.
[4] J.Villar and H.Rudnick, "Hydrothermal Market Simulator Using Game Theory:Assessment of Market Power", IEEE Trasactions on Power Systems, VOL.18, NO.1, FEBRUARY 2003.
[5]-M. Ventosa,M. Rivier, A. Ramos, A. Garcia-Alcalde “ An MCP Approach for Hydrothermal Coordination in Deregulated Power Markets . 2000IEEE. Universidad Pontificia Comillas, Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid, SPAIN.
[6]-A. Conejo, J.Medina “Long-Term Hydro-Thermal via Hydro and thermal Subsystem Decomposition . 1994IEEE. Universidad Pontificia Comillas, Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid, SPAIN.
[7]-A. J. Wood,B. F. Wollenberg “Power Generation , Operation and Control .Translated by: H. Seifi, Tarbiat Modarres University12, 1992
[8] S.Fleten, T.K.Ersen, "Stochastic Programming for Optimizing Bidding Strategies of a Nordic Hydropower Producer", ELSEVIER European Journal of Operational Research, 17 August 2006.
[9] A.M.Oliviera, A.C.G.Melo and R.C.Souza, "Optimal Price Bidding Strategy in the Short-term Market of Hydro-Dominated System", Proceeding if 8 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power System, September 2004.
[10] md.s.salam , k.m.Nor "comprehen sive algori thm for hydro thermal coordination"
[11] mariano ventosa , michel River , Andres Ramos "An mcp Approach for Hydro ther mal coordination in Deregulated piwer markets.
[12] Salam , m.s , Hamdan , A.r. and Nor ,K.m."Integrating an expert into a thermal unit commitment


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


برنامه


ریزی


کوتاه


مدت


نیروگاههای


آبیحرارتی


با


در


نظر


گرفتن


محدو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر ...

دانلود رایگان در این پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی حرارتی با در نظر
گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC پرداخته شده است.

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر ...

1 روز پیش ... این فایل (پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن
محدودیت های شبکه doc .AC) توسط سایت (فایل برای دانلود) برای ...

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر ...

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC. خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ فنی و مهندسی. فایل “ پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت ...

دانلود پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر ...

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC. برای خواندن توضیحات پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی ...

در این پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی حرارتی با در نظر گرفتن
محدودیت های شبکه doc .AC پرداخته شده است.

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر ...

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC. مرداد ۰۳, ۱۳۹۶دسته‌بندی نشده ۰. Like. نوع فایل: word. قابل ویرایش ...

برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاههای آبی - حرارتی با در نظر گرفتن ...

برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاههای آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه
AC ... امروزه با توجه به مواردی همچون محدودیت منابع سوخت فسیلی، هزینه بالای مصرف و
... موازنه توان(پخش بارac) بنابرین بادر نظر گرفتن محدودیت‌های شبکه AC می‌توان ...

بایگانی‌ها گرفتن - رایان فایل

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC. نوع فایل: ...

بایگانی‌ها محدو - رایان فایل

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC فایل “پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در ...

پروژه گزارش کار تست گروه سنجی گروهی از کودکان. doc

45gh.teachus.ir - پروژه گزارش کار تست گروه سنجی گروهی از کودکان. doc. ...
آنالایزر. doc پروژه مدل سازی و شبیه سازی سیستم بوسیله سیستم توده doc .pso
پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC پروژه بکارگيری تعميرات خط گرم (Hot Line) برای کاهش عيب در
شبکه های ...

برنامه ريزي كوتاه مدت نيروگاه هاي آبي و حرارتي در سيستم قدرت با در ...

در حل اين مساله محدوديت هاي ايمني، پخش بار ac و پايداري ولتاژ سيستم قدرت مورد
توجه ... از آنجايي که ممکن است به علت در نظر گرفتن معادلات پخش بارac و محدويت هاي
... بندرز، برنامه ريزي کوتاه مدت نيروگاه هاي آبي - حرارتي، پايدراي ولتاژ، محدوديت
هاي ...

ort.teachus.ir - پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc

ort.teachus.ir - پایان نامه ی دیوان سالاری در عصر شاهرخ تیموری. doc. ... doc پروژه مدل
سازی و شبیه سازی سیستم بوسیله سیستم توده doc .pso پروژه برنامه ریزی کوتاه
مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC پروژه
بکارگيری تعميرات خط گرم (Hot Line) برای کاهش عيب در شبکه های توزيع وکاهش
زمان ...

بایگانی‌ها جهت - صفحه 5 از 11 - رایان فایل

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC فایل “پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در ...

دانلود مقاله وراثت از ديدگاه قرآن | دانلود فایل فری

طبيعى است كه اگر با دلهره و اضطراب امر مضاجعت صورت گيرد، ژنها وراثت اوصاف و
شباهت به پدر و مادر را از دست خواهند داد.))آيا وراثت در والدين ... پروژه برنامه ریزی
کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC ·
بعدی ...

اپراتور بهره برداری از سیستم های قدرت

ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي مودود در استاندارد شغل . نام يك شغل : ... زمان
پروژه. : -. ساعت. بودجه بندی ارزشیابي ) به درصد (. آ. زمون عملي. : 15. % .... برنامه
ريزي توزيع اقتصادي بار با در نظر گرفتن تلفات. 36 ... هماهنگي نیروگاه های آبي و
حرارتي ... برنامه ريزي كوتاه مدت سيست. م هاي متشكل از نيروگاه هاي آبزي و. حرارتي.

تحقیق در مورد بازي و بازي درماني 100 ص | فروشگاه فایل

DOC : 1-1 بیان مسأله. بازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 ... این
درمان دارای محدودیت زمانی4، ساختاریافته5، منسجم و مسأله مدار6 است و به برقراری یک
رابطه درمانی خوب که نقش اساسی در فرایند درمان دارد منجر می شود. ... پروژه برنامه ریزی
کوتاه مدت نیروگاه های آبیحرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های شبکه doc .AC ...

فهرسـتمطالب - ستاد نانو

ماهنامه فناوري نانو آمادة انتشار مقاالت و دیدگاه هاي. محققان و صاحب نظران است. مسئوليت
صحت مطالب بر عهدة نویسندگان است. نقل مطالب ماهنامه فناوري نانو با ذكر منبع ...

کافینت دانشجو (اندیشه) تمام محصول ها

پروژه برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های آبی - حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های
شبکه doc .AC, 5,000 تومان. پروژه بکارگيری تعميرات خط گرم (Hot Line) برای ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه

M:حفاظت الكترو موتورها فقط در برابر جریان های اتصال كوتاه (aM). .... برچسب‌ها:
دانلود جزوه جنگلداری, دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه, برنامه ریزی در جنگل طرح ...... عایق
های گوناگون با مقاومتهای حرارتی برابر ، از نظر میزان صرفه جویی در انرژی همانند .....
17- از شبكه هاي برق اقدام به گرفتن برق غير مجاز نكنيد و ساير تخلفات مشاهده شده را
...

مهندسی عمران [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

11 آوريل 2009 ... بر اساس مصوبه های شورای عالی برنامه ریزی، دانشجو باید در دوره ... سازه های بتن آرمه و
پروژه : بسیاری از ساختمانها وسازه ها نظیر ساختمانهای چند طبقه ،پلها و . ... آنها،
تصفیه خانه ها، مخزنهای ذخیره، شبكه توزیع آب و محدودیتهای فنی مربوط، ...... تکیه
گاهها با در نظر گرفتن حداکثر آبشستگی و موارد فوق الذکر در مورد پایه های ...

پروژه دانشجویی مقاله تاریخچه آسانسور با pdf - دانشجو یار

24 مه 2016 ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... ابتدا یک
نوترون با انرژی مشخص و سرعت مورد نظر به هسته قابل شکافت مثل 235- U برخورد می
کند. .... در راکتورهای هسته ای که برای نیروگاههای اتمی طراحی شده اند (راکتورهای .....
برنامه‌ریزی برای تصفیه آلودگی آبها و بهبود کیفیت آنها و همچنین ...

آسانسور دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

می خوام در مورد آسانسور اطلاعاتی رو در این تاپیک بزارم به نظر میاد زیاد مهم ... و
محدوديتهاي ابعادي صورت پذيرفت، بر اساس جداول ابعاد و اندازه هاي ... 5- نحوه بتن
ريزي كف چاهك و محل قرار گرفتن بافرها ... AC موتور گیربکس شامل موتور سه فاز ....
چاله آسانسور در نرم افزار Safe تنها یه صورت یک بازشو تعریف شده و با توجه ...

مهندسی عمران - نظر کلیتون در مورد لپتاپ های ibm چیه

مــــــــــــعرفی نرم افزار های تخصصی عمران، لینک دانلود، آشنایی با نرم افزار ... سدها،
نیروگاههای هسته‌ای و حرارتی ، رفع نیازهای عمرانی در زمینه مسكن و تاسیسات آبی ..... و
پروژه " هست كه در نهایت به انجام یك پروژه برای محاسبه و طراحی كامل شبكه توزیع آب،
...... نوع روغن نفتی مورد هستفاده در قیر های محلول در سرعت گرفتن اونها تاثیر دارد.

دیلدو,کیر مصنوعی,کوس مصنوعی - مطالب ارسال شده توسط admin

5 ژوئن 2017 ... Download Lagu فیلمی کوتاه در مورد دردسرهای خرید کاندوم در ایران ... بزرگترین
پروژه عمرانی مذهبی جهان اسلام - لوکس شاپ ...... خرید نرم افزار و برنامه و اپلیکیشن
های اوریجینال با پی پال و . ..... نظر آیت الله سیستانی در خصوص بازی کلش اف کلنز
ظهر . ...... www.mdi.ac.in/MDIG%20Admission%20Brochure.pdf.

دانلود رایگان با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده توسط nex4dl

11 نوامبر 2015 ... دانلود آهنگ جدید آرمین 2AFM به نام دمش گرم - بهترین های . ...... استخدام کارشناس IT
آشنا به امور شبکه · استخدام کارمند . .... دفتر، کاردان برنامه ریزی، متصدی امور دفتری
، مسئول خدمات اداری و ماشین .... دانلود پروژه مکانیک سیالات روغن کاری | پروژه آی آر - -
مکانیک ..... چند غذای عالی برای درد مفاصل از نظر طب سنتی - سیمرغ.

عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات كنكور ژنتيك

داروشناسی

دانلود قالب htmlگروه طراحی سی سی طرح

سازگاری و ناسازگاری غذا ها با هم

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی برنامه ریزی درسی - نیره سینایی

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لباس و پوشاک3

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لباس و پوشاک4

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه لبنیاتی و فروشگاه خواربار و پروتئنی4

بنر لایه باز و psd ایرانی برای مزون عروس 2