دانلود رایگان

مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده-------------------------------------------------------------1
مقدمه---------------------------------------------------------------3

فصل اول : مروري بر تحقيقات گذشته

1-1 پيشينه تحقيق------------------------------- 5
1-2 تاكسونومي---------------------------------- 7
1-3 مشخصات كلي راسته كفال ماهي شكلان ----------- 8
1-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان ---------------- 9
1-5 مشخصات كفال طلايي -------------------------- 9
1-6 زيست شناسي كفال طلايي ---------------------- 10
1-6-1 مشخصات زيستي كفال طلايي------------------- 11
1-6-1-1 تحمل درجه حرارت------------------------ 11
1-6-1-2 تحمل شوري ----------------------------- 11
1-6-1-3 تحمل مقادير اكسيژن -------------------- 11
1-6-1-4 تغذيه كفال طلايي ----------------------- 12
1-7 ارزش اقتصادي كفال ماهيان ------------------ 12
1-8 ارزش غذايي ماهي كفال ---------------------- 13
1-9 پراكنش كفال ماهيان ------------------------ 14
1-10 درياي خزر--------------------------------- 16
1-11 توليد مثل كفال طلايي ---------------------- 18
1-11-1 دستگاه توليد مثل كفال طلايي ------------- 19
1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------- 21
1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئيد ------------------ 21
1-11-4 فعاليت اسپرماتوزوئيد ------------------- 22
1-11-5 رابطه بين ميزان ATP و تحرك اسپرم ------- 23
1-11-6 مكانيزم چرخشي انتقال انرژي در ATP سنتاز 23
1-11-7 AMP حلقوي بعنوان يك پيامبر ثانويه ------ 26
1-11-8 محلولهای تداوم بخش یا extenders ----------- 31

فصل دوم: روش تحقيق و مواد

2-1 مواد و وسايل مورد نياز -------------------- 35
2-1-1 خصوصيات كيت تعيين ATP ------------------ 36
2-1-2 اجزاي كيت تعيين ATP ---------------------- 36
2-1-3 روش آماده سازي محلولها ------------------ 37
2-1-4 خصوصيات و كاربردهاي بافر HEPES ---------- 37
2-1-5 روش آماده سازي محلول بافر HEPES---------- 38
2-1-6 روش آماده سازي محلول بي كربنات سديم ----- 38
2-1-7 روش آماده سازي محلول گليسرول 10% و گلوكزM 3/0 38
2-2 روش كار ---------------------------------- 38

فصل سوم : نتايج تحقيق

نتايج ----------------------------------------- 44

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

بحث و نتيجه گيري ------------------------------ 56
پيشنهادات ------------------------------------- 62
پیوست------------------------------------------ 63
منابع فارسي ----------------------------------- 89
منابع لاتين------------------------------------- 90
چکیده انگلیسی---------------------------------- 94

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 -------------------------------------- 27
جدول 3-1--------------------------------------- 45
جدول 3-2--------------------------------------- 45
جدول 3-3--------------------------------------- 46
جدول 3-4--------------------------------------- 46
جدول 3-5--------------------------------------- 47
جدول 3-6--------------------------------------- 47
جدول 3-7--------------------------------------- 47
جدول 3-8--------------------------------------- 49
جدول 3-9--------------------------------------- 49
جدول 3-10-------------------------------------- 49
جدول 3-11-------------------------------------- 54


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1---------------------------------------- 45
نمودار 2--------------------------------------- 46
نمودار 3--------------------------------------- 48
نمودار 4--------------------------------------- 50
نمودار 5--------------------------------------- 51
نمودار 6 -------------------------------------- 52
نمودار 7--------------------------------------- 53

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-1 --------------------------------------- 9
شكل 1-2---------------------------------------- 10
شكل 1-3---------------------------------------- 15
شكل 1-4---------------------------------------- 21
شكل 1-5---------------------------------------- 24
شكل 1-6---------------------------------------- 29
شكل 1-7---------------------------------------- 30
شكل 2-1---------------------------------------- 37
شکل 2-2---------------------------------------- 41چکیده
کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.
هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.
براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 - بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.
براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پايان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ...

پايان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus. پايان نامه ...

مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ...

مقاله بررسي ميزان atp در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ... مقاله بررسي ميزان atp در ...

DM30- بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ...

... بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ... ATP در اسپرم مولدين نر ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ...

مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی …

... بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... Mugil auratus, دنلود مقاله ...

دانلود پایان نامه ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي

... ATP در اسپرم مولدين نر ... مقاله : بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

بررسی میزان atp در اسپرم مولدین نر ماهی كفال ... و مقاله . بررسی ... atp در اسپرم مولدین نر ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... Mugil auratus بررسي ميزان ATP در ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسي ميزان ATP ...

... موضوع بررسي ميزان atp در اسپرم مولدين نر ماهي كفال ... نر ماهي كفال طلايي را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم ...

... اسپرم مولدین نر ماهی كفال ... ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ...

50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان از فصل سوم ریاضی هفتم - جبر و معادله + پاسخنامه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

رساله دکتری رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی در 340 صفحه

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع (خلاصه و تست)

كتاب تخصصي مسئوليت اجتماعي سازمانها

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

پروژه آمار ی بررسي ميزان مصرف آب 30 خانوار

دانلود جزوه فیزیک پزشکی

کتاب The Washington Manual of Dermatology Diagnostics زبان اصلی

دانلود پاورپوینت بافت های لیزوزوم- 11 اسلاید

راهنمای نگهداری سگ در منزل

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی رشته امور مالی

مقاله غده هاي درون ريز

تاریخچه و مراحل تدوین استانداردهای جهانی آب

روش های حذف آهن و منگنز از آب

سابقه استفاده از آب باران و نحوه ی جمع آوری آن و تصفیه آب باران

زباله های الکترونیکی (E-WASTE)

بررسی خصوصیات، کمیت و کیفیت فاضلاب صنعت گوشت

بررسی مدیریت پسماند شهری

فرآیند تصفیه پساب ناشی از استخرهای پرورش ماهی

بیانیه بازیافت ،تعریف بازیافت ،اهداف اصلی پردازش و بازیافت مواد زاید جامد

توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن)

ایمنی علیه تومورها Immune response to tumores

پاورپوینت درباره كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

دانلود پایان نامه رشته علوم آزمایشگاهی - بیماری آنفلوانزای طیور با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی بررسي آلودگي سالمونلايي در گربه هاي خانگي شهرستان كرج با فرمت ورد