دانلود رایگان

تحقیق در مورد جمعیت خانواده 24 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان جمعیت خانواده 24 ص

دانلود رایگان تحقیق در مورد جمعیت خانواده 24 ص فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 24 صفحه
جستجوي حد متناسب جمعيت براي هر جامعه اي با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسايل جمعيتي را ياري مي كند تا به سوي شناخت واقعيت هاي جامعه خود گام بردارند. امّا اين حركت به دنبال خود سياست ها و خط مشي هاي معيني را مي طلبد تا به يافته ها و نظرات اصولي و علمي، جامعه عمل بپوشاند، زيرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعي يا جمعيتي هر چند كه بسيار مهم تلقي مي وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهاي تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه در مورد اخير، به ويژه دولتها نقش حساس تري برعهده دارند.

تعريف سياست هاي جمعيتي:
سياست جمعيتي مجموعه اي از اصول و تدابير و تصميمات مدون مي باشد كه در ارتباط با حل مسائل جمعيت توسط دولت براي هماهنگ و ايجاد تعادل بين عوامل جمعيتي از يك سو و عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از سوي ديگر در جهت رسيدن به اهداف خاص رفاه عمومي جامعه اتخاذ مي گردد.
مسائل جمعيتي ان دسته اموري هستند كه از حالت تعادل و هماهنگي با ساير امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پيچيده درآمده، به وطريكه جمعيت كه يك واقيعيت طبيعي است، به صورت يك معضل و مشكل بروز پيدا مي كند بنابراين، مسائل جمعيتي امور ناهمساز وپيچيده اي هستند كه به كمك تدابير وسياست هاي جمعيتي در مجموعه كلي بايد هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشكلات اقتصادي واجتماعي بروز پيدا نكند. براي جلوگيري از يك چنين مشكلاتي نياز به برنامه ريزي وس ياست گذاري جمعيتي است.
از يك ديدگاه سياست هاي جمعيتي را به دو دسته تقسيم مي كنند : سياست هاي جمعيت خرد و سياست هاي جمعيت كلان.

سياست هاي جمعيتي خرد
منظور از سياست هاي جمعيتي خرد مجموعة اصول و تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است كه از سوي دولت در كشوري اتخاذ مي شود و حدود فعاليتهاي او را در رابطه با مسايل جمعيتي و يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند تعيين مي كند. (تقوي، 1377،45). سياست هاي خرد يا همان سياست هايي كه توسط دولت ها اتخاذ مي شود نيز بر دو گونه است:
1: سياست هاي مستقيم: سياست هاي مستقيم مجموعة اصول و تدابيري كه توسط دولتها اتخاذ مي گردند و بطور بي واسطه ومستقيم درباره حدود و فعاليتهاي جمعيتي افراد يك جامعه است مانند سياستهاي كنترل مواليد در يك كشور.
2: سياست هاي غيرمستقيم : سياست هاي غيرمستقيم مجموعة اصول و تدابيري اند كه توسط دولتها اتخاذ مي گردند هرچند كه بطور مستقيم دربارة فعاليتهاي جمعيتي نيست اما نتايج جمعيتي دارند بعنوان مثال سياست هاي دولت براي بالا بردن سطح رفاه مردم، يا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و... هر چند سياست هاي برشمرده ظاهراً دربارة مسائل جمعيتي نيست اما اين سياست ها باعث كاهش مواليد در يك جامعه مي شود.
نمونه اي از سياستهاي خرد كه دولت ها مي توانند اتخاذ نمايند:
  1. دولتها مي توانند از طريق شبكه ارتباطات جمعي و فرآيندآموزشي، چه رسمي (نظام مدرسه) و يا غيررسمي (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانواده هاي كوچكتر تشويق كنند.
  2. دولتها مي توانند به منظور ترويج الگوهاي رفتاري جمعيتي مطلوب و نيز به منظور تامين خدمات بهداشتي و جلوگيري از باروري برنامه هاي تنظيم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنين برنامه هايي، چه به طور رسمي با حمايت دولت و چه به طور غيررسمي توسط خود مردم، در 60 كشور جهان سوم، كه تقريباً 87 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته را در برمي گيرد اجرا مي شود. امروزه فقط تعدادي معدودي از كشورهاي بزرگ مانند برزيل، برمه، اتيوپي و پرو فاقد برنامه هاي تنظيم خانواده هستند.
  3. دولتها مي توانند در زمينه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدوديت اقتصادي ايجاد كنند؛ براي مثال، از طريق قطع يا كاهش مرخصي زايمان، كاهش، قطع و يا تحمل مجازاتهاي مالي براي داشتن بچه بيش از تعدادي معين، برقراري بيمه تامين اجتماعي سالمندان و قوانين حداقل سن كار كودكان، افزايش شهريه مدارس و قطع كمكهاي زياد دولتي براي آموزش متوسطه و عالي و بالاخره كمك كردن به خانواده هاي كوچكتر از طريق پرداختهاي مستقيم مالي. سنگاپور، هند، كره، تايوان و چين در حال حاضر مشغول تجربه اين امر اجتماعي اند كه از طريق اعمال سياستهاي تشويقي و تحديدهاي پرجمعيت مساكن كمياب عمومي را واگذار مي كند. علاوه بر اين، كمك هزينه زايمان را تا حداكثر دو بچه محدود كرده، حق الزحمه زايمان را برمبناي تعداد اطفال قرار داده و معافيتهاي مالياتي را از 5 بچه به 3 بچه كاهش داده است. در هند، در يك موسسه چايكاري اين سياست تجربه شده است كه به حساب پس انداز كارگران زن در خلال دوره غيربارداري سپرده هاي مالي گذاشته مي شود. اين سپرده ها برحسب تعداد بچه اندوخته مي شود و چنانچه زني تعداد بسيار زيادي بچه به دنيا آورد كل سپرده ضبط مي شود. هنگامي كه زن به سن 45 سالگي، يعني به سني كه ديگر باردار نمي شود، برسد اين مبالغ ذخيره شده به عنوان نوعي تامين اجتماعي به جاي بچه به زن پرداخت مي شود. در تايوان تجربه اي در يك از شهركهاي روستايي به دست آمده است. در اين شهرك، دولت محلي وجوهي را در حساب بانكي زوجهاي جوان مي گذارد تا هزينه آموزش دو بچه اول آنان را تامين كند. با وجود اين، با تولد بچه سوم قسمتي از اين پول و با تولد بچه چهارم تمام پول ضبط خواهد شد. كاملاً روشن است كه اين برنامه براي تشويق خانواده ها به داشتن بچه كمتر ولي تحصيلكرده تر طرحريزي شده است.
در سال 1980، چين سياست جديد سختي را در ارتباط با زاد و ولد و با اين هدف كه نرخ سالانه زاد و ولد خود را در طي يك دهه به 1 درصد در سال برساند شروع كرد.
در ميان ساير سياستها، يك برنامه عدم انگيزه مالي شروع شد كه بر طبق آن حقوق كارگراني كه داراي بچه سوم مي شدند، تا زماني كه بچه به سن 14 سالگي مي رسيد 10 درصد كاهش مي يافت. بچه همچنين از آموزش و بهداشت رايگان محروم مي ماند.
زنان اجازه نداشتند كه قبل از سن بيست و سه سالگي ازدواج كنند و حداقل سن ازدواج مردان به بيست و شش سال افزايش داده شد. انگيزه هاي اضافي ديگر عبارت بود از اولويت مسكن براي زوجهايي كه بيش از دو بچه نداشتند، اولويت شغلي براي كودكان خانواده هاي كوچك، تخصص قطعات كوچك زمين به صورت با به كساني كه خانواده كوچك داشتند و بالاخره افزايش بازنشستگي براي افراد بازنشسته اي كه داراي كودكان كمتري بودند.
نتايج اوليه نشان مي دهد كه هند و تايوان به هدفهاي خود خواهند رسيد. در اواسط دهه 1970 تا مدتي هند يك برنامه وسيع عقيم سازي در دست اجرا داشت.
طبق اين برنامه به مردان پول نقد، راديوي ترانزيستوري و حتي بليط مجاني براي تماشاي مسابقات قهرماني فوتبال داده مي شد مشروط بر آنكه با عقيم شدن داوطلبان موافقت كنند. ولي، طي چندين سال اين برنامه اثر سياسي منفيي به جا گذاشت و تلاشهاي دولت را در تنظيم خانواده خنثي كرد. آگاهي از نتايج برنامه هاي تشويقي جديد چين جالب خواهد بود.


جمعیت


خانواده 24


ص


جمعیت خانواده 24 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش تحقیق

روش تحقیق - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق ... با عرض سلام. این پرسشنامه در جهت بررسی رابطه ی ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری ===== کاروفناوری ششم; پروژه کاروفناوری ششم; کاروفناوری هفتم; پودمان ...

Fars Vatan - مقاله ای کامل در مورد تاثیرات ماهواره

مقاله ای کامل در مورد تاثیرات ماهواره ... بررسي تاثيرات ماهواره بر فرهنگ اوقات فراعت ...

زن در حقوق خانواده (ارث ـ طلاق ـ حضانت)

زن‌ و مرد در انجام‌ کارهای‌ نیک، آزاد و از پاداش‌ کار خویش، به‌ یکسان، بهره‌ می ...

چند نکته ساده در مورد از شیر گرفتن کودک

آرشیو مقالات. اعصاب و روان; بهداشت زناشویی و تنظیم خانواده; بیماری های عفونی; پرونده ها

جزوه دانش خانواده و جمعیت - زینی وند یوسف - دانش خانواده

جزوه دانش خانواده و جمعیت نویسنده: یوسف زینی وند - ۱۳٩٢/٩/۱٩ . مقدمه. خانواده، یک نهاد ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کشور ایران با دارا بودن 80 میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه 16ام جهان قرار دارد!به استناد ...

ناگفته هایی در مورد صادق خلخالی :: ساندیس خور

خاطرات ناگفته آیت الله خلخالی در گفت و گو با فرزند حاکم شرع وقت سایت انتخاب مصاحبه ای ...

کافی نت دانشجویان

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

ناگفته هایی در مورد صادق خلخالی :: ساندیس خور

خاطرات ناگفته آیت الله خلخالی در گفت و گو با فرزند حاکم شرع وقت سایت انتخاب مصاحبه ای ...

کافی نت دانشجویان

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

فایده حشرات در زندگی انسان‌ها - بانک سوال دبستان …

بانک نمونه سوال ابتدایی متوسطه اول و دوم پایان نامه مقاله تحقیق کارآموزی کارورزی طرح ...

همه مردان "جمعیت ایثارگران"

وضعیت فوق العاده در فیلیپین در پی سرکوب «داعش» اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز

علوم اجتماعی - مقاله در مورد عصر پهلوی اول

علوم اجتماعی - مقاله در مورد عصر پهلوی اول - فعالیت های آموزشی و علمی

افزایش جمعیت یا افزایش کیفیت جمعیت؛ کدام …

البته این بحث چندان جدید نبود. قرن هفتم، باروخ اسپینوزا در کتاب رساله سیاسی خود نوشت ...

«تدبر در قرآن» اصلی بنیادین در تعامل با کلام‌الله …

«تدبر در قرآن» اصلی بنیادین در تعامل با کلام‌الله مجید. چکیده تدبر، اصلی بی‌بدیل در ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

گونه های در حال ظهور خانواده در تهران | فرهنگ شناسی

مقاله ای که می خوانید در همایش زن و زندگی شهری که در یکم آذر 1391 در تهران برگزار شد ...

1 . جملات ادبی در مورد حجاب - محجبه ها فرشته اند

محجبه ها فرشته اند - جملات ادبی در مورد حجاب - همانا عفیف و پاکدامن ، فرشته ...

91-نمونه نامه ها - qom.namaz.ir

91-نمونه نامه ها: 1391-2-31: معاون محترم فرهنگ و پژوهش ستاد مركزی اقامه نماز جناب آقای دكتر ...

خانواده از منظر قرآن - maarefquran.org

خانواده ، نهادی است که با وجود تحولات اساسی جامعه، در اهداف و کارکردهای خود ثابت ...

قرآن و بهداشت روان(مقاله انتخابی)

آرشیو مقالات. اعصاب و روان; بهداشت زناشویی و تنظیم خانواده; بیماری های عفونی; پرونده ها

اسلام‌ستیزی در غرب: دلایل و ویژگی‌ها - ديگران

اسلام‌ستیزی در غرب: دلایل و ویژگی‌ها. چکیده بعد از 11 سپتامبر 2001، ضدیت با اسلام و ...

اختلال افسردگی اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علل زیست شناختی. ژنتیک: شیوع افسردگی در دوقلوهای تک‌تخمکی ۶۵ درصد و در سایر دوقلوها ...

فان وسرگرمی

الناز شاکر دوست در رالی ایرانی. عجیب ترین دخترجهان درسال2016. اتفاقی باورنکردنی برای ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

کنکور سراسری 86 رشته ریاضی - konkur.in

دانلود تحقیق، مقاله، پروژه دانشجویی تحقیق و مقالات و پروژه های دانشجویی، طرح توجیهی ...

راه کم کردن میل جنسی در پسران و دختران مجرد (که به …

نمی دانم چرا در مورد این مساله خاص نویسندگان محترم اصرار دارند بعضی از واقعیتهای دین ...

پاورپوینت پژوهشی آداب و رسوم و دیدنی های منطقه ی برخوار (یکی از شهرستان های استان اصفهان)

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

هارپ چیست؟

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....اسکچاپ....PART 6

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل اول....فایل های آموزشی....PART 12

آموزش فارسی اسکچاپ 8 و لومیون 4.....فصل دوم....لومیون....PART 4

طرح های معماری داخلی

ناو هواپیمابر USS Enterprise با مقیاس 1:300

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

پاورپوینت آب سنگین اراک

رام گوشی چینی LG G4

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کاشی مریم

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

تحقیق در مورد هنر کاشی کاری در ایران

كارآموزي كارخانة كاشي اصفهان

دانلود مقاله موزائيك

پي سازي – عمليات بنايي – اجراي سقف – كارهاي فلزي در ساخت يك ساختمان

تحقیق در مورد پختن كوزه‌ها و كاشی‌ها

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

پایان نامه بررسی و شناخت سيستم ريسندگی رینگ

پایان نامه بررسي مقالات چاپ شده Autexrj (رشته نساجی)