دانلود رایگان

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی\"درک سهولت استفاده \" - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقالات وپروژه های مدیریتی

دانلود رایگان بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی\"درک سهولت استفاده \" چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی"درک سهولت استفاده " در اداره مالیات استان **** است . در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه ی عمیق مدل های مختلف کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی مورد نظر شناسایی و استخراج شدند . جامعه آماری این پژوهش شامل مودیان مالیاتی هستند که به اداره مالیات شهرستانهای **** مراجعه نموده اند در همین راستا حجم نمونه 285نفر برآورد شد. سپس با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه ای 32 سئوالی این شاخص ها مورد تحلیل قرار گرفتند . در انجام این تحقیق از آمار توصیفی برای تعیین جداول ، نمودار و شاخص های مرکزی برای توصیف داده ها و بدست آوردن آمار توصیفی از نرم افزار SPSS و جهت بدست آوردن آمار استنباطی وتحلیل تاییدی معادلات ساختاری از نرم افزار آماری AMOS استفاده...
فهرست
فصل 1
چکیده: 5
مقدمه: 11
1-1 - بیان مساله: 12
1-2- اهمیت و ضرورت تحقيق : 14
1-3- متغیرهای پژوهش : 15
1-3-1 متغیر مستقل : 15
1-3-2 متغیر وابسته : 15
1-3-3- متغیر میانجی : 15
1-4- اهداف پژوهش: 16
1-4-1 اهداف کلی: 16
1-4-2- اهداف فرعی: 16
1-5-1 پرسش اصلي: 16
1-5-2 پرسشهاي فرعي : 16
1-6- فرضیات پژوهش.. 17
1-6-1- فرضیات اصلی: 17
1-6-2 - فرضیات فرعی : 17
1-7- محدوده های پژوهش: 17
1-7-1 قلمرو زماني : 17
1-7-2 قلمرو مكاني. 17
1-7-3 قلمرو موضوعي. 17
1-8- تعاريف واژه ها و اصطلاحات: 17
1-8-1 تعريف نظری متغيرها : 18
1-8-2 تعريف عملياتي متغيرها: 20
1-9- مدل مفهومی. 21

فصل 2

مقدّمه. 24
بخش اول: 24
2-1- توضیحات ،تعاریف وتاریخچه مالیات.. 24
2-1-1- تعریف مالیات: 24
2-2-1 - تاريخچه ماليات در ايران. 25
2-2-2 - اهمیت و ضرورت مالیات.. 27
2-2-3- بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی جهان. 28
2-2-4- چالش های فن آوری نظام مالیاتی ایران. 29
2-2-4-1- ضعف نظام اطلاعات مالیاتی. 31
2-2-4-2 -الزامات دستیابی به اطلاعات بانکی در راستای اهداف مالیاتی. 32
2-2-4-3- اصل رازداری بانکی. 32
2-2-4-4- طرح جامع مالیاتی. 33
2-3- دولت الکترونیک : 34
2-3-1- مزایای ایجاد دولت الکترونیک.. 35
2-3-2 - چالشها و موانع راه اندازی دولت الکترونیک در ایران. 35
2-4 - مالیات الکترونیکی : (E-TAX) 36
2-4-1- مزایای مالیات الکترونیکی: 37
2-4-2- چالش ها و مشکلات سازمان امور مالیاتی در پیاده سازی مالیات الکترونیکی: 39
2-4-3- تحقق اصول مالیاتی چهارگانه با اجرای مالیات الکترونیک: 39
2-4-4- روشهای الکترونیکی برای مدیریت مالیات الکترونیکی. 40
2-4-4-1- فایلینگ مالیات از طریق اینترنت.. 40
2-4-4-2 - مدیریت مالیات مبتنی بر اینترنت.. 40
2-4-4-3- پاسخهای صوتی تعاملی (IVR) 40
2-4-5- سیستم های الکترونیکی مرتبط با مالیات الکترونیکی: 41
2-4-5-1 - تجارت الکترونیک: 41
2-4-5-2 - بانکداری الکترونیک: 41
2-4-5-3 - اظهارنامه الکترونیک: 42
2-4-5-4- امضاء دیجیتال: 42
2-4-5-5- سیستم پرداخت الکترونیک: 43
2-4-5-5-1 - ویژگی سیستم های پرداخت الکترونیکی. 43
2-4-5-5-2 - روشهای پرداخت های الکترونیکی. 45
2-4-5-6 - صندوق فروش: 46
2-4-5-7- کد اقتصادی: 48
2-4-6- ارائه خدمات الکترونیکی در نظام های مالیاتی جهان. 49
2-4-7 - وضعیت ایران در نظام مالیاتی الکترونیکی. 50
2-4-8- بررسی مالیات الکترونیک در سایر کشورها: 51
2-4-8-1- ایالات متحده امریکا 51
2-4-8-2- انگلستان. 52
2-4-8-3-استرلیا 53
2-4-8-4-مالزی. 54
2-4-8-5- سنگاپور. 54
2-4-9- درک سهولت استفاده ازخدمات ماليات الکترونيکي. 56
2-4-10-کیفیت خدمات مالیات الکترونیکی: 62
2-4-11- بررسی رابطه متغیرهای تحقیق (درک سهولت استفاده، کیفیت خدمات ،مالیات الکترونیک) در پژوهش های پیشین: 69
بخش دوم: 73
2-5 - پیشینه تحقیق. 73
2-5-1 - مطالعات داخلی. 73
2-5-2 - مطالعات خارجی. 77
2-6- معرفی سازمان مورد مطالعه. 81
خلاصه فصل دوم: 82
فصل 3

مقدمه. 84
3-1روش تحقیق. 85
3-2 جامعه آماری. 86
3-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 86
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 87
3-5 روایی و پایایی پرسشنامه. 88
3-6- روشهای آماری تجزیه وتحلیل داده ها: 90
خلاصه فصل سوم: 92
فصل 4

مقدمه : 95
4-1- آمار توصیفی. 95
4-1-1- بخش اوّل : معرفی متغیرهای جمعیّت شناختی جامعه هدف.. 96
جدول 4-1 توزيع جنسيت پاسخ دهندگان مورد مطالعه. 96
جدول 4-2 توزيع تحصيلات پاسخ دهندگان مورد مطالعه. 97
جدول 4-4 توزيع سن پاسخ دهنده گان مورد مطالعه. 98
4-1-2- آمار توصیفی متغیر های پژوهش: 99
4-2- بخش دوّم :تحلیل استنباطی داده ها 100
4-2-1- بررسی شاخص های KMO و آزمون بارتلت: 100
4-2-2- آزمون مدل پژوهش : 101
4-2-3- آزمون همبستگی (پیرسون ،اسپیرمن) : 104
خلاصه فصل: 107
فصل 5

مقدّمه. 109
5-1- نتایج پژوهش: 110
5-2- بحث ونتیجه گیری: 111
5-4- پیشنهادهای تحقیق. 114
5-4-1 - پيشنهادهای کاربردی تحقبق. 114
5-4-2-پیشنهاد برای پژوهشهای آینده: 115
فهرست منابع و مآخذ (فارسی و غیر فارسی) : 116


بررسی رابطه بین کیفیت خدمات مالیاتی و کاربرد سیستم مالیات الکترونیکی با توجه به نقش میانجی


مالیات الکترونیکی


درک سهولت استفاده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عنوان پروژه : ماشین متحرک با نرم افزار Flash

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر مهرانی و سیدحسینی و جهرومی

اموزش طراحی وبسایت با html نسخه ی اول

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

پوستر آگهی ترحیم مادر لایه باز PSD

آموزش تهیه ی روغن شتر مرغ در خانه

پایان نامه مقطع دکتری با موضوع بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین

دانلود پاورپوینت “ گازهای سمی، محیط غبار آلود، آلودگی صوتی، مواد اشتعال زا، ظرف تحت فشار ”

دانلود پاورپوینت “ ارگونومی و ورزش ”

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1388

سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1387

سوالات و پاسخنامه کنکورهای کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) - (1319) - سال 1381 تا 1393

فنون تست زنی/روانشناسی کنکور/

فروش قالب html برای سایت های طراحی گرافیک

مجموعه 30 قالب وب سایت

دانلود کتاب سئو سایت

طرح توجیهی تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی

پروژه کارآفرینی یک فروشگاه لوازم برقی

اموزش ۵۰ نوع کیک خانگی ساده

بخش اول( Present) , دوم(Past) و سوم(Past participle )افعال(25 فعل)

آموزش کامل درس آمار مهندسی بصورت پاورپوینت

مقاله:برنامه ريزي آموزشي

جزوه تعمیر و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

کتاب راهکارهای درمان ریزش مو

پاور پوینت OHSAS 18001

برشور ایمنی چاله سرویس تعمیرگاه ها

آرایه ها در کنکور

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 89

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 90

نمونه سوالات کاردانی به کارشناسی رشته تعمیر و نگهداری هواپیما سال 91